Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport - TT-kort -  er et tilbud til innbyggere i Hedmark som på grunn av varig forflytningshemming har vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler.

Viktig informasjon vedrørende ny TT ordning fra og med 2013.

 

Fylkestinget i Hedmark vedtok den 23.04.2012 at ny forskrift for tilrettelagt transport for forflytningshemmede (TT-ordningen) skal iverksettes fra og med 01.01.2013.

Det er utarbeidet nytt søknadsskjema, som i disse dager distribueres til kommuner, legekontoret og brukere av dagens TT-ordning. Søknadsskjema må være innsendt til TT-nemda innen 1. oktober d.å. dersom du vil være garantert at den er behandlet til 01.01.2013.

Ny forskrift gjeldende fra 01.01.2013

TT-kort

Dersom du har en varig forflytningshemming og på grunn av denne ikke klarer å benytte buss/tog, kan du søke kommunen din om å bli omfattet av fylkeskommunens TT-ordning. Særskilt søknads- og legeerklæringsskjema fås i bostedskommunen.

  • Dersom du godkjennes som bruker av ordningen, får du etter gjeldende regelverk stønad til transport. Stønaden gis i form av årlig tildeling eller en kombinasjon av kronebeløp og antall turer.
  • Som ved annen kollektiv transport må bruker betale egenandel for hver reise.
  • Personer som av andre årsaker har behov for transport - for eksempel pga alder, manglende eller dårlig transporttilbud -  faller utenfor TT-ordningen.
  • Forflytningshemmede som har fått støtte fra Rikstrygdeverket til kjøp av bil, faller som hovedregel utenfor TT-ordningen. 
  • TT-ordningen  bør ikke benyttes til transport som dekkes over andre budsjetter eller av andre etater. For eksempel dekker folketrygden utgifter til syketransport
  • TT-ordningen er en del av den offentlige betalte transporten i Hedmark. Det innebærer at TT-brukere vil bli samordnet med andre brukere. Dette gjøres både av ressurs- og miljømessige grunner.

 

  • Brukere over 67 år tildeles kr. 3.000,- pr. år. 
  • Brukere over 67 år som er avhengig av rullestol får et tillegg på kr. 750,-
  • Brukere over 67 år som bor mer enn 15 km. fra sitt kommunesenter får et tillegg på kr.   500,- totalt kr. 3.500,-
  • Brukere under 67 år tildeles 24 turer t/r og ramme på kr. 7.500,-

NB! Satsene gjelder for brukere som er innvilget 100% stønad. Brukere som blir innvilget 50% stønad, blir tildelt halvparten av de oppgitte satsene.  
Egenbetalingen (TT-billett) er 40 kroner pr. tur.  
Det skal innkreves egenbetaling for alle passasjerer der flere reiser sammen på samme tur. Det skal ikke innkreves egenbetaling for inntil en ledsager som følger passasjeren på samme reisestrekning. 

Sist oppdatert: 21.08.2012 10:37
Tekst: 
Foto: 
Topp