Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Generelt

Beskrivelse
En gravid rusmiddelmisbruker kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelmisbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet. Fylkesnemnda for sosiale saker treffer vedtak om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere etter forslag fra sosialtjenesten. Pårørende kan kreve at sosialtjenesten vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvungen tilbakeholdelse.
Målgruppe
  • Gravide rusmiddelmisbrukere
  • Hennes pårørende
Kriterier
  • Den gravides rusmiddelmisbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruken
  • Hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven § 6-1 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig
Pris for tjenesten
Institusjonsopphold for gravid rusmiddelmisbruker er en del av spesialisthelsetjenesten og er gratis for pasienten og for kommunen.
Samarbeidspartnere
  • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
  • Kommunehelsetjenesten
  • Fastlegen
  • Barnevernstjenesten
Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Sosialtjenesteloven kapittel 6 og kapittel 9 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a annet ledd

Lover
Retningslinjer

Om søknadsprosessen

Klagemulighet
Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelmisbruker kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt "hastevedtak" kan påklages. Da er det fylkesnemnda for sosiale saker som er klageinstans.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp