Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Startlån bolig

Generelt

Beskrivelse

Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig, eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Målgruppe
 • unge i etableringsfasen
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • funksjonshemmede
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • økonomisk vanskeligstilte husstander
Kriterier

Dagens bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet i tillegg til vanlige levekostnader.

Pris for tjenesten

Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån.

Samarbeidspartnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.


Retningslinjer

Husbankens retningslinjer om lån


Om søknadsprosessen

Veiledning

Du må sende skriftlig søknad med dokumentasjon til kommunen for å få startlån. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller på Husbankens hjemmeside (se nedenfor). Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Vedlegg
 • Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder)
 • Siste års selvangivelse og ligningsutskrift
 • Finansieringsplan
 • Dokumentasjon på eventuell egenkapital
 • Lønnsslipp for de to siste månedene
 • Trygdeytelser (giroblankett)
 • Barnebidrag (giroblankett)
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette)
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan for alle lån)
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.)
 • Eventuelle separasjonspapirer/skifteavtale
 • Kopi av gyldig legitimasjon 
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til
 • NAV Kongsvinger
 • Postadresse: Postuttak C Midtbyen
 • 2201 Kongsvinger
Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Kommunens egen klagenemnd er klageinstans. Får du avslag på søknad om startlån, kan du klage. Klagen må sendes innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Merknader

Kontaktinformasjon

 • NAV Kongsvinger - Arbeid/Trygd/Sosial
 • Postadresse: Postuttak C Midtbyen, 2201 Kongsvinger
 • Besøksadresse: Rådhusplassen 9 (inngang fra Rådhusplassen og Storgata)
 • Telefon: 55 55 33 33
 • Åpningstid: 0900 - 1430
 • E-post: NAV-kundesenter

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
02.11.2015 12:27
Topp