Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Støttekontakt

Generelt

Beskrivelse

Støttekontakt er en tjeneste som tilbyr bl.a. sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Tjenesten drives av Kultur- og fritidsenheten.

Målgruppe

Personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

Kriterier

At man ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne delta i sosiale aktiviteter.
Det er kommunen i samarbeid med søkeren som bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
Det vil ikke innvilges støttekontakt til generell praktisk hjelp eller til gjøremål som hører med til foreldres omsorgsplikt.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Utgifter støttekontakten har, skal ikke belastes brukeren.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, jf. sosialtjenesteloven § 4-2 c).


Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Merknader

Søknaden sendes:
Kongsvinger kommune
PB 900
2226 Kongsvinger

Kontaktinformasjon
Kommunens servicetorg, tlf. 62 87 40 00
Besøksadresse: Fjellgt. 2, 2212 Kongsvinger


Andre opplysninger

Sist oppdatert
22.02.2016 02:24
Topp