Faktura: kreditert og korrigert merverdiavgift

Kommunene har ansvar for å gjennomføre brannforebyggende tiltak, herunder sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette følger av brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrift. 
                                                                                                                                        
I mars år ga skatteetaten ut en ny håndbok om merverdiavgift, som endrer kommunenes håndtering av merverdiavgift på feietjenesten med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2023. Noe som medfører korrigeringer på regningen sendt tidligere i år. 

Kongsvinger kommune sender nå ut kommunale eiendomsgebyrene for 2.kvartal. De gebyrer som er fakturert med merverdiavgift for feiing og tilsyn hittil i år 2023, er på denne fakturaen kreditert og korrigert for merverdiavgift.

I Merverdiavgiftshåndbokens 19. utgave pkt. 3-9.2 publisert mars 2023, fremgår følgende:
Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. 
Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. 
Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER