Helse og mestring: Bruker- og pårørendeundersøkelsen 2021

Eldre på benk

Bruker- og pårørendeundersøkelsen gir kommunen kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene. Resultatene skal benyttes til kvalitetsarbeid, og tilbakemeldingene vil bli brukt ved prioritering og planlegging av nye tjenester.

Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført igjen i 2021, -også denne gangen med god bistand fra frivilligheten.

I både bruker- og pårørendeundersøkelsen er det den enkeltes subjektive opplevelse som kartlegges. Brukere og pasienter ved sykehjem og på dagsenter har blitt intervjuet av frivillige, mens de øvrige gruppene har besvart spørreskjema på nett eller per post. Det er viktig for kommunens helse- og mestringstjenester at besvarelsene er så uhildet som mulig, og det er valgt å la frivillige gjennomføre de kvalitative intervjuene.

Svarprosenten er betydelig høyere der det er gjennomført intervju, og fremdeles lavest innen brukere av helsestasjonstjenesten. Imidlertid har svarprosenten gått opp fra psykiatri- og rustjenesten sammenliknet med tidligere år. Dette er svært gledelig, og et resultat av at det har vært jobbet målrettet nettopp med medvirkning fra denne brukergruppen.

Undersøkelsen viser jevnt over gode resultater, der både brukere/pasienter og pårørende er trygge på at de får riktig og god hjelp. Pasienter på institusjon trives på rommene, er fornøyd med mat og måltid, og opplever å bli behandlet med respekt. I hjemmetjenesten opplever brukerne at de får tilstrekkelig hjelp til at de fortsatt kan bo hjemme, og at de føler seg trygge i eget hjem.

Respektfull behandling, trygghet og pålitelighet i tjenesten samt opplevelse av god kompetanse hos personalet går igjen som tilbakemeldinger fra alle enheter og tjenestesteder.

Innen forbedringsområdene opplyser brukere, pasienter og pårørende i de fleste tjenestene at de har et ønske om større brukermedvirkning i forhold til hjelpen som gis og planer for den enkelte. En del opplever også språklige utfordringer og muligheter for misforståelser når man ikke deler samme morsmål. Det oppleves fremdeles behov for mer informasjon samt tilgang og muligheter for flere aktiviteter.

Kongsvinger kommune ferdigstilte i 2022 sin Pårørendestrategi (PDF, 1MB). Bruker- og pårørendeundersøkelsen vil brukes videre for å opprettholde en tydelig forankring av pårørendesamarbeid i alle nivåer av organisasjonen. Det er tidkrevende å gjennomføre en bruker- og pårørendeundersøkelse årlig. Vi ser også at svarene avviker lite fra år til år. I tillegg ønsker Kongsvinger kommune å lage en mer målrettet undersøkelse med mer relevante og lettfattelige spørsmål (i dag brukes standardundersøkelsen fra www.bedrekommune.no). Det er derfor vurdert som mest hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelsen hvert annet år.

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30