Invitasjon til å søke på tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Viltkamera som har tatt bilde av ulv.

Om tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Formålet er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 2016 skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:

  • kompensasjon til grunneiere for tapte jaktinntekter
  • aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget

Kongsvinger kommune har siden ordningen ble innført vært søker og fått utbetalt ca. 6,1 mill. kroner, fordelt av formannskapet påfølgende år:

2017

2018

2019

2020

2021

kr 1 400 000

kr 1 420 000

kr 1 025 500

kr 958 000

Kr 1 262 300

2021 er siste året som det er blitt gitt slikt tilskudd til kommunene. I år er det derfor siste gang det kan søkes om midler fra denne ordningen.

Kommunens saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling ligger her.

Det ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem - men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen. Gode eksempler er tilrettelegging for bruk av skog og mark, skoleprosjekter, tiltak for beitenæringen og informasjon-/kursvirksomhet relatert til ulvens tilstedeværelse. Kommunestyret har besluttet at elgvaldene på visse vilkår er berettiget til 45% av den årlige nasjonale tildelingen. Dessuten går 5% til det kommunale viltfondet. Jegere og jaktlag må søke denne veien, da tildelingen til elgvaldene skal gå til grunneiere. Ingen søkere kan påregne å få 100% tilskuddsandel.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsbudsjett og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og egeninnsats). Kart skal legges ved hvis det er relevant.

Søknaden sendes til: 
Kongsvinger kommune, Næring og miljø, Postboks 900, 2226 Kongsvinger
eller postmottak@kongsvinger.kommune.no

Søknadsfrist: 1. juni 2022

Spørsmål rettes til:     
Rådgiver Merete Glorvigen
E-post: merete.glorvigen@kongsvinger.kommune.no
Telefon: 45 73 75 86

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30