Viktige byprosjekt i Kongsvinger starter

Bystrategien Kongsvinger 2050 har som mål å utvikle et levende og urbant sentrum med høy kvalitet i det offentlige rom. I sommer startet arbeidet med å ruste opp noen viktige gater i Kongsvinger. Arbeidene påvirker trafikken i byen.

Flere tiltak

  • Innlandet fylkeskommune skal utbedre Kongsvinger bru.
  • Brua skal bli sandblåst, malt og få nytt dekke på fortauet.
  • I år skal søndre del av brua over E16 og jernbanen bli utbedret. Det bør ikke være for kaldt når dette arbeidet gjøres. Derfor blir resten av brua utbedret i 2023.
  • GIVAS skal utbedre vann- og avløpsledningene i Rådhusgata og i kryssene med Brugata og Storgata.

Fase 2

Mandag 15.august begynner Givas med gravearbeider for vann- og avløp i krysset Brugata - Rådhusgata, samt i Rådhusgata ved Kongssenteret. Dette er fase 2 i de omfattende anleggsarbeidene i sentrum som begynte i sommer med stenging av Kongsvinger bru.

Ny bussholdeplass i Tommelstadsgate

Den største endringen nå er at busstrafikken må legges om slik at holdeplassen ved Rådhuset legges ned og det etableres midlertidig bussholdeplass i Tommelstads gate ved krysset Fjellgata. Se kart lenger ned på siden. 

Ny avkjørsel til Kongssenteret

Siden den ene innkjøringen til Kongssenteret stenges ved krysset Brugata - Rådhusgata etableres det en midlertidig avkjørsel til denne parkeringsplassen via krysset Storgata - Brugata. Kongsvinger bru vil fortsatt være stengt for biltrafikk, men være åpent for gående og syklende.  

Benytt Eidemsgate til sentrum

Det oppfordres til å benytte hovedvegnettet via Gjemselund bru og Eidems gate til sentrum.

Arbeidstid

Givas vil jobbe i tidsrommet 07-19 mandag til torsdag i hele anleggsperioden fram til desember 2022.

Videre arbeid

Etter at arbeidene med å utbedre brua og vann- og avløp er ferdig, vil Storgata i løpet av 2023 bli bygd om fra en riksvegsgate til bygate. Dette innebærer at

  • Storgata blir gjort om til en moderne og trivelig bygate med bredere fortausarealer, ombygging av flere kryss, mer beplanting og ny belysning
  • ny bussholdeplass ved rådhuset med universell utforming og nye leskur

Tiltakene som nå skal gjøres vil bidra til et løft for Kongsvinger sentrum. For å få til dette løftet, blir det imidlertid en periode med noen ulemper.

Hvilke veger stenges for biltrafikk?

Tiltakene som skal gjennomføres vil berøre trafikkbildet i Kongsvinger sentrum slik:  

  • Fylkesveg 196 Storgata vil bli stengt ved Kongsvinger hengebru den 21. juli, og dette området vil åpne for gjennomfart igjen rett før jul. Fra 21. juli til utgangen av oktober vil Innlandet fylkeskommune gjennomføre de nevnte utbedringsarbeidene på selve brua. Fra begynnelsen av oktober og frem til jul vil GIVAS utbedre vann- og avløpssystemet i krysset mellom Brugata og Storgata.
  • I perioden Kongsvinger bru er stengt for trafikk, vil det være skiltet omkjøring via Gjemselund bru, Brugata og Eidemsgate. 
  • Rådhusgata vil også være stengt fra 15. august til begynnelsen av oktober. I denne perioden skal GIVAS utbedre vann- og avløpssystemet i Rådhusgata ved Kongssenteret og i krysset mellom Brugata og Rådhusgata. Kongsenteret vil få midlertidig atkomst fra krysset mellom Brugata og Storgata i perioden Rådhusgata er stengt for trafikk.

omkjøring Kongsvinger

Det vil bli lagt til rette for at myke trafikanter kan gå og sykle over Kongsvinger bru og i Rådhusgata i anleggsperioden. Taxiene vil ha tilgang til sin holdeplass i hele anleggsperioden.

I anleggsperioden blir bussholdeplassene flyttet midlertidig til Tommelstads gate slik illustrasjonen over viser.

Fra desember vil det være noen måneder hvor det ikke er redusert fremkommelighet i Kongsvinger sentrum som følge av anleggsarbeidene. Våren 2023 fortsetter arbeidene med Kongsvinger hengebru og Storgata. Hengebrua blir da stengt på nytt og det vil bli redusert fremkommelighet i deler av Storgata.

 

Oppfordrer til å gå, sykle eller kjøre kollektivt

Kongsvinger 2050 har en målsetting om å øke andelen som går, sykler eller reiser kollektivt.

Vi oppfordrer trafikanter som har mulighet til å gå, sykle eller kjøre kollektivt allerede under anleggsperioden i Kongsvinger sentrum.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER