Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Kunngjøring av vedtak.

Kongsvinger kommunestyre har vedtatt Kommuneplans arealdel 2019-2013 i sak 109/19 den 26.09.2019. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-15. 

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. Plan- og bygningsloven 
§ 1-6. Det foreligger en uløst innsigelse fra Mattilsynet til areal avsatt til næringsformål ved Granli. Med unntak av arealet med innsigelse, har kommunestyret vedtatt at øvrige deler av kommuneplanens arealdel har rettsvirkning straks, jf. Plan- og bygningsloven § 11-6. Kommunestyret vedtok i samme sak at kommunedelplan for Kongsvinger sentrum oppheves. 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Kongsvinger kommune etter reglene i plan- og bygninsgloven § 15-1. 
Kommuneplanens arealdel består av plankart og bestemmelser/retningslinjer, og tilhørende plandokumenter. Plankart og bestemmelser/retningslinjer er den juridisk bindende delen av planen, og viser framtidig arealbruk og hvilke hensyn som må tas. 
Både den juridiske delen av planen og øvrige plandokumenter som er utarbeidet som en del av planprosessen er tilgjengelig på kommunen hjemmeside. Kommuneplankartet er også tilgjengelig på kommunens kartportal. 
Kommunestyret vedtok i samme sak Veileder for Skilt- og reklameinnretninger som også kan finnes på kommunens hjemmesider. 
Kongsvinger kommune takker for innspill og engasjement i prosessen rundt revidering av arealdelen.

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30