Varsling om korrupsjon, misligheter og svindel (Varslingsordning)

Kongsvinger kommune har en varslingsordning for å styrke intern kontroll og korrupsjonsbekjempelse i kommunens virksomheter. Ordningen er opprettet for å gjøre det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om misligheter. Hvis du kjenner til at ansatte i Kongsvinger kommune ikke følger lover, regler eller kommunens etiske retningslinjer, ber vi om at rett instans varsles. Som varsler har du rett til å være anonym.

Hvordan varsle?

 • Advokatfirmaet Campbell & Co AS i Hamar er Kongsvinger kommunes varslingsmottak. 
 • Varslingsmottaket vil vurdere innholdet i varslet og gi deg en tilbakemelding før det eventuelt videresendes til Kongsvinger kommune for behandling der.

Hvis du ønsker å varsle om ulovlige eller kritikkverdige forhold i Kongsvinger kommune, kan du gjøre det på følgende måter: 

 • E-post: firmapost@campbellco.no
 • Telefon:  46 85 90 00 kl 09.00-15.30 på hverdager
 • Telefaks:  62 58 81 01
 • Brev: 
  Varslingsmottaket i Kongsvinger kommune
  v/ Advokatfirmaet Campbell & Co AS
  Postboks 124
  2301  HAMAR
 • Du kan oppsøke Campbell & Co AS i Seminargata 1, Hamar

Hvis du ønsker å varsle anonymt, er brev til varslingsmottaket den beste måten å gjøre det på.

Dersom du varsler anonymt, vil det ikke være mulig å gi deg tilbakemelding om hvordan varslingen behandles videre.

Hva er varsling?

Å varsle er ikke det samme som å klage.  Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige forhold.

Hvem kan varsle?

Alle som ønsker det kan varsle, for eksempel privatpersoner, brukere av kommunens tjenester, leverandører, organisasjoner og kommunens egne ansatte.

Eksempler på varsling

Den som varsler velger selv hva det skal varsles om. Eksempler på varsling kan være:

 • Bestikkelser eller ulovlige provisjoner
 • Upassende gaver eller bonuser
 • Brudd på anskaffelsesregler
 • Brudd på taushetsplikt
 • Myndighetsmisbruk
 • Mobbing, trakassering eller diskriminering
 • Forhold som påvirker liv og helse
 • Mangelfulle sikringstiltak

Det er ikke beløpenes størrelse eller tjenestens omfang som avgjør hva som er akseptert, men om handlingene tilgodeser noen på en uberettiget måte, om ansatte oppnår personlige fordeler eller om man bevisst overser regelverk og faste rutiner i saksbehandlingen.

Forsvarlig varsling

Varsling skal være forsvarlig.  Forsvarlig varsling betyr at den som varsler må gi konkret informasjon om det som har skjedd, når og hvor det har skjedd og hvem som er berørt. 

For ansatte i kommunen betyr det i tillegg at kommunens interne rutiner for varsling skal følges.

Varsling mot sosial dumping

Arbeidstakere skal ha verdige arbeidsvilkår, som f.eks. lønn, sikkerhetstiltak, oppholdsrom og eventuelle boforhold på arbeidsplasser. Dette er lovfestet i Norge – også for utenlandske arbeidstakere.

Kongsvinger kommune er opptatt av at arbeidstakere tilknyttet kommunen gjennom eksterne leverandører skal ha ryddige arbeidsforhold.  Det er derfor ønskelig å få inn tips om sosial dumping på arbeidsplasser som Kongsvinger kommune – som oppdragsgiver – har ansvaret for.

Dette kan f.eks. være arbeidsforholdene til arbeidere på bygg- og anlegg hvor det bygges for Kongsvinger kommune (dvs. en kommunal barnehage, skole, sykehjem, administrasjonsbygg, utleiebolig, etc.).  Også andre bransjer kan være berørt.

Du kan varsle anonymt. Da er det ekstra viktig at du er konkret i ditt varsel om:

 • hva saken gjelder
 • hvor og når det har skjedd
 • hvem som evt. er berørt

Dette fordi varslingsmottaket ellers kan bli forhindret i å få tak i flere opplysninger om saksforholdet, og at saksbehandlingen må avsluttes fordi det ikke foreligger tilstrekkelige bevis. Se Arbeidstilsynets nettsider for mer informasjon om norske arbeidsvilkår.

Vern av arbeidstakere som varsler

 • Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige eller lovstridige forhold på arbeidsplassen. 
 • Ingen skal utsettes for represalier eller gjengjeldelse fra arbeidsgiver eller kolleger for å ha varslet.

Om Kongsvinger kommunes varslingsordning

 • Troverdighet er en av Kongsvinger kommunes grunnleggende verdier.  Dette verdigrunnlaget innebærer at politikere, ledere og medarbeidere er åpne og ærlige i alt de gjør og forvalter kommunens fullmakter og verdier rettferdig og objektivt.
 • Kongsvinger kommune arbeider aktivt for nulltoleranse mot korrupsjon og kritikkverdige forhold.  Kongsvinger kommune har derfor etablert en sentral varslingsordning.
 • Formålet med varslingsordningen er å forebygge korrupsjon og øke tilliten til at kommunen kan og vil rydde opp i uønskede forhold.  Det oppfordres til at alle som vet om eller kjenner til uønskede forhold, varsler Kongsvinger kommune.
 • Varslingsordningen skal fange opp varsel både fra brukere, leverandører, publikum og kommunens egne ansatte.  Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd, brudd på etiske retningslinjer, HMS-regler og annetVarslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, både for dem som ønsker å oppgi navn, og for dem som varsler anonymt.  Det skal også være et vern for den det varsles om.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30