Betalingsregulativet

Helsetjenester Gebyr på salg og skjenking av alkohol Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ. Det innhentes/avleveres omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang pr. år som danner grunnlag for gebyrberegning.

Gebyrer kommunalområde oppvekst

Barnehagesatser

Kongsvinger kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  Det er fastsatt en maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak.  

Makspris for barnehageplass i 2019 er fastsatt til:

 • kr. 2 990 pr. mnd. for perioden 010119-310719
 • kr. 3 040 pr. mnd. for perioden 010819-311219

Ved flere barn i barnehage gis søskenmoderasjon med 30 % for barn 2 og 50 % fra og med barn 3.   Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon eller fritak for foreldrebetaling.        

Alle barn vil få tilbud om matservering i barnehagen.  Ordningen er frivillig, slik at de som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, kan reservere seg mot dette. Matservering faktureres som et tillegg til maksimalprisen for opphold i barnehagen.   Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass.

 •  Juli måned er betalingsfri.
 • Sats for matservering er satt til kr. 330,00 pr. mnd.


Satsen for enkeltdager og matservering 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 %, avrunding til nærmeste 10-kr

dgrg

  2018 2019 2019
   

Periode

010119-310719

Periode

010819-311219

100 % plass (Inntil 50 timer pr uke)
1. barn 2 910,00 2 990,00 3 040,00
2. barn 2 040,00 2 095,00 2 130,00
3. barn 1 455,00 1 495,00 1 520,00
80 % plass (Inntil 40 timer pr uke)
1. barn 2 620,00 2 690,00 2 735,00
2. barn 1 835,00 1 885,00 1 915,00
3. barn 1 310,00 1 345,00 1 370,00
70 % plass (Inntil 35 timer pr uke)
1. barn 2 330,00 2 390,00 2 430,00
2. barn 1 630,00 1 675,00 1 700,00
3. barn 1 165,00 1 195,00 1 215,00
60 % plass (Inntil 30 timer pr uke)
1. barn 2 035,00 2 090,00 2 130,00
2. barn 1 425,00 1 465,00 1 490,00
3. barn 1 020,00 1 045,00 1 065,00
50 % plass (Inntil 25 timer pr uke)
1. barn 1 745,00 1 795,00 1 825,00
2. barn 1 220,00 1 255,00 1 275,00
3. barn 875,00 895,00 910,00
40 % plass (Inntil 20 timer pr uke)
1. barn 1 455,00 1 495,00 1 520,00
2. barn 1 020,00 1 045,00 1 065,00
3. barn 730,00 750,00 760,00
Enkeltdager (10 timer pr dag)
1. barn 235,00 240,00 240,00
2. barn 175,00 180,00 180,00
3. barn 135,00 140,00 140,00

Tilskuddssatser private barnehager:

Kommunen skal gi driftstilskudd som skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskapstall, dvs at for 2019 er satsene basert på regnskap for 2017. De nasjonale satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Tabell som viser tilskudd til private barnehager

  2018 2019
Driftstilskudd pr heltidsplass små barn 0-2 år 213 238,00 221 122,00
Driftstilskudd pr heltidsplass store barn 3-6 år 102 755,00 106 440,00
 
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2009/2010 9 200,00 9 500,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2010–2012/2011-2013 15 700,00 16 700,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2013-2015/2014-2016 18 500,00 20 200,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2016–2018/2017-2019 22 500,00 21 400,00
 
Tilskudd til pedagogisk bemanning pr heltidsplass små barn 0-2 år 2 214,00 2 276,00
Tilskudd til pedagogisk bemanning pr heltidsplass store barn 3-6 år 1 230,00 1 264,00

I beregningen som ligger til grunn for driftstilskuddssatsene, er det brukt makspris for foreldrebetaling, kr 2990 fra 1/1-19 og 3040 fra 1/8-19 og deflator i forslaget til statsbudsjett 2019. Satsene for driftstilskudd vil bli omgjort dersom endelig vedtatt makspris og/eller deflator avviker fra forslaget.

 

Skolefritidsording (SFO)

Gjennom skolefritidsordning gir kommunen et tilbud til elever om opphold før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klasse.

 • Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass.
 • Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass
 • Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass
 • Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.

Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass tilsvarende.

Juli måned er betalingsfri.

Tabell som viser priser for SFO

SFO 2018 2019
Hel plass pr mnd 2 720,00 2 800,00
Halv plass pr mnd (mindre enn 12 t/uke) 1 945,00 2 000,00
Enkeltdager, pris pr. dag 345,00 355,00
Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid, kroner pr. påbegynt halvtime 300,00 310,00
Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger opphold på 12 t/uke, kroner pr. påbegynt halvtime 300,00 310,00


Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr.

Helsetjenester

Gebyr på salg og skjenking av alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ.

Det innhentes/avleveres omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang pr. år som danner grunnlag for gebyrberegning.

Tabell som viser gebyrer for salg og skjenking av alkohol

     
     
     
     
     
     
     
     


minimum kr 1 660 pr. år for salgBevillingsgebyr: 

 • minimum kr 5 200 for skjenking.

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

 

Gebyr på salg av tobakk og tobakksurrogater

Alle virksomheter som selger tobakk er fra 01.01.2018 pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr. Kommunestyret vedtok den 12.4.2018(KS- 031/18) at det innføres et årlig tilsynsgebyr for registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater, og et engangsgebyr for midlertidige salgssteder, jf tobakksalgsforskriftens § 24.

Tabell som viser gebyrer på salg av tobakk og tobakksurrogater

     
     
     


Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift. Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende. Kommunestyret kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Betaling for vaksinasjon

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og varierer ut fra kostnad.

Tabell som viser kostnader på vaksinasjon

     
     
     
     


Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr.

Kongsvinger kommune følger ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester” gitt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er helsetjenester.

Det er ikke anledning til å kreve egenandel for helsetjenester i hjemmet, avlastningstiltak, støttekontakt eller omsorgslønn.

For husstander med inntekt inntil 2G er det maksimalt anledning til å kreve egenandel inntil kr. 210 pr. mnd. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.

Kongsvinger kommune har en abonnementsordning for tjenesten der betalingssatsene er inntektsgradert. Betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.

1G utgjør pr. 1. mai 2018 kr 96 833,-.

Tabell som viser priser på egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon

  Fra kroner Til kroner Abonnementspris
      2018 2019
Inntil 2 G 0 193 666 210,00  
2G – 3G 193 666 290 499 865,00 890,00
3G – 4G 290 499 387 332 1 425,00 1 465,00
Over 4G 387 332   2 905,00 2 985,00
Timepris     303,00 313,00

Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 %, mens timepris er justert med generell lønnsøkning på 3,25 %.  Alle satser er avrundet til nærmeste 5-kr, med unntak av timesprissats.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.

Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift fastsatt av Stortinget som omfatter både langtidsopphold og korttidsopphold.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ.  Egenandelen skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter for pasientene (nettoutgift pr sykehjem/antall plasser).

Kommunen gir fradrag i betaling for institusjonsplass for å kunne dekke boutgifter (husleie, strøm, kommunale avgifter, forsikring) i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem. 

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle halveres beløpene.

Alle fradrag det søkes om må dokumenteres.

 

Tabell som viser egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester i instutisjon

     
     

For korttidsopphold på institusjon gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling:

Tabell som viser maks pris på egenbetaling for kortidsopphod

     
     
     
 • Det betales ikke egenandel for opphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver
 • Det betales ikke egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

 

Husleie bofellesskap, bo og servicesenter

Tabell som viser kostnader på husleie i bofellesskap, bo og servicesenter

     
     
     
 
     
     
     

Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr.  Husleiene er fastsatt til gjengs leie med virkning fra 01.01.12

 

Mat Holt HDO, Hov bofellesskap og Heberheimen

Tabell som viser pris på mat Holt HDO, Hov bofellesskap og Hebergheimen
 

     
     

Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr. 

 

Abonnementspris dagsenterdrift

Det er etablert en abonnementsordning vedrørende betaling for opphold, mat og skyss ved dagsenter. Kostnader knyttet til tiltak som turer og arrangement utover dette, betaler brukerne selv.

Det skal betales en fast pris pr besøk. Prisene er de samme for Langeland, Holt og Roverud.

Tabell som viser abonnementspris dagsenterdrift

     
     
     
     

 

Middag til hjemmeboende

Hjemmeboende i Kongsvinger kommune har tilbud om å få tilkjørt ferdige middags-porsjoner. Det faktureres ikke for transport. Prisen for middag er beregnet ut fra selvkost.

Tabell som viser pris på Middag til hjemmeboende

     
     
     
     

 

Trygghetsalarmer

Tabell som viser pris på Trygghetsalarmer

     
 
     
 
     
 

* Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.  Faktureres etterskuddsvis pr. mnd.

 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON:

Innfordring og innfordringsomkostninger

På vegne av Kongsvinger kommune vil Kreditorforeningen Øst SA ha ansvaret for oppfølging av ubetalte krav (ekstern inkasso). Omkostninger kan bli belastet i henhold til inkassoloven § 17 med satser gitt av Finansdepartementet.

Ved for sen betaling vil forsinkelsesrente påløpe i henhold til forsinkelsesrenteloven §§ 2 og 3.

 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE SAMFUNN: 

Vask av tøy til hjemmeboende

Tøyet vaskes ved kommunalt vaskeri. Brukeren blir ikke fakturert for frakt av tøyet.

Tabell som viser pris på vask av tøy for hjemmeboende

     
     

 

Miljøfyrtårnsertifisering for næringsdrivende - gebyr for sertifisering

Kongsvinger kommune utsteder sertifikat for å miljøfyrtårnsertifisere bedrifter i kommunen. Kommunen tar et engangsbeløp for dette arbeidet. Bedriftene har ansvaret for alle utgifter og arbeid frem til selve sertifiseringen.

Tabell som viser Miljøfyrtårnsertifisering for næringsdrivende - gebyr for sertifisering

     
     

 

Semesteravgift for elever scene U/kulturskolen

Tabell som viser Semesteravgift for elever scene U/kulturskolen

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

For korte kurs/workshops settes deltakeravgiften ut fra kurskostnaden, men med minimumssats settes deltakeravgift ut fra kurskostnaden.

Undervisningen i Kulturskolen er delt med to semestre pr år (vår og høst.) og følger skoleåret.

 

Leiepriser Kulturlokaler Kongsvinger Ungdomsskole

Tabell som viser leiepriser på kulturlokaler Kongsvinger Ungdomsskole

     
     
     
     
     
     
     
     

* For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris

 

Kongsvinger bibliotek

Tabell som viser priser for Kongsvinger bibliotek

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* Spesielt verdifullt materiale eller deler av verk vurderes spesielt av teamleder bibliotek.

** For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris.

 

Billett og leiepriser for Rådhusteateret

Tabell som viser Billett og leiepriser for Rådhusteateret

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

*Kinosjefen kan justere pris ut fra filmleieprosenten, lanseringstiltak og ekstraordinær lengde på filmen og langtidsleie

**Priser er inkl. mva

 

Gjemselund og Skansesletta – leiesatser

Tabell som viser leiepriser for Gjemselund og Skansesletta

     
 
     
     
     
 
     

Skansesletta, Bane 2, 3 og treningsfelt på Gjemselund stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år.

 

Utleie av gymsaler

Tabell som viser priser på utleie av gymsaler

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år i skoleåret.  Innvilget leie gis i form av synliggjort tilskudd. Utenom skoleåret betales heldags leie.

 

Kongsbadet

Tabell som viser priser hos Kongsbadet

  2018 2019
Generelle priser
Barn under 6 år 45,00 45,00
Barn 6 -16 år 60,00 60,00
Honnør/Student/Kulturkort 60,00 60,00
Voksen 95,00 95,00
Boblebad 50,00 50,00
Familie priser
1 voksen + 1 barn 130,00 130,00
For ekstra barn 40,00 40,00
2 voksne+ 1 barn 210,00 210,00
For ekstra barn 40,00 40,00
Klippekort – 12 klipp
Barn 0-6 år 400,00 400,00
Barn 6 - 16 år/ student /kulturkort 550,00 550,00
Honnør 600,00 600,00
Voksen 900,00 900,00
Månedskort
Månedskort – barn under 6 år 180,00 180,00
Månedskort – barn 6-16 år/student 230,00 230,00
Månedskort honnør 280,00 280,00
Månedskort – voksen 380,00 380,00
Årskort (11 måneders drift)
Barn under 6 år 1 450,00 1 450,00
Barn 6-16 år/student 2 000,00 2 000,00
Honnør 2 200,00 2 200,00
Voksen 3 000,00 3 000,00
Leie av svømmehallen utenom åpningstider, pr. time
Ett basseng, ukedag 1 300,00 1 300,00
Ett basseng, lørdag/søndag 1 550,00 1 550,00
Stort basseng og terapibasseng, ukedager 2 100,00 2 100,00
Stort basseng og terapibasseng, lørdag/søndag 2 400,00 2 400,00

Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Tabell som viser Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

     
     
     
     
     

Tabell som viser gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

     
     
 
 
 
 
 
     
     
     

Tabell som viser gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tabell som viser gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

     
     
 
 
 
 
 
 
     
     

14           Indeksregulering av gebyrene

Regulativet indeksreguleres hvert år etter Kartverkets indekstall for kart- og oppmålingsarbeider, basert på tallet for juni foregående år. Satsene for 2019 er regulert

med 1,5 %. Satsene rundes av til nærmeste 10 kr.

 

15           Betalingsbestemmelser.

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etter at kartforretning er utført men før tinglysing.

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg på saker som må tinglyses.

Tabell som viser priser på eiendomsinformasjon
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

 

(Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift)

Tabell med prisliste kopiering og andre tjenester ved teknisk forvaltningsenhet

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

*20 % rabatt ved kopiering over 10 stk like kopier

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 1-kr.

 

Tabell med prisliste kopiering og andre tjenester ved teknisk forvaltningsenhet

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 1-kr.

 

Tabell som viser gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven

       
       

Tabell som viser gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven

       
       

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr

 

Tabell som viser gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven
 

     
     
     
     
     
     
     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr

 

* Hvis det er flere avvik som behandles i samme sak, betales et gebyr på 50 % fra og med

det andre avviket

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr
 

     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr

*Hvis det er flere dispensasjoner som behandles i samme sak, betales et gebyr på 50 % pr. dispensasjon fra og med den andre dispensasjonen.  Det betales fullt gebyr for behandling

av den dyreste dispensasjonen.

 

Tabell som viser pris for søknad om etterhåndsgodkjenning

     
     


Tabell som viser seksjonering av eiendommer

 
 
 
 

Tabell osm viser pris for utslippssaker

     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr.
Tabell som viser priser for vegsaker

     
     


Plansaker og konsekvensutredningerPrisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr.

 • Gebyret skal innbetales i forbindelse med 1.gangsbehandling av planen.
 • Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.
 • Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til saksbehandlingen og refunderes ikke selv om planforslaget forkastes eller avvises. Samlet gebyr blir summen av pkt. A og B og evt. C og D.

 

Tabell som viser priser for Plansaker og konsekvensutredninger

       
       
       
       
       

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

 

Tabell som viser priser for mindre reguleringsending

       
       
       
       

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

 

Tabell som viser pris for konsekvensutredning

     
     
     


Gebyrene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, delingslovens § 5-2 og eierseksjoneringslovens § 7.Alminnelige bestemmelser

Generelt

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet.

Betalingsbestemmelser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av regulativet. Alle gebyrer skal betales etter faktura fra kommunen. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter gjeldende satser.

Beregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling foreligger.

Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak, eller en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/ rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger innbetales når sakene legges ut til offentlig ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyret faktureres når vedtak fattes.

Byggesaker

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Delingssaker

Gebyret betales da vedtak etter plan- og bygningsloven er fattet, men før oppmålingsarbeidet igangsettes.

Skilt og reklame

Gebyret faktureres når vedtak fattes.

Heiser/løfteinnretninger

Gebyret må være betalt før driftstillatelse utstedes. Gebyr for periodisk sikkerhetskontroll betales etter at kontroll er utført.

Seksjoneringssaker

Gebyret kan kreves betalt før saksbehandlingen igangsettes.

Prisregulering

Satsene vil normalt bli regulert den 01. januar hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling.

Timepris

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jfr. regulativet, skal det brukes en timesats på kr 780 pr time med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i regulativet.

Avbrutt arbeid/trukket sak

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris - dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. For byggesaker etter kapittel 1 tilbakebetales 30 % av gebyret om saken trekkes tilbake etter rammetillatelsen. Tilbakebetaling skjer kun om gjenstående beløp er mindre enn de respektive minstesatser.

Urimelig gebyr

Hvis gebyret er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan fastsatt gebyr justeres forholdsmessig. Enhetsleder Areal- og byutvikling og Næring og miljø har fullmakt til å redusere/øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger, eller dersom gebyrene åpenbart er urimelige. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Klageadgang

Gebyrfastsettelse iht. gebyrregulativet er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.  Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til kommunens klagenemnd for saker etter delingsloven og forurensningsloven.

Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven

Ved ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter PBL. § 32-8 bli ilagt.

Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Gebyr for sakkyndig bistand

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves dekning av konsulentutgiftene.

Merverdiavgift

Med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i regulativet (gjelder bl.a. kartsalg), skal det ikke beregnes merverdiavgift av gebyrene, jf Skattedirektoratets rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

 

Gebyr for landbruksforvaltning

Tabell som viser gebyr for landbruksforvaltning

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Frikjøp av parkeringsplasserPrisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr. Tillegg for hver skifte avrundes til nærmeste 1-kr.

Frikjøpsordningen har eksistert i Kongsvinger kommune siden 1979 etter vedtekt til Plan og bygningslovens § 69 nr 4.

 

Tabell som viser pris for Frikjøp av parkeringsplasser

     
     


Parkeringsavgifter

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

Tabell som viser parkeringsavgifter

     
     
     


Eiendomsskatt

Avgift betales i tidsrommet 08.00 – 17.00 på hverdager og 09.00 – 14.00 på lørdager.

Tabell for eiendomsskatt

     
     
     
     


Feie- og tilsynsgebyrene skal dekke kostnaden for tjenesten.

Tjenesten utføres av Glåmdal Brannvesen IKS.Brann og feietjenester

Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     

* Det tillegges 25 % merverdiavgift.  Faktureres etterskuddsvis pr. mnd


Tabell som viser pris for Brann og feietjenester.

     
     
     
     
     
     
     

* Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.   Alle priser indeksreguleres (SSB) pr januar hvert år.


Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     
     
     


Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     
     
     
     
     
     

Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     
     
     
     


Gebyrene er behandlet av styret i GIR, som tilrår nye satser overfor Kommunestyret.Nye satser gjelder fra 1.1.2019 forutsatt politisk godkjenning i vertskommunen og den enkelte samarbeidskommune.                            

Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.

(Alle priser er oppgitt uten mva, med unntak av noen priser som er inkl mva. Disse er merket.)

Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av renovasjonsordningen. Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS leverer tjenesten.

Tabell som viser Renovasjonsgebyr
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1) Storforbruker: Storforbruker er en abonnent som på bakgrunn av avfallets karakter og mengde må ha en ordning som avviker seg fra en normalabonnent. Dette er f.eks skoler, gamlehjem og lignende. For Storforbrukere gjelder egne priser. Kontakt GIR for mer informasjon.Flere tillegg og fradrag kan kombineres. Alle priser tillegges 25 % mva.

Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av ordningen og faktureres over 4 terminer. GIVAS IKS leverer tjenesten.

Årsgebyr avløp = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

Tabell som viser Gebyr vann, avløp og septik

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


En risikoabonnent er en abonnent som håndterer væsker som inneholder smittestoffer og/eller kjemikalier som utgjør en risiko for å forurense drikkevannet, og/eller forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt husholdningsavløp.Det tillegges ikke merverdiavgift på Anleggsbidrag. Alle andre priser tillegges 25 % merverdiavgift

 1. Satser for tømming av slamavskillerer gjelder inntil 4m3. Volum ut over dette tilleggsfaktureres.
 2. Høy sats erstatter vanlig sats + anleggsbidrag (2017 satser). Forutsetter vedtak revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30