Betalingsregulativet

Helsetjenester Gebyr på salg og skjenking av alkohol Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ. Det innhentes/avleveres omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang pr. år som danner grunnlag for gebyrberegning.

Gebyrer kommunalområde oppvekst

Barnehagesatser

Kongsvinger kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  Det er fastsatt en maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak.  

Makspris for barnehageplass i 2019 er fastsatt til:

 • kr. 2 990 pr. mnd. for perioden 010119-310719
 • kr. 3 040 pr. mnd. for perioden 010819-311219

Ved flere barn i barnehage gis søskenmoderasjon med 30 % for barn 2 og 50 % fra og med barn 3.   Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon eller fritak for foreldrebetaling.        

Alle barn vil få tilbud om matservering i barnehagen.  Ordningen er frivillig, slik at de som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, kan reservere seg mot dette. Matservering faktureres som et tillegg til maksimalprisen for opphold i barnehagen.   Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass.

 •  Juli måned er betalingsfri.
 • Sats for matservering er satt til kr. 330,00 pr. mnd.


Satsen for enkeltdager og matservering 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 %, avrunding til nærmeste 10-kr

  2018 2019 2019
   

Periode

010119-310719

Periode

010819-311219

100 % plass (Inntil 50 timer pr uke)
1. barn 2 910,00 2 990,00 3 040,00
2. barn 2 040,00 2 095,00 2 130,00
3. barn 1 455,00 1 495,00 1 520,00
80 % plass (Inntil 40 timer pr uke)
1. barn 2 620,00 2 690,00 2 735,00
2. barn 1 835,00 1 885,00 1 915,00
3. barn 1 310,00 1 345,00 1 370,00
70 % plass (Inntil 35 timer pr uke)
1. barn 2 330,00 2 390,00 2 430,00
2. barn 1 630,00 1 675,00 1 700,00
3. barn 1 165,00 1 195,00 1 215,00
60 % plass (Inntil 30 timer pr uke)
1. barn 2 035,00 2 090,00 2 130,00
2. barn 1 425,00 1 465,00 1 490,00
3. barn 1 020,00 1 045,00 1 065,00
50 % plass (Inntil 25 timer pr uke)
1. barn 1 745,00 1 795,00 1 825,00
2. barn 1 220,00 1 255,00 1 275,00
3. barn 875,00 895,00 910,00
40 % plass (Inntil 20 timer pr uke)
1. barn 1 455,00 1 495,00 1 520,00
2. barn 1 020,00 1 045,00 1 065,00
3. barn 730,00 750,00 760,00
Enkeltdager (10 timer pr dag)
1. barn 235,00 240,00 240,00
2. barn 175,00 180,00 180,00
3. barn 135,00 140,00 140,00

Tilskuddssatser private barnehager:

Kommunen skal gi driftstilskudd som skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskapstall, dvs at for 2019 er satsene basert på regnskap for 2017. De nasjonale satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet

  2018 2019
Driftstilskudd pr heltidsplass små barn 0-2 år 213 238,00 221 122,00
Driftstilskudd pr heltidsplass store barn 3-6 år 102 755,00 106 440,00
 
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2009/2010 9 200,00 9 500,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2010–2012/2011-2013 15 700,00 16 700,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2013-2015/2014-2016 18 500,00 20 200,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass godkj.år til og med hhv 2016–2018/2017-2019 22 500,00 21 400,00
 
Tilskudd til pedagogisk bemanning pr heltidsplass små barn 0-2 år 2 214,00 2 276,00
Tilskudd til pedagogisk bemanning pr heltidsplass store barn 3-6 år 1 230,00 1 264,00

I beregningen som ligger til grunn for driftstilskuddssatsene, er det brukt makspris for foreldrebetaling, kr 2990 fra 1/1-19 og 3040 fra 1/8-19 og deflator i forslaget til statsbudsjett 2019. Satsene for driftstilskudd vil bli omgjort dersom endelig vedtatt makspris og/eller deflator avviker fra forslaget.

 

Skolefritidsording (SFO)

Gjennom skolefritidsordning gir kommunen et tilbud til elever om opphold før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klasse.

 • Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass.
 • Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass
 • Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass
 • Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.

Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass tilsvarende.

Juli måned er betalingsfri.

SFO 2018 2019
Hel plass pr mnd 2 720,00 2 800,00
Halv plass pr mnd (mindre enn 12 t/uke) 1 945,00 2 000,00
Enkeltdager, pris pr. dag 345,00 355,00
Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid, kroner pr. påbegynt halvtime 300,00 310,00
Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger opphold på 12 t/uke, kroner pr. påbegynt halvtime 300,00 310,00


Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr.

Helsetjenester

Gebyr på salg og skjenking av alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ.

Det innhentes/avleveres omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang pr. år som danner grunnlag for gebyrberegning.

  2018 2019
Ambulerende skjenkeavgift (pr gang) 360,00 370,00
Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 (pr liter) 0,21 0,21
Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 (pr liter) 0,47 0,48
Gebyr for skjenkebevilling av gruppe 2 (pr liter) 1,24 1,26
Gebyr for skjenkebevilling av gruppe 3 (pr. liter) 4,09 4,16
Avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven 400,00 400,00
Avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven 400,00 400,00


minimum kr 1 660 pr. år for salgBevillingsgebyr: 

 • minimum kr 5 200 for skjenking.

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

 

Gebyr på salg av tobakk og tobakksurrogater

Alle virksomheter som selger tobakk er fra 01.01.2018 pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr. Kommunestyret vedtok den 12.4.2018(KS- 031/18) at det innføres et årlig tilsynsgebyr for registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater, og et engangsgebyr for midlertidige salgssteder, jf tobakksalgsforskriftens § 24.

  2018 2019
Registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater (årlig gebyr) 4 500,00 4 500,00
Midlertidige salgssteder (engangsgebyr) 1 200,00 1 200,00


Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift. Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende. Kommunestyret kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Betaling for vaksinasjon

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og varierer ut fra kostnad.

  2018 2019
Konsultasjon voksen 140,00 145,00
Konsultasjon student og barn over 6 år 75,00 80,00
Resept 65,00 65,00


Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr.

Kongsvinger kommune følger ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester” gitt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er helsetjenester.

Det er ikke anledning til å kreve egenandel for helsetjenester i hjemmet, avlastningstiltak, støttekontakt eller omsorgslønn.

For husstander med inntekt inntil 2G er det maksimalt anledning til å kreve egenandel inntil kr. 210 pr. mnd. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.

Kongsvinger kommune har en abonnementsordning for tjenesten der betalingssatsene er inntektsgradert. Betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.

1G utgjør pr. 1. mai 2018 kr 96 833,-.

  Fra kroner Til kroner Abonnementspris
      2018 2019
Inntil 2 G 0 193 666 210,00  
2G – 3G 193 666 290 499 865,00 890,00
3G – 4G 290 499 387 332 1 425,00 1 465,00
Over 4G 387 332   2 905,00 2 985,00
Timepris     303,00 313,00

Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 %, mens timepris er justert med generell lønnsøkning på 3,25 %.  Alle satser er avrundet til nærmeste 5-kr, med unntak av timesprissats.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.

Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift fastsatt av Stortinget som omfatter både langtidsopphold og korttidsopphold.  Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ.  Egenandelen skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter for pasientene (nettoutgift pr sykehjem/antall plasser).

Kommunen gir fradrag i betaling for institusjonsplass for å kunne dekke boutgifter (husleie, strøm, kommunale avgifter, forsikring) i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem. 

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle halveres beløpene.

Alle fradrag det søkes om må dokumenteres.

  2018 2019
Leilighet/enebolig Maks 1 500 pr. mnd. i 3 mnd. Maks 1 500 pr. mnd. i 3 mnd.

For korttidsopphold på institusjon gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling:

  2018 2019
Korttidsopphold i institusjon pr døgn 160,00 165,00
Dag eller nattopphold i institusjon 80,00 85,00
 • Det betales ikke egenandel for opphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver
 • Det betales ikke egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

 

Husleie bofellesskap, bo og servicesenter

  2018 2019
Husleie Heberheimen bofellesskap, leilighet 17 kvm 2 625,00 2 700,00
Husleie Heberheimen bofellesskap, leilighet 28 kvm 3 940,00 4 055,00
 
Husleie Hov bofellesskap leilighet ca. 22 m2 4 285,00 4 410,00
Husleie Hov bofellesskap, leilighet ca. 31 m2 4 840,00 4 975,00
Husleie Hov bofellesskap, leilighet ca. 38,9 m2 5 725,00 5 885,00

Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr.  Husleiene er fastsatt til gjengs leie med virkning fra 01.01.12

 

Mat Holt HDO, Hov bofellesskap og Heberheimen

  2018 2019
Måltids-”pakke” bestående av frokost, middag og kveldsmat 2 930,00 3 010,00

Satsene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % med avrunding til nærmeste 5-kr. 

 

Abonnementspris dagsenterdrift

Det er etablert en abonnementsordning vedrørende betaling for opphold, mat og skyss ved dagsenter. Kostnader knyttet til tiltak som turer og arrangement utover dette, betaler brukerne selv.

Det skal betales en fast pris pr besøk. Prisene er de samme for Langeland, Holt og Roverud.

  2018 2019
Abonnement 1: Frokost, middag og transport 320,00 320,00
Abonnement 2: Frokost, middag 200,00 200,00
Abonnement 3: Kaffe 100,00 100,00

 

Middag til hjemmeboende

Hjemmeboende i Kongsvinger kommune har tilbud om å få tilkjørt ferdige middags-porsjoner. Det faktureres ikke for transport. Prisen for middag er beregnet ut fra selvkost.

  2018 2019
Middag alle dager + dessert røde dager pr porsjon (str. 7,5 mj) 60,00 65,00
Middag alle dager + dessert røde dager pr porsjon (str. 9 mj) 75,00 80,00
Middag alle dager ekstra stor porsjon + dessert røde dager pr porsjon (str. 10,5 mj) 85,00 90,00

 

Trygghetsalarmer

  2018 2019
Alternativ 1
Alternativ 1 Abonnement - Digital trygghetsalarm Montering/ nedmontering av nøkkelboks Montering røyksensor(er) Pris pr mnd * 439,00 439,00
Alternativ 2
Abonnement- Digital trygghetsalarm. Montering/ nedmontering av nøkkelboks Montering røyksensor(er) Mobil trygghetsalarm med sporing (GPS) Pris pr mnd * 548,00 548,00
Alarmen er tilknyttet Trygghetssentralen som er bemannet med helsepersonell hele døgnet året rundt. Ved behov vil hjemmetjenesten foreta et hjembesøk/utrykning. Montering/demontering og oppkobling/nedkobling av utstyr er inkludert i prisene. Se kontrakt for øvrige avtalevilkår.

* Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.  Faktureres etterskuddsvis pr. mnd.

 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON:

Innfordring og innfordringsomkostninger

På vegne av Kongsvinger kommune vil Kreditorforeningen Øst SA ha ansvaret for oppfølging av ubetalte krav (ekstern inkasso). Omkostninger kan bli belastet i henhold til inkassoloven § 17 med satser gitt av Finansdepartementet.

Ved for sen betaling vil forsinkelsesrente påløpe i henhold til forsinkelsesrenteloven §§ 2 og 3.

 

GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE SAMFUNN: 

Vask av tøy til hjemmeboende

Tøyet vaskes ved kommunalt vaskeri. Brukeren blir ikke fakturert for frakt av tøyet.

  2018 2019
Pr kilo 35,00 40,00

 

Miljøfyrtårnsertifisering for næringsdrivende - gebyr for sertifisering

Kongsvinger kommune utsteder sertifikat for å miljøfyrtårnsertifisere bedrifter i kommunen. Kommunen tar et engangsbeløp for dette arbeidet. Bedriftene har ansvaret for alle utgifter og arbeid frem til selve sertifiseringen.

  2018 2019
Gebyr for sertifisering 3 285,00 3 300,00

 

Semesteravgift for elever scene U/kulturskolen

  2018 2019
Musikkbarnehage/samspillgruppe/band/juniortambur 1 125,00 1 125,00
Instrumental, vokalundervisning, semesterkurs (50 t) 1 550,00 1 550,00
Kor 925,00 925,00
Work-shops (kurs over to helger) 400,00 400,00
Instrumentleie to semestre 400,00 400,00
Stor sal arrangement (6 timer) 1 500,00 1 500,00
Kafe, arrangement (6 timer) 750,00 750,00
Små øvingsrom pr. time 150,00 150,00
Stor sal øving pr. time 300,00 300,00

For korte kurs/workshops settes deltakeravgiften ut fra kurskostnaden, men med minimumssats settes deltakeravgift ut fra kurskostnaden.

Undervisningen i Kulturskolen er delt med to semestre pr år (vår og høst.) og følger skoleåret.

 

Leiepriser Kulturlokaler Kongsvinger Ungdomsskole

  2018 2019
Kultursalen, arrangement*   3 000,00
Kultursalen, øving pr. time*   300,00
Auditorie, pr. time   150,00
Biblioteket til arrangement   1 000,00
Musikkrom, øving pr. time*   150,00
Tekniker mandag - torsdag pr. time   450,00
Tekniker fredag - søndag pr. time   750,00

* For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris

 

Kongsvinger bibliotek

  2018 2019
Erstatning bøker voksne * 550,00 550,00
Erstatning bøker barn 280,00 280,00
Erstatning tidsskrifter 70,00 100,00
Erstatning lydbøker, filmer, språkkurs, pc spill (avhengig av kostnad) 230,00-460,00 230,00-460,00
Erstatning for CD 220,00 220,00
Gebyr for 1. gangs varsel 70,00 70,00
Gebyr for 2. gangs varsel 150,00 150,00
Erstatning for tapt lånekort 50,00 25,00
Leie av møtelokale 400,00 400,00
Leie av hoved sal arrangementer ** 1 500,00 1 500,00
Leie av hoved sal arrangementer, søndag 2 000,00 2 000,00
Kopiering med bekreftelse pr. kopi 6,00 6,00

* Spesielt verdifullt materiale eller deler av verk vurderes spesielt av teamleder bibliotek.

** For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris.

 

Billett og leiepriser for Rådhusteatret

  2018 2019
Billettpris barn, ordinær** 75,00 80,00
Billettpris barn, forhøyet */** 85,00 90,00
Billettpris voksen, ordinær** 105,00 115,00
Billettpris voksen, forhøyet */** 110,00-125,00 125,00-130,00
Billettpris Kulturkort** 90,00 95,00
Billettpris Kulturkort, forhøyet** 95,00-110,00 105,00-110,00
Billettpris honnør/student ** 90,00 100,00
Billettpris honnør/student forhøyet** 95,00-110,00 105,00-120,00
Husleie lag og foreninger mandag-torsdag - grunnleie 6 500,00 6 500,00
 - Tillegg pr. solgte billett 15,00 15,00
Husleie lag og foreninger fredag-søndag - grunnleie  9 000,00 9 000,00
 - Tillegg pr. solgte billett 15,00 15,00
Kommersiell utleie mandag-torsdag - grunnleie  15 000,00 16 000,00
 - Tillegg pr. solgte billett 15,00 15,00
Kommersiell utleie fredag-søndag - grunnleie  21 000,00 22 000,00
 - Tillegg pr. solgte billett 15,00 15,00
Dagleie 0900-1530, pr. time 1 500,00 (Min. 6 000,00) 1 500,00 (Min. 6 000,00)
Lydanlegg 3 000,00 3 000,00
Bevegelig lys pr. hode 650,00 650,00
Trådløs mic/ pr. stk 100,00 100,00
Lite lysanlegg 1 750,00 1 750,00
Sceneplattinger/stk 50,00 (min 1 000,00) 50,00 (min 1 000,00)
Tekniker mandag - torsdag, pr time 450,00 450,00
Tekniker fredag - søndag, pr time 750,00 750,00

*Kinosjefen kan justere pris ut fra filmleieprosenten, lanseringstiltak og ekstraordinær lengde på filmen og langtidsleie

**Priser er inkl. mva

 

Gjemselund og Skansesletta – leiesatser

  2018 2019
Gjemselund stadion
Gjemselund – bane 1, leiesats pr. time 1 200,00 1 200,00
Gjemselund - bane 1, aldersbestemte lag fra Kongsvinger, leiesats pr. time 600,00 600,00
Gjemselund – bane 2 250,00 250,00
Gjemselund – bane 2 og baner på Skansesletta for ikke aldersbestemte lag, leiesats pr. time    
Lokaler i 2 og 3 etg. i tribuneanlegg på Gjemselund kl. 0800-1600 – leiesats pr. time (eks renhold) 300,00 300,00
Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund – leiesats pr. dag (eks. renhold) 550,00 550,00
Skansesletta friidrettsanlegg
Skansesletta friidrettsanlegg – for ikke aldersbestemte lag, leiesats pr. time 100,00 100,00

Skansesletta, Bane 2, 3 og treningsfelt på Gjemselund stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år.

 

Utleie av gymsaler

  2018 2019
Gymsal, mandag – fredag, pr. time 100,00 100,00
Gymsal, lørdag-søndag, pr. time 150,00 150,00
Gymsal, bevegelig helligdag, leiesats pr. time 200,00 200,00
Idrettshall, Tråstad og Holt, mandag – fredag, pr. time 330,00 330,00
Idrettshall, Tråstad og Holt, lørdag – søndag, pr. time 435,00 435,00
Idrettshall, Tråstad og Holt, bevegelig helligdag, pr. time 350,00 350,00
Idrettshall, Tråstad og Holt hel dag (0800-2200) 3 000,00 3 000,00
Marikollen flerbrukshall, mandag-fredag, pr. time 230,00 230,00
Marikollen flerbrukshall, lørdag-søndag, pr. time 330,00 330,00
Marikollen flerbrukshall, bevegelig helligdag, pr. time 435,00 435,00
Marikollen flerbrukshall hel dag (0800-2200), leiesats 1 750,00 1 750,00
Kongshallen, mandag-fredag, leiesats pr time 1 000,00 1 000,00
Kongshallen, lørdag-søndag, leiesats pr time    
Kongshallen, bevegelig helligdag, leiesats pr time    
Kongshallen, lørdag/søndag/bevegelig helligdag, leiesats pr time 1350,00 1350,00
Kongshallen før kl 10.00 og etter kl 20.00 650,00 650,00
Kongshallen, åpen dag – automat 30,00 30,00
Kongshallen, sosialt rom, halv dag 500,00 500,00
Kongshallen, sosialt rom, hel dag 1 000,00 1 000,00
Kongshallen, styrketreningsrom, leiesats pr time 200,00 200,00
Kongshallen, lille bane, leiesats pr. time 125,00 125,00
Erstatning for tapte nøkler 2 200,00 2 200,00

Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år i skoleåret.  Innvilget leie gis i form av synliggjort tilskudd. Utenom skoleåret betales heldags leie.

 

Kongsbadet

  2018 2019
Generelle priser
Barn under 6 år 45,00 45,00
Barn 6 -16 år 60,00 60,00
Honnør/Student/Kulturkort 60,00 60,00
Voksen 95,00 95,00
Boblebad 50,00 50,00
Familie priser
1 voksen + 1 barn 130,00 130,00
For ekstra barn 40,00 40,00
2 voksne+ 1 barn 210,00 210,00
For ekstra barn 40,00 40,00
Klippekort – 12 klipp
Barn 0-6 år 400,00 400,00
Barn 6 - 16 år/ student /kulturkort 550,00 550,00
Honnør 600,00 600,00
Voksen 900,00 900,00
Månedskort
Månedskort – barn under 6 år 180,00 180,00
Månedskort – barn 6-16 år/student 230,00 230,00
Månedskort honnør 280,00 280,00
Månedskort – voksen 380,00 380,00
Årskort (11 måneders drift)
Barn under 6 år 1 450,00 1 450,00
Barn 6-16 år/student 2 000,00 2 000,00
Honnør 2 200,00 2 200,00
Voksen 3 000,00 3 000,00
Leie av svømmehallen utenom åpningstider, pr. time
Ett basseng, ukedag 1 300,00 1 300,00
Ett basseng, lørdag/søndag 1 550,00 1 550,00
Stort basseng og terapibasseng, ukedager 2 100,00 2 100,00
Stort basseng og terapibasseng, lørdag/søndag 2 400,00 2 400,00

 

Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

 

1. Oppretting av matrikkelenhet 2018 2019

A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 500 m2 9 870,00 10 020,00
Areal fra 501 – 2000 m2 20 270,00 20 570,00
Areal fra 2001 m2 (økning pr. påbegynt da.) 1 890,00 1 920,00

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret pr. sak: 

 • 6 og flere: 10 % reduksjon
 • For punktfeste som ikke trengs å måles betales halvt gebyr av pkt. 1A.
 • For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr. 53 040,-.
 • For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris kr. 19 840,-.

B. Oppretting av grunneiendom og feste- grunn som benyttes til tilleggstomt

Areal fra 0 – 250 m2 4 340,00 4 410,00
Areal fra 251 – 500 m2 7 250,00 7 360,00
Areal fra 501 – 1000 m2 10 180,00 10 330,00
Areal fra 1001 m2 - 2000 m2 13 360,00 13 560,00
Areal over 2001 m2 - økning pr påbegynt da. 1 330,00 1 350,00

C. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0-500 m2 9 870,00 10 020,00
Areal fra 501-2000 m2 20 270,00 20 570,00
Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da. 1 890,00 920,00

D. Oppmåling av uteareal på eierseksjon (Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon)

Areal fra 0 – 500 m2 9 870,00 10 020,00
Areal fra 501 – 2000 m2 20 270,00 20 570,00
Areal fra 2001 – økning pr. m2 påbegynt da 1 890,00 1 920,00

E. Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

Volum fra 0 – 2000 m3 21 360,00 21 680,00
Volum fra 2001 m3 (økning pr. påbegynt 1000m3 ) 1 140,00 1 160,00

F. Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

G. Oppretting av grunneiendom av tidligere målte festetomter

For oppretting av ny grunneiendom, der tomten tidligere var festetomt og var målt i NGO- eller EUREF-koordinater betales for medgått tid etter dagens timepris.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1A, 1B, 1D OG 1E. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

A. Gebyrer for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2.

3. Grensejustering

A. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 – 250 m2 4 340,00 4 410,00
Areal fra 251 – 500 m2 7 260,00 7 370,00

B. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Volum fra 0 – 250 m3 10 870,00 11 030,00
Volum fra 251 – 1000 m3 11 560,00 11 730,00
4. Arealoverføring

A. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål

Areal fra 0 – 250 m2 4 340,00 4 410,00
Areal fra 251 – 500 m2 7 250,00 7 370,00
Areal fra 501-1000 m2 10 180,00 10 330,00
Areal fra 1001 – 2000 m2 13 360,00 13 560,00
Areal over 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 330,00 1 350,00

B Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m3 13 710,00 13 940,00
Volum fra 251 – 500 m3 17 340,00 17 600,00
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på: 850,00 860,00
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter 2 890,00 2 930,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 730,00 740,00
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 5 790,00 5 880,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 170,00 2 200,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
7. Matrikkelføring der andre har utført opp- målingsforretningen, f.eks Statens vegvesen

Her betales etter medgått tid etter vedtatte timepriser

8. Privat grenseavtale    
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 890,00 2 930,00
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde. 730,00 740,00

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3. timer)

9. Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven 850,00 860,00
For eksterne rekvirenter tilkommer:
Grensemerker/stk 100,00 110,00
Trestikk/stk 30,00 40,00
Km-godtgjørelse i henhold til Statens satser
10. Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
11. Forandringer i grunnlagt for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
12. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres settes til 1/3 av gebyrsatsene.
Etter ferdig avholdt oppmålingsforretning i marka betales: 60% av totalgebyret
Etter ferdig beregnet oppmålingsforretning betales: 80% av totalgebyret
13. Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 175,00
Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 350,00
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnads-utviklingen.
14. Indeksregulering av gebyrene
Regulativet indeksreguleres hvert år etter Kartverkets indekstall for kart- og oppmålingsarbeider, basert på tallet for juni foregående år. Satsene for 2019 er regulert med 1,5 %. Satsene rundes av til nærmeste 10 kr.
15. Betalingsbestemmelser
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etter at kartforretning er utført men før tinglysing. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg på saker som må tinglyses.

 

Eiendomsinformasjon

  2018 2019
Eiendomsmeglerpakke 2 375,00 2 440,00
Eiendomsinformasjon 360,00 370,00
Kommunale erklæringer 255,00 265,00
Grunnkart 265,00 275,00
Ledningskart 440,00 455,00
Målebrev 275,00 285,00
Godkjente bygningstegninger 655,00 675,00
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 440,00 455,00
Seksjoneringstillatelse 595,00 610,00
Naboliste 265,00 275,00
Pålegg vedr. pipe eller andre branntekniske installasjoner 330,00 335,00
Regulering 440,00 455,00
Reguleringsbestemmelser med planutsnitt 605,00 620,00
Ortofoto 265,00 275,00
Tilknytning til offentlig vann og kloakk 330,00 335,00
Adkomstforhold 255,00 265,00
Vannmåler 195,00 200,00
Kommunale avgifter og gebyrer 440,00 455,00
Legalpant 360,00 370,00

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

 

Prisliste kopiering og andre tjenester ved teknisk forvaltningsenhet

(Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift)

Kopiering fra kundens original 2018 2019
Format original A4 pr kopi* 11,00 12,00
Format original A3 pr kopi* 22,00 22,00
Format original A2 pr kopi 52,00 54,00
Format original A1 pr kopi 84,00 86,00
Format original A0 pr kopi 106,00 109,00
Kopiering fra kommunens original
Format original A4 pr kopi* 11,00 12,00
Format original A3 pr kopi* 22,00 22,00
Format original A2 pr kopi 74,00 76,00
Format original A1 pr kopi 106,00 109,00
Format original A0 pr kopi 107,00 110,00

 

Kopiering farge fra kundens original
Format original A4 32,00 33,00
Format original A3 43,00 44,00
Kopiering farge fra kommunens original
Format original A4 43,00 44,00
Format original A3 52,00 54,00
Kopiering/utplott kart
Format A4 kart analoge 52,00 54,00
Format A3 kart analoge 74,00 76,00
Format A2 kart analoge 84,00 86,00
Format A1 kart analoge 94,00 97,00
Format A0 kart analoge 106,00 109,00
Format A4 kart utplott 84,00 86,00
Format A3 kart utplott 107,00 110,00
Format A2 kart utplott 210,00 216,00
Format A1 kart utplott 274,00 282,00
Format A0 kart utplott 338,00 347,00
Digitale kartdata
Digitale kartdata bestilles via Ambita Infoland. Dersom det er ønskelig at kommunen gjør et manuelt uttrekk vil det legges til et administrasjonsgebyr etter medgått tid, med en timespris. 760,00 781,00
Andre priser
Arealoversikter – grunneierlister 811,00 833,00
Andre kartarbeider faktureres etter medgått tid
Kopi av målebrev 106,00 109,00
Kopi av skyldelingsforretning 158,00 162,00
Generelt
Det tas ikke betaling for kart som skal følge søknader eller som faller inn under kommunens veiledningsplikt.

*20 % rabatt ved kopiering over 10 stk like kopier

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 1-kr.

Gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven

Tiltak som krever søknad og tillatelse § 20-3 m2 BRA 2018 2019
A.Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging 
Nybygg bolig (alt innenfor bolig)   21 530,00 22 130,00
Ved flere boenheter, betales et tilleggsgebyr pr. enhet:
Ren bolig   6 330,00 6 510,00
Hybel m/fellesareal   2 420,00 2 490,00
øvrige boenheter, for. kvm.: 0-50 4 580,00 4 710,00
  51- 5 510,00 5 660,00
Boliger m/fellesareal kr 50 pr m2 for fellesarealet. Bygges flere boligbygg på samme eiendom, regnes gebyret pr bygg
Tilbygg/påbygg bolig, nybygg/tilbygg/påbygg fritidsbolig 0-20 3 450,00 3 540,00
  21-50 5 410,00 5 560,00
  51-70 8 650,00 8 890,00
  71-100 12 460,00 12 810,00
  101- 17 100,00 17 580,00

Garasje/uthus o.l.,

Garasje-/carportanlegg

(Gebyr beregnes ut i fra totalt BRA ikke pr enkeltgarasje.)

  0-50 4 580,00 4 710,00
  51-70 4 940,00 5 080,00
  71-100 7 830,00 8 050,00
  101-200 13 390,00 13 760,00
  201-400 20 390,00 20 960,00
  401- 29 770,00 30 600,00
Driftsbygninger i landbruket nybygg/tilbygg 1001- 13 390,00 13 760,00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tabell som viser gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven

       
       

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr

 

Tabell som viser gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven
 

     
     
     
     
     
     
     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr

 

* Hvis det er flere avvik som behandles i samme sak, betales et gebyr på 50 % fra og med

det andre avviket

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr
 

     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr

*Hvis det er flere dispensasjoner som behandles i samme sak, betales et gebyr på 50 % pr. dispensasjon fra og med den andre dispensasjonen.  Det betales fullt gebyr for behandling

av den dyreste dispensasjonen.

 

Tabell som viser pris for søknad om etterhåndsgodkjenning

     
     


Tabell som viser seksjonering av eiendommer

 
 
 
 

Tabell osm viser pris for utslippssaker

     
     

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr.
Tabell som viser priser for vegsaker

     
     


Plansaker og konsekvensutredningerPrisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr.

 • Gebyret skal innbetales i forbindelse med 1.gangsbehandling av planen.
 • Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.
 • Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til saksbehandlingen og refunderes ikke selv om planforslaget forkastes eller avvises. Samlet gebyr blir summen av pkt. A og B og evt. C og D.

 

Tabell som viser priser for Plansaker og konsekvensutredninger

       
       
       
       
       

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

 

Tabell som viser priser for mindre reguleringsending

       
       
       
       

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

 

Tabell som viser pris for konsekvensutredning

     
     
     


Gebyrene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, delingslovens § 5-2 og eierseksjoneringslovens § 7.Alminnelige bestemmelser

Generelt

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet.

Betalingsbestemmelser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av regulativet. Alle gebyrer skal betales etter faktura fra kommunen. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter gjeldende satser.

Beregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling foreligger.

Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak, eller en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/ rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger innbetales når sakene legges ut til offentlig ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyret faktureres når vedtak fattes.

Byggesaker

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Delingssaker

Gebyret betales da vedtak etter plan- og bygningsloven er fattet, men før oppmålingsarbeidet igangsettes.

Skilt og reklame

Gebyret faktureres når vedtak fattes.

Heiser/løfteinnretninger

Gebyret må være betalt før driftstillatelse utstedes. Gebyr for periodisk sikkerhetskontroll betales etter at kontroll er utført.

Seksjoneringssaker

Gebyret kan kreves betalt før saksbehandlingen igangsettes.

Prisregulering

Satsene vil normalt bli regulert den 01. januar hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling.

Timepris

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jfr. regulativet, skal det brukes en timesats på kr 780 pr time med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i regulativet.

Avbrutt arbeid/trukket sak

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris - dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. For byggesaker etter kapittel 1 tilbakebetales 30 % av gebyret om saken trekkes tilbake etter rammetillatelsen. Tilbakebetaling skjer kun om gjenstående beløp er mindre enn de respektive minstesatser.

Urimelig gebyr

Hvis gebyret er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan fastsatt gebyr justeres forholdsmessig. Enhetsleder Areal- og byutvikling og Næring og miljø har fullmakt til å redusere/øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger, eller dersom gebyrene åpenbart er urimelige. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Klageadgang

Gebyrfastsettelse iht. gebyrregulativet er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.  Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til kommunens klagenemnd for saker etter delingsloven og forurensningsloven.

Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven

Ved ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter PBL. § 32-8 bli ilagt.

Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Gebyr for sakkyndig bistand

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves dekning av konsulentutgiftene.

Merverdiavgift

Med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i regulativet (gjelder bl.a. kartsalg), skal det ikke beregnes merverdiavgift av gebyrene, jf Skattedirektoratets rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

 

Gebyr for landbruksforvaltning

Tabell som viser gebyr for landbruksforvaltning

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Frikjøp av parkeringsplasserPrisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 10-kr. Tillegg for hver skifte avrundes til nærmeste 1-kr.

Frikjøpsordningen har eksistert i Kongsvinger kommune siden 1979 etter vedtekt til Plan og bygningslovens § 69 nr 4.

 

Tabell som viser pris for Frikjøp av parkeringsplasser

     
     


Parkeringsavgifter

Prisene for 2019 er pris- og lønnsjustert med 2,8 % avrundet til nærmeste 5-kr.

Tabell som viser parkeringsavgifter

     
     
     


Eiendomsskatt

Avgift betales i tidsrommet 08.00 – 17.00 på hverdager og 09.00 – 14.00 på lørdager.

Tabell for eiendomsskatt

     
     
     
     


Feie- og tilsynsgebyrene skal dekke kostnaden for tjenesten.

Tjenesten utføres av Glåmdal Brannvesen IKS.Brann og feietjenester

Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     

* Det tillegges 25 % merverdiavgift.  Faktureres etterskuddsvis pr. mnd


Tabell som viser pris for Brann og feietjenester.

     
     
     
     
     
     
     

* Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.   Alle priser indeksreguleres (SSB) pr januar hvert år.


Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     
     
     


Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     
     
     
     
     
     

Tabell som viser pris for Brann og feietjenester

     
     
     
     
     
     


Gebyrene er behandlet av styret i GIR, som tilrår nye satser overfor Kommunestyret.Nye satser gjelder fra 1.1.2019 forutsatt politisk godkjenning i vertskommunen og den enkelte samarbeidskommune.                            

Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.

(Alle priser er oppgitt uten mva, med unntak av noen priser som er inkl mva. Disse er merket.)

Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av renovasjonsordningen. Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS leverer tjenesten.

Tabell som viser Renovasjonsgebyr
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1) Storforbruker: Storforbruker er en abonnent som på bakgrunn av avfallets karakter og mengde må ha en ordning som avviker seg fra en normalabonnent. Dette er f.eks skoler, gamlehjem og lignende. For Storforbrukere gjelder egne priser. Kontakt GIR for mer informasjon.Flere tillegg og fradrag kan kombineres. Alle priser tillegges 25 % mva.

Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av ordningen og faktureres over 4 terminer. GIVAS IKS leverer tjenesten.

Årsgebyr avløp = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

Tabell som viser Gebyr vann, avløp og septik

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


En risikoabonnent er en abonnent som håndterer væsker som inneholder smittestoffer og/eller kjemikalier som utgjør en risiko for å forurense drikkevannet, og/eller forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt husholdningsavløp.Det tillegges ikke merverdiavgift på Anleggsbidrag. Alle andre priser tillegges 25 % merverdiavgift

 1. Satser for tømming av slamavskillerer gjelder inntil 4m3. Volum ut over dette tilleggsfaktureres.
 2. Høy sats erstatter vanlig sats + anleggsbidrag (2017 satser). Forutsetter vedtak revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30