TEST: BTI Kongsvinger - barnehage

I Kongsvinger kommune er alle tjenester forpliktet til å samhandle gjennom BTI-modellen i møte med gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten er at alle skal jobbe mote en helhetlig og koordinert innsats der tidlig innsats, samordning og medvirkning er i fokus slik at alle som har et behov kan få et oversiktlig handlingsforløp.

Nivå 0 - Identifisere barn

- 1. Undring oppstår

 • Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. Eventuelle spørsmål ut fra observasjoner eller hendelser gjør at du ønsker å undersøke barnets situasjon nærmere. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjoner. Dersom det er omsorgsgiver som melder fra om uro knyttet til barnets trivsel i barnehagen skal du alltid gå videre, se evt. tiltak ved mobbing eller krenkende atferd.
 • Nyttige hjelpemidler: «Barn og unges tegn til mistrivsel», «Inkluderende barnehagemiljø/ handlingsplan

- 2. Konkretiser undring

 • Undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler skal nå sammenfattes og skriftliggjøres. Konkretisering innebærer eventuelle spørsmål som man ønsker å få svar på og som kan underbygge eller avkrefte en bekymring. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Undringsskjema barnehage», : «Tips til barnesamtaler», «Barn og unges tegn til mistrivsel», «skala for uro: foresatte», «skala for uro: barn og ungdom

- 3. Del undringen med lederen din

 • Del undringen med din nærmeste leder ved første anledning. Dersom saken skal tas videre avgjør dere hvem som skal ta kontakt med foresatte. Om dere er usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Saken diskuteres anonymt. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Tips til barnesamtaler», «undringsskjema barnehage», «signal på manglende trivsel», «skala for uro: foresatte», «skala for uro: barn og ungdom», «undringssamtale med foresatte», «Pedagogisk analyse»  

- 4. Del undringen med foresatte/barnet

 • Inviter og gjennomfør en undringssamtale med foresatte/ barnet. Dersom det gjelder et barns fysiske og psykiske barnehagemiljø, senest innen 2 uker. Til dette møtet benytter du veiledningen du finner i «forberedelse og gjennomføring av en undringssamtale».  
 • Nyttige hjelpemidler: «Forberedelse til undringssamtale», «Tips til barnesamtale». 

- 5. Grunn til videre oppfølging?

 • I samtalen med foresatte/ barnet er det drøftet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken. 
 • Er det behov for å hente inn hjelp fra andre tjenester enn i barnehagen, så går du til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (Stafettholder). 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «samtykke til å gi informasjon», «Tiltaksoversikt

Nivå 1 - Internt tiltaksarbeid sammen med foresatte/barn

- 1. Samtykke til Stafettlogg

 • I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase av livet, benyttes en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i dette arbeidet. Informer om, og få et signert samtykke til oppretting av logg. 
 • NB! Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester. Husk da å få et samtykke fra foresatte/ barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «samtykke til Stafettlogg»

- 2. Skap felles forståelse

 • Inviter, planlegg og gjennomfør møte med foresatte/ barnet og egen tjeneste, der dere skaper felles forståelse og blir enige om mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i Stafettloggen. 
 • Avtal tiltak både i hjem og i barnehagen, og vær også åpen for andre løsninger i barnets øvrige nettverk (viktig slektning, trener osv). 
 • Avklar hvem som har ansvar for å informere barnet, hvordan man informerer og hvordan barnet gis mulighet til å uttale seg. Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «Tips til undringssamtaler», «Forberedelse og gjennomføring av møter»

- 3. Iverksett tiltak

 • Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk Stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene. 
 • Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få hans eller hennes egen opplevelse av endringen. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», Pedagogisk analyse, Kartleggingsverktøy (som f.eks ASQ, ASQ:SE, TRAS, «Alle med»)

Evalueringsmøte - drøfting

 • Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg»

Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

 • På bakgrunn av drøftingene i evalueringsmøtet – fatt en beslutning om veien videre. Kun tre alternative utfall:
 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen.
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter eller tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men vurderer at dere har flere tiltak som kan iverksettes i egen enhet – gå tilbake til nivå 1, trinn 3. 
 3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre  innsats. Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2 innen 2 uker (om saken blir løftet videre på nivå 2 er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere)
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «Forberedelse og gjennomføring av møter», «samtykke til å gi informasjon», «Tiltaksoversikt»

Nivå 2 - Tilpasset tverrfaglig samarbeid sammen med foresatte/barn

Opprett kontakt med annen tjeneste

 • Når samtykke foreligger innkalles aktuelle samarbeidspartner(e) til et første møte innen 2 uker. Saken opprettes i Stafettloggen (av den som inviterer til møtet), denne personen har ansvaret for å skrive inn møtereferat og oppdatere Stafettloggen frem til annen stafettholder avtales mellom samarbeidende aktører. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «samtykke til Stafettlogg»   (+ lenke til «opprett logg her»)

Samarbeidsmøte - planlegg tiltak

 • Utfordringen presenteres, vesentlig å sikre at foresatte og barnet har felles virkelighetsforståelse og kan starte med den samme grunnlagsinformasjonen. Aktuelle tiltak drøftes og planlegges. 
 • Det avtales hvem som skal være Stafettholder videre, og det settes tidspunkt for evaluering av de planlagte tiltak. 
 • Nytt samarbeidsmøte avtales. .
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen» og «Forberedelse og gjennomføring av møter»

Iverksett tiltak

 • Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk Stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene. 
 • Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få hans eller hennes egen opplevelse av endringen. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen» 

Evalueringsmøte - drøfting

 • Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. Fra barnehagen bør både ansatte i avdelingen, pedagogisk leder og styrer i barnehagen være med på forberedelser til evalueringsmøtet.  
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg»

Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

 • På bakgrunn av drøftingene i evalueringsmøtet – fatt en beslutning om veien videre. Kun tre alternative utfall:
 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen.
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter eller tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men vurderer at dere har flere tiltak som kan iverksettes i egen enhet – gå tilbake til nivå 2, trinn 2. 
 3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for ytterligere hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre  innsats. Bestem aktuelle samarbeidspartnere., lag henvisning og kall dem inn til et nytt møte på nivå 3 (innen 2 uker). Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/ melding og sikrer at samtykke er innhentet. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «Forberedelse og gjennomføring av møter», «samtykke til å gi informasjon», «Tiltaksoversikt» og «henvisning til PPT»

Nivå 3 - Utvidet tverrfaglig samarbeid

Første møte med aktuell instans

 • Stafettholder og foresatte presenterer utfordringene for henvist tjeneste. Avgjør hvem som skal være stafettholder i videre arbeid. 
 • Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til Stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt samarbeidsmøte med alle samarbeidsaktører fra nivå 2. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «invitasjon til samarbeidsmøte»

Planlegg tiltak

 • Aktuell instans legger frem plan for utredning/ undersøkelse/ tiltak i samarbeid med foresatte/ barn og andre aktuelle instanser. 
 • Avtal tid og inviter til nytt møte. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen» og «invitasjon til nettverksmøte»

Iverksett koordinerte tiltak

 • Avtalte utredninger/ undersøkelser og  tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk Stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen»  

Evalueringsmøte - drøfting

 • Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene. Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg»

Evalueringsmøte - beslutning om videre koordinert innsats

 • Gjennomfør evalueringsmøte med de samarbeidende aktører. Det finnes to mulige utfall:
 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen. 
 2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «skala for uro: barn og ungdom» og «skala for uro: foresatte». 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30