Invitasjon til å søke på tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Viser bilde av ungdommer som følger ulvespor

Om tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Formålet er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 2016 skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:

  • kompensasjon til rettighetshavere for tapte jaktinntekter
  • aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget

Kongsvinger kommunestyre vedtok i fjor høst saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra tilskuddsordningen.

For å ivareta det første kulepunktet over skal heretter 45% av årlig tildelt ramme gå til de fem elgvaldene innenfor ulvesonen. Pengene utbetales ikke automatisk, men krever at valdene sender inn hver sin søknad innen fristen. Søknadene skal beskrive og dokumentere omfanget av tapte jaktinntekter som rettighetshavere (skogeiere) har som følge av ulvens uttak (predasjon) av elg. For vald som ikke klarer eller ønsker å synliggjøre dette økonomisk, vil annen form for dokumentasjon kunne være tilstrekkelig. Det har gått ut eget brev til elgvaldene om hva dette innebærer.

Den andre halvdelen av potten – ca. 500 000 kroner – er det fri konkurranse om.

Denne delen har ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem - men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen. Gode eksempler kan være tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, skoleprosjekter og ikke minst tiltak for beitenæringen. Jegere og skogeiere kan også søke her, men da til mer konkrete, konfliktdempende tiltak enn det som følger av tildelingen til elgvaldene. Ingen søkere kan påregne å få 100% tilskuddsandel.

Søknaden skal inneholde:

  • en beskrivelse av tiltakets konfliktdempende effekt
  • kostnadsoverslag og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og egeninnsats)
  • kart skal legges ved hvis det er relevant

Søknaden sendes: 

Elektronisk:

Brev:

Kongsvinger kommune
Næring og miljø
Postboks 900
2226 Kongsvinger 

Søknadsfrist: 15. juni 2020

Spørsmål rettes til:     

Skogbrukssjef Per Rudi
Send e-post til Skogbrukssjef her. 
Telefon: 90 75 80 84       
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30