Invitasjon til å søke på tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Viser bilde av ungdommer som følger ulvespor

Regjeringen etablerte for et par år siden en egen tilskuddsordning for kommuner med ulverevir. På tilsvarende vis som i fjor har Kongsvinger kommune søkt og fått innvilget 1,4 mill. kroner.
I 2018 var det 17 søkere, hvorav 13 fikk midler fra formannskapet, fra kr 7000,- til kr 200 000,-.  
 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. 
Kongsvinger kommune står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak innen formålet, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. 

Tilskuddsberettigede tiltak er beskrevet slik på Regjeringens hjemmeside pr. dags dato: 
Kommunane sin bruk av midlane skal henge sakleg saman med belastninga med å ha eit ulverevir. Tiltak som kan vere aktuelle er til dømes støtte til informasjon og formidling av kunnskap om ulv til ulike målgrupper i kommunen, støtte til grunneigarar som meiner dei har fått redusert sine inntekter frå jakt som følgje av ulv, støtte til næringsutvekling i kommunen, til fysiske tiltak for å gjere innbyggarar tryggare og støtte til idrett og andre aktivitetar for å kompensere for manglande bruk av skog og mark osv.

Ordningen blir videre presentert slik av Miljødirektoratet: 
Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Kommunen setter i utgangspunktet ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem – men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen. Parallelt med årets søknadsomgang skal det utarbeides saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling. Disse skal være vedtatt av kommunestyret før formannskapet fordeler midler på innkomne søknader. 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag (fordelt på eksterne innkjøp og egeninnsats) og kart hvis det er relevant.

Søknaden sendes til: 

Brev:

Kongsvinger kommune
Næring og miljø
Postboks 900
2226 Kongsvinger 

Søknadsfrist: 30. august 2019 

Spørsmål rettes til:     

Skogbrukssjef Per Rudi
Send e-post til Skogbrukssjef her. 
Telefon: 90 75 80 84

Landbruksveileder Paal Øieren
Send e-post til Landbruksveileder her.
Telefon: 97 14 90 41 
        
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30