Orientering om tilsyn

Orientering om tilsyn fra Fylkesmannen med avlastningstjenester for barn og unge, gjennomført 22. – 23. mai 2019

Tilsynet hadde som formål å undersøke om kommunen sørger for forsvarlig tildeling, iverksetting, gjennomføring og evaluering av helse og omsorgstjenester i barne - og avlastningsboliger. Videre undersøkte de om avlastningstjenestene blir sikret gjennomført uten bruk av ulovlig bruk av tvang og makt.

Fylkesmannen gjennomgikk systemene som finnes og avholdt intervjuer med pårørende og ansatte i direkte brukerkontakt , stedlig ledelse og overordnet ledelse.  

Vi er veldig fornøyde med at tilsynet konkluderte at medarbeidere og ledelse i Kongsvinger kommune følger lovverket, og sikrer at det ikke benyttes ulovlig bruk av tvang og makt.  Det betyr at de inngripende tiltakene som benyttes er hjemlet og godkjent av overordnede instanser, samt at nødvendig opplæring, rutiner og dokumentasjon er på plass.

Tilsynet konkluderte med at  Kongsvinger kommune ikke sikrer forsvarlig gjennomføring av tjenestene. Det ble i sluttmøtet med fylkesmannen presisert at de  ikke har grunnlag for å si at tjenestene ikke har vært forsvarlige i praksis, men at manglende skriftlige rutiner og internkontroll kan indikere at det er mangler.

Videre sa tilsynet at Kongsvinger kommune  ikke sikrer forsvarlig tildeling av avlastningstjenester.

Fylkesmannen baserer lovbruddet på at:

·        saksbehandlingsprosedyren ikke er evaluert og revidert på flere år

·        vedtakene ikke inneholder opplysninger om hva det er søkt om

·        det er mangelfull begrunnelse i vedtakene

·        brukermedvirkningen ikke er tilstrekkelig dokumentert

Fylkesmannen påpekte også her at de ikke har grunnlag for å si at barna ikke har fått tildelt riktige tjenester, men at den tekniske oppbyggingen av vedtakene ikke dokumenterer vurderingene godt nok.

Avlastningsavdelingen for barn og unge var,  før Fylkesmannen kom på tilsyn,  allerede i gang med å ta tak i flere av de forholdene som tilsynet avdekket som mangelfulle. Under sluttmøtet for tilsynet ga Fylkesmannen positive tilbakemeldinger på dette iverksatte arbeidet .Det er utarbeidet en  konkret plan for lukking av lovbruddene med ulike tidsfrister fram mot 1. oktober 2019.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30