Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier) nå er kunngjort for 2020 og søknadsskjemaet er publisert.

For all øvrig informasjon viser vi til  tilskuddsordningens nettside.

Orienteringsmøte

Dato: Onsdag 4. desember kl. 1800 – 2000,
Sted: Kongsvinger rådhus 2. etg. kommunestyresalen.

For å måle omfanget av barnefattigdom bruker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette er et relativt fattigdomsmål.

Denne måten å definere fattigdom på, stammer fra Townsend (1979: 31), som definerte fattigdom slik:
«En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.»

Denne definisjonen danner utgangspunktet for det relative fattigdomsbegrepet, som ikke dreier seg om å leve på et eksistensminimum, men som knyttes til det å mangle ressurser for å kunne fungere sosialt, og delta i de aktivitetene og å ha den levestandarden som er vanlig i samfunnet (Seim og Larsen 2011: 33).

På siden barnefattigdom.no, som driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir), finner man nøkkeltall, blant annet fra Kongsvinger, knyttet til barnefattigdom.

Kongsvinger kommune har utarbeidet; Plan for utjevning av sosiale forskjeller 2016-2020.

Sjekk Kongsvinger kommunes hjemmeside for informasjon om støtte til tiltak fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.
Mål, innretning og prioriteringer
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er fredag 13. desember.

Rapporteringsfrist

1. april 2020, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.

Hvem kan søke:

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Hvordan søke?

Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 29. november 2019. Her finner du råd og veiledning for å bruke Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Les informasjonen svært nøye, spesielt informasjon om «Administrator».

Har dere spørsmål, så ta kontakt.

Gi en tilbakemelding om du/dere kommer onsdag 4. desember kl. 1800 – 2000, Kongsvinger rådhus 2. etg. – kommunestyresalen.

Mvh
Sign.
Tor Inge With Knutepunktkontakt
SLT-koordinator/rådgiver
Stab oppvekst og læring
E-post: tor.inge.with@edu.kongsvinger.kommune.no
Tlf. 47713003

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30