Spesielle tider krever noe ekstra av oss alle

Det er krise i verden, i Norge og i Kongsvinger. Det er spesielle tider som krever spesielle tiltak og handlekraft. Vi vet en del om det som har kommet, men vi veit mindre om det som vil komme. Derfor henvender jeg meg til dere, med en oppdatering på hva som er status i vår kommune samtidig med en oppfordring til dere alle om å bidra med det dere kan, slik at vi sammen løser situasjonen på en best mulig måte.

Kongsvinger kommune etablerte den 9. mars krisestab, som har daglige møter. I krisestaben sitter ordfører, varaordfører, rådmannens lederteam, kommuneoverlege, beredskapsrådgiver og kommunikasjonsrådgiver.

Kommunens hovedfokus er å sikre liv og helse, ha kontinuitet i tjenestene våre, samt legge til rette for å følge opp nasjonale retningslinjer. Vi jobber for å løse situasjonen best mulig i dag, og planlegger tiltak og tilbud som det vil være behov for framover. Vi har et godt samarbeid med fylkesmannen og med de andre kommunene i regionen, som vil være viktig i tiden som kommer.

Vi følger situasjonen tett, og gjør vårt beste for å sikre riktig informasjon ut til dere innbyggere gjennom ulike kanaler. Det skjer mye på kort tid, og vi prøver å holde dere oppdatert på nye tiltak, tjenester, tilbud og retningslinjer så fort de kommer.

Det er mye informasjon i ulike medier, og vi har alle også ulike behov for informasjon. Noen ønsker mer, andre ønsker mindre, og vi prøver å finne en god balansegang for å dekke det behovet dere har. Ulik informasjon fra ulike kanaler kan skape usikkerhet. Vi gjør vårt ytterste for at informasjonen på kommens hjemmesider er riktig og oppdatert. Er det noe som er uklart i informasjonen som kommer fra kommunen, gi oss beskjed slik at vi får rettet opp i det.

Følg de råd, anbefalinger og retningslinjer som kommer fra myndighetene og fra kommunen. Da vil vi kunne klare å redusere spredningen av smitte, og har bedre forutsetninger for å håndtere situasjonen.

Ingen smitta i Kongsvinger

Ingen av de som er testet i Kongsvinger er positive på koronavirus per i dag.

Det er viktig å understreke at vi ikke har mulighet til å teste alle som har symptomer. Vi følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og tester helsepersonell og innbyggere i risikogruppen som har symptomer.  

Derfor kan vi ikke garantere at det ikke er noen som er smittet i vår kommune.

Stort trykk i helsetjenestene

Det er nå stort trykk i de kommunale helsetjenestene. Dette er en utfordrende situasjon som krever mye av disse tjenestene. Fastlegene og legevakt opplever en voldsom pågang, og det har vært nødvendig å sette inn tiltak får å begrense dette.

Vi har oppbemannet legevakta, opprettet en interkommunal koronatelefon og etablert en ordning for å følge opp de som sitter i karantene.

Ønsker å understreke at fastlegekontorene ikke er stengt. Alle med avtale hos fastlegen skal møte til timen, om du ikke har tegn på øvre luftveisinfeksjoner eller er i karantene. Er du i tvil, ta kontakt med fastlegen din.

Vi har fått god respons på oppfordringen til dere innbyggere om å registrere seg som tilgjengelig helsepersonell. Vi er utrolig takknemlig for at så mange har meldt seg, denne kompetansen vil være nødvendig i tiden som kommer. Vil minne om at det fortsatt er mulig å melde seg, hvis man allerede ikke har gjort det.

Fjernundervisning og omsorgstilbud i oppvekstsektoren

Stenging av skoler og barnehager skaper litt ekstra utfordringer for de familiene det gjelder. Jeg vil berømme alle foreldre for den ekstra innsatsen dere bidrar med nå. Det er utfordrende å håndtere denne situasjonen, men jeg har stor tillit til dere alle sammen. De ansatte i barnehage og skole har raskt omstilt seg og det kommer tilbakemeldinger på fornøyde barn og at lærerne gir et godt tilbud ut til eleven.

Etter at barnehager og skoler ble stengt har vi opprettet et omsorgstilbud, for de som har foreldre som må utføre særlig samfunnskritiske oppgaver, og vi gir i dag et tilbud til 100 barn og unge.

Fjernundervisning gjennomføres i barne- og ungdomsskolen. Tilbakemeldingene er at dette fungerer bra.

Oppfølging av næringslivet

Vi veit at det er mange bedrifter som opplever store utfordringer. Mange har måtte stenge bedriftene sine, flere opplever å ha blitt permittert på grunn av færre arbeidsoppgaver. Dette er en tøff tid for mange.

Klosser AS har i samarbeid med Kongsvinger kommune gjennomført kartlegginger av situasjonen, og har igangsatt dialog med ulike bedrifter for å kartlegge behovet for bistand, samt gi råd ut fra deres utfordringer.

Vi har opprettet dialog med aktuelle instanser om mulige støtteordninger og hvilke tiltak næringslivet i regionen trenger. Vi vil følge situasjonen tett framover, og gjøre vårt beste for at næringslivet skal komme seg gjennom denne situasjonen.

Det er opprettet en felles regional side for næringslivet på kongsvingerregionen.no om korona, med informasjon og kontaktinfo til virkemiddelapparatet.

Felles dugnad

Helt avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til dere alle sammen!

  • Til de ansatte i Kongsvinger kommune som gjør en formidabel innsatsen for å sikre kontinuitet i de tjenestene vi har, som rask har tilpasset seg den nye hverdagen og som på tross av dette hele tiden har fokuset på å gi gode tjenester.
  • Til alle dere foreldre som gjør deres ytterste for å gi en innholdsrik dag for deres barn; med aktiviteter og skolearbeid – samtidig som dere jobber hjemme fra.
  • Til alle de i handel- og serveringsnæringen, som sikrer oss tilgang på mat og andre varer vi trenger.
  • Til alle de som stiller opp for familie, venner, kjente og ukjente, og som bidrar til at situasjonen føles litt lettere for oss alle.
  • Til alle de som stiller opp som frivillige som bidrar i en ekstraordinær situasjon.
  • Til alle dere som følger de nasjonale retningslinjen og dermed er med på den nasjonale dugnaden!

Hold hodet kaldt, og hjerte varmt.

Ta vare på hverandre.

Margrethe Haarr
Ordfører Kongsvinger

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30