Svenske medarbeidere er viktige for Kongsvinger kommune

Svenske medarbeidere er viktige for Kongsvinger kommune

Om regjeringen stenger grensen for svenske helsearbeidere, kan det få svært negative konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten i både kommunen og region. 

Det skriver ordfører Margrethe Haarr i et brev til justis- og beredskapsminister Monica Mærland.

Hun viser til brev fra departementet datert 4. februar. I brevet forespørres kommunen om å gi tilbakemelding innen 9. februar om konsekvensene av å stenge grensene helt eller innføre 10 dagers karantene for helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenestene i Norge.  Denne personellgruppen har i dag unntak fra de midlertidige innreiserestriksjonene.

Før regjeringen gjør en vurdering av dette, ønsker de å kartlegge konsekvensene for de antatt mest berørte kommunene. De ba derfor om kommunes vurdering av konsekvensene dersom:

  • grensen stenges for pendlere fra Sverige og Finland om jobber i den norske helse- og omsorgssektoren.
  • grensene ikke stenges for grensependlere, men at det i stedet ilegges 10 dagers karantene for pendlere som jobber i den norske helse- og omsorgssektoren.

Alvorlige konsekvenser

For Kongsvinger kommune vil en ytterligere innskjerping og stenging av grensene for disse yrkesgruppene være dramatisk for gjennomføring av lovpålagte oppgaver. I Kongsvinger kommune arbeider det i dag til sammen 70 personer som innehar en samfunnskritisk funksjon og som dagpendler over grensen. Majoriteten av disse ansatte arbeider innenfor helse- og omsorg, men også en vesentlig andel arbeider innen oppvekstfeltet.

Virksomhetskritisk kompetanse

En opplagt konsekvens av nevnte tiltak vil være mindre kvalifisert personell på jobb til å utføre lovpålagte oppgaver. Mange av våre svenske medarbeidere er sykepleiere, en kompetanse det er svært krevende å erstatte. Flere av de svenske ansatte i helsesektoren innehar også lederstillinger. I tillegg er en god andel av våre BPA-ordninger bemannet med våre svenske kollegaer – og så mange som 50 % av de ulike tiltakene gjennomføres av våre svenske medarbeidere. Dette er brukere som er i sterkt behov av kjent personale.  Kjent personell er viktig for flere brukergrupper, og vikarer og lite kjente kan skape redsel og uro. Dette gjelder særlig innen demensomsorg, rus og psykiatri, samt psykisk utviklingshemmede.

Vi har også flere svenske ansatte som daglig pendler til sin jobb i barnehage og skole.  Konsekvensene av at disse ikke kommer på jobb vil være lavere bemanning innenfor et allerede belastet fagområde. Det vil medføre mer fjernundervisning/hjemmeundervisning i enkelte klasser og fag innen barne- og ungdomsskolen, samt lavere bemanning i enkelte barnehager og avdelinger.  Det kan i verste fall medføre stenging av skole. 

En viktig presisering

Det er viktig å etablere forståelse for at våre ansatte innen de respektive områder ikke er ukependlere. Våre svenske kollegaer, som innenfor den grensenære felles bo – og arbeidsregion vi sammen utgjør, passerer daglig grensen og møter opp på sitt arbeid for å bidra til at vi både opprettholder et kvalitativt godt tjenestetilbud på en rekke områder, og ikke minst står best mulig rustet i kampen mot importsmitte. Det blir derfor kontraproduktivt å gjøre våre svenske arbeidskollegaer til målgruppe i kampen mot importsmitte, når vi vet hvilken uvurderlig ressurs og innsats disse utgjør i vår samlede verdikjede av innsats mot importsmitten.

I snart ett år har de ansatte i våre kommuner vært underlagt en streng kontroll ved grensen, samt et eget testregime og tiltak ved sin arbeidsplass. Ut i fra registret smitte er det ikke grunnlag for å si at de svenske ansatte har bidratt til noe høyere smitterisiko enn sine norske kollegaer.

Stor belastning for medarbeidere

Vi er gjort kjent med at mange som lever sitt liv på begge sider av grensen, nå sliter psykisk og opplever stor ekstrabelastning. Tiltakene for grensepassering har skapt en usikkerhet for jobbtrygghet, og flere av våre svenske kollegaer gir uttrykk for at de er usikre på hvor lenge de orker å stå i denne usikkerheten. Det er et alvorlig signal vi tar på største alvor.

Usikkerheten påvirker samtidig det totale arbeidsmiljøet i enhetene, da kollegiet forholder seg til medarbeidere som opplever ekstra belastinger, samt at det er uforutsigbart hvordan morgendagens bemannings- og kompetansesammensetning vil se ut.

Anmodning om at tiltakene ikke gjennomføres

Ordføreren vil derfor sterkt anmode om at de aktuelle tiltakene ikke gjennomføres. Kongsvinger kommune har ikke kompenserende tiltak for brudd på forsvarlighet og kvalitetssvikt i tjenestene basert på manglende personell i så stor grad og over lange perioder.  Vi må legge tjenestenivået så lavt at våre innbyggere ikke kan få de tjenester som er innvilget, og som de har rett på i henhold til lov og forskrift.

Våre svenske kollegaer som pendlere må fortsatt få komme inn i landet, da de innehar virksomhetskritisk kompetanse, bidrar med avgjørende arbeidsinnsats og ikke utgjør høyere smitterisiko enn andre medarbeidere.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30