Invitasjon til å søke på tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Viltkamera som har tatt bilde av ulv.

Om tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Formålet er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 2016 skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:

  • kompensasjon til grunneiere for tapte jaktinntekter
  • aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget

Kongsvinger kommune har siden ordningen ble innført vært søker og fått utbetalt 4,8 mill. kroner, fordelt av formannskapet påfølgende år:

2017 2018 2019 2020
kr 1 400 000 kr 1 420 000 kr 1 025 500 kr 958 000

Årsaken til mindre ramme er at flere kommuner har blitt omfattet av ordningen.

Inkludert innsparte/inndratte midler fra tidligere tildelinger er rammen til fordeling ved denne søknadsomgangen snaut 1,5 mill. kroner.

De tre første årene har 29 søknader fått innvilget midler, 3 av disse er senere inndratt av ulike årsaker. I tillegg kommer bevilgninger til rettighetshaverne av elgjakt (grunneierne) som blir kanalisert via de fem elgvaldene innenfor ulvesonen. Kommunestyret har besluttet at elgvaldene på visse vilkår er berettiget til 45% av den årlige nasjonale tildelingen. Dessuten går 5% til det kommunale viltfondet.

Kommunens saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling ligger her.

For den søkbare delen av potten (ca. 1 mill. kr i år) er det ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem - men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen. Gode eksempler er tilrettelegging for bruk av skog og mark, skoleprosjekter, tiltak for beitenæringen og informasjon-/kursvirksomhet relatert til ulvens tilstedeværelse. Jegere og jaktlag må søke denne veien, da tildelingen til elgvaldene skal gå til grunneiere. Ingen søkere kan påregne å få 100% tilskuddsandel.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsbudsjett og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og egeninnsats). Kart skal legges ved hvis det er relevant.

Søknaden sendes til: 
Kongsvinger kommune, Næring og miljø, Postboks 900, 2226 Kongsvinger
eller postmottak@kongsvinger.kommune.no

Søknadsfrist: 30. juni 2021

Spørsmål rettes til:     
Skogbrukssjef Per Rudi
E-post: per.gunnar.rudi@kongsvinger.kommune.no
Telefon: 90 75 80 84          

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30