Vedtekter for de kommunale barnehagene i Kongsvinger

Bilde av barn som ser i kamera.

Revidert i Kommunestyrets møte 05.09.2013, sak 075/13. Gjeldende fra 1. oktober 2013.

Generelt

I Kongsvinger kommune er det kommunale og private barnehager.

Som barnehageeier vedtar kommunestyret vedtekter for de kommunale barnehagene. De private barnehagene er integrert som en likeverdig del av kommunens samlede barnehagetilbud og utarbeider egne vedtekter som barnehageeiere, men henstilles om å følge de kommunale så langt som mulig.

All informasjon og søknadsskjema vedrørende barnehage finnes på Kongsvinger kommunes hjemmeside, www.kongsvinger.kommune.no.

1. Formål

Kongsvinger kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og kommunale vedtak.

Lov om barnehager

Av barnehagens årsplan skal det bl.a. framgå hvilke kartleggingsverktøy som brukes i barnehagen og hvordan barnehagen benytter holdningsprogrammet ”Det er mitt valg”.

2. Myndighet og ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk bl.a. i form av tilsyn, jfr. Lov om barnehager § 8. Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter, jfr. Lov om barnehager § 7.

Kongsvinger kommune forvalter tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, jfr. Lov om barnehager § 8.

3. Arealnormer

Kongsvinger kommune følger veiledende norm for barns lekeareal.

Veiledende norm for barns lekeareal er 4 m² netto pr barn over 3 år og om lag 1/3 mer pr barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende, jfr. merknad til Lov om barnehager § 10.

4. Bemanning

Kongsvinger kommune følger Lov om barnehager § 18 når det gjelder antall pedagoger i barnehagen.

Forskrift fra KUD, Nr F – 04/2011, sier:

3.5. Norm for pedagogisk bemanning § 1:

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder pr. 7-9 barn, eller 2 pedagoger pr. 14 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Ellers om bemanning sier Lov om barnehager at det skal være tilstrekkelig bemanning. Kongsvinger kommune har en veiledende bemanningsnorm som sier at det skal være 1 voksen pr. 3 barn under 3 år og 1 voksen pr. 6 barn over 3 år.

5. Opptak

Barnehagetilbudet i Kongsvinger skal være fleksibelt og mangfoldig. Det skal være garanti om opptak lik nasjonal garanti.

Det tilbys hele plasser og halve plasser (3 dager/2 dager annenhver uke). I tillegg kan det søkes om gradert plass.

Det skal være tilbud om kjøp av enkeltdager der kapasiteten tillater det.

Det er felles / samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Alle søknader om barnehageplass skal skje på elektronisk skjema via kommunens webside. Nødvendig dokumentasjon ettersendes. Veiledning fås på Servicetorget. For å være med i hovedopptaket må søknaden være registrert innen fastsatt dato som finnes på kommunens hjemmeside og som annonseres i lokalpressen. Å si nei til tilbud om barnehageplass, betyr at det må søkes om plass på nytt.

Retten til barnehageplass gjelder for søkere som:

 • fyller 1 år innen utgangen av august i søkeråret

 • har søkt innen fristen for hovedopptak

 • er bosatt i Kongsvinger kommune

Overflyttinger mellom barnehagene foretas før hovedopptaket starter.

Fortrinnsrett til plass:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 3. Søsken av barn med plass i barnehagen.
 4. Barn fra familier som har foreldre eller søsken med alvorlig sykdom prioriteres. Dokumentasjon må vedlegges.
 5. 5-åringer, siste året før skolestart prioriteres.
 6. Under ellers like vilkår prioriteres de eldste barna først, uavhengig av søknadsdato.

Opptak ellers i året skjer kontinuerlig forutsatt ledig kapasitet.

Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plass ved ledig kapasitet, forutsatt at bostedskommunen kjøper plassen.

6. Klagerett

Ved det årlige hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage de har fått plass. Søkerne skal orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter § 4, retten til å klage etter § 6 og klagefristen etter § 9. Søkere som ikke har fått første ønske oppfylt, skal gis rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jfr. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3.

Eventuelle klager vedrørende barnehageopptak skal behandles av kommunens klageorgan og skal derfor sendes Kongsvinger kommune.

7. Opphør av plass

Tildelt plass beholdes til den sies opp, eller fram til 31.07. det året barnet begynner på skolen. Oppsigelse, søknad om permisjon eller annen endring av barnehagetilbudet skal skje med minst 1 måneds skriftlig varsel, fra den 1. i måneden.

Oppsigelsen gjelder slik at man må betale ut den påfølgende måneden.

Siste frist for oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1. mai med fratredelse innen 1. juni. Ved oppsigelse etter 1. mai blir barnehageplass fakturert ut juni måned.

Barn som flytter ut fra Kongsvinger kommune har ikke rett til å beholde barnehageplassen etter flyttedato, med mindre bostedskommunen kjøper plassen og Kongsvinger har ledig kapasitet.

8. Betaling

Betalingssatser for barnehageavgift og mat for de kommunale barnehagene fastsettes av kommunestyret i det årlige betalingsregulativet. Dette innebærer å følge Stortingets vedtak om maksimalpris pr. mnd og søskenmoderasjon i henhold til forskrift om foreldrebetaling.

Det betales for 11 måneder, med betalingsfri måned juli, som kompensasjon for ferie. Barnehageplassen faktureres månedlig, med betalingsfrist den 20. i hver måned. Søskenmoderasjon gis selv om et barn går i kommunal og et i privat barnehage.

Det skal være tilbud om mat i alle de kommunale barnehagene. Tilbudet blir administrert av kommunen. 
FAU i den enkelte barnehage kan ha medvirkning på det konkrete innholdet i mattilbudet. Matordningen baseres på selvkost. Det gis ikke søskenmoderasjon på mattilbudet.

I henhold til forskrift om foreldrebetaling § 3, skal alle kommuner ha en ordning som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne en moderasjonsordning i foreldrebetalingen. Søknad om slik reduksjon stiles til kommunen (på nett) og avgjøres administrativt med klagerett til Fylkesmannen.

Foreldre kan betale for og beholde plass som ikke benyttes, hvis kapasiteten tilsier det.

Plassen kan gå tapt ved 2 måneders uteblitt betaling eller dersom betalingen gjentatte ganger er uregelmessig. Evt. restanser vil bli innfordret.

Foreldre som ønsker det, kan få delt faktura. Kontrakt om dette underskrives av begge. Dersom en av foreldrene ikke betaler, mistes hele plassen.

Ved overgang til skole, må foreldrebetalingen i barnehagen være à jour, før inntak i SFO kan finne sted.

Ved forsinket henting etter barnehagens åpningstid, kan kommunen kreve et gebyr for de utgiftene dette medfører for barnehagen. Ved 1. gangs hendelse, gis et skriftlig varsel, ved 2. gangs hendelse kan kommunen kreve et gebyr, jf. kommunens betalingsregulativ.

9. Barns og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. Lov om barnehager § 4.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal bl.a.:

 • Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et best mulig barnehagemiljø.
 • Bli forelagt saker, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn som representeres

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen med lik representasjon for hver gruppe. Barnehagens eier deltar med en representant.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, jfr. Lov om barnehager § 4.

Samarbeidsutvalget skal bidra til at barnehagene blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, og andre gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, og om nødvendig melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innen disse rammene.

Barnehageeier/enhetsleder skal sørge for at saker av viktighet, barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene legges fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Hver barnehage skal ha en representant fra foreldregruppen til felles brukerråd for barnehagesektoren.

10. Åpningstid

Barnehagens normalåpningstid er fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Eventuell lokal tilpasning er mulig etter behandling i SU i den enkelt barnehage.

Det er redusert bemanning som kan medføre redusert pedagogisk tilbud i barnehagen i tidsrommene 07.00-7.30, 16.30 - 17.00 og i ferieperioder.

Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen er stengt fem (5) planleggingsdager i året. Barnehagens planleggingsdager samordnes med skolens planleggingsdager. Disse fem dagene kan regnes som den 5. ferieuka.

11. Ferie

Alle barn skal avvikle minimum fem uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal være sammenhengende og avvikles i perioden fra 15. juni til 15. august. De barna som begynner i vårhalvåret må avvikle ferie. Feriedager må være planlagt og gitt beskjed om i uke på forhånd.

For skolestarterne må ferien være avviklet innen 31. juli.

I forbindelse med ferieavvikling vil det være driftssamarbeid mellom barnehagene, som fører til at enkelte barnehager stenger i perioder. Det pedagogiske tilbudet vil da være redusert.

Frist for å melde sommerferie er 15. april. Informasjon om sommertilbudet sendes foreldre ca. 1. mai.

12. Drift

Barnehageåret starter 15. august og varer til 14. august neste år.

Alle skolestartere har mulighet til å søke om plass på SFO fra 1. august.

13. Tverrfaglig samarbeid

Barnehagene samarbeider med andre faginstanser når det er nødvendig, som for eksempel PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsekontor og barnevernskontor (Barn- og ungeenheten/BUE) og NAV.

Foreldre/foresatte skal som hovedregel samtykke før tiltak iverksettes.

Unntak: Når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. Lov om barnehager § 22.

14. Taushetsplikt og politiattest

Alle som arbeider i barnehagen eller er tilknyttet barnehagen har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 20 og Forvaltningsloven § 13.

Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at ansatte i barnehager plikter å melde bekymring og gi opplysninger til sosialtjenesten (NAV), jfr. Lov om barnehager § 21 og barnevernstjenesten, jfr. lov om Barnehager § 22.

Det skal avkreves politiattest for alle som jobber i barnehage. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager, jfr. Lov om barnehager § 19.

15. Forsikring

Kongsvinger kommune holder barna i de kommunale barnehagene forsikret på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer i barnehagens regi (ulykkesforsikring).

Barnehagen skal bruke buss med sikkerhetsseler når de skal på tur med barna, eller har egen avtale med foreldrene om andre ordninger.

16. Internkontroll og beredskap

De kommunale barnehagene følger kommunens føringer og pålegg om internkontroll og beredskap.

Enhetsleder i barnehagen er ansvarlig for virksomheten og plikter i forhold til forskrift om internkontroll å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:

 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forurensningsloven
 • Brann og eksplosjonslovgivningen
 • Produktkontrolloven
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det er utarbeidet et system for HMS (internkontroll) for barnehagen som ajourføres jevnlig i tråd med Kongsvinger kommunes årshjul og rutiner for internkontroll.

Vedtatt av kommunestyret den 13.12.96 i sak 80/96.
Endring i sak 98/98 den 18.12.98. Erstatter vedtekter vedtatt av kommunestyret 13.04.89, sak nr. 89/00013 m/endringer av 22.02.90, sak nr. 90/00012 og av 25.06.91, sak nr. 91/00040, sak nr. 93/00018. 
Endret 12.12.03, sak nr. 038/03, endret 13.12.07, sak 07/4258.
Endret 18.06.09, sak 082/09. 
Endret 07.12.10, sak 146/10. 
Endret 08.03.12, sak 017/12.
Endret 13.12.12, sak 142/12.
Endret 07.03.13, sak 016/13.
Endret 05.09.13, sak 075/13.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30