Lærling i Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune er en selvstendig lærebedrift i samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Vi kan tilby deg gode læreplasser sammen med kvalifiserte og dyktige kollegaer og veiledere og læringssamlinger. Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet!  Som lærling har du også muligheten til å praktisere deler av din læretid i utlandet i samarbeid med utdanningsprogrammet Erasmus +. Her har du muligheten til å tilegne deg unike språkferdigheter! 

Ung mann i jobb

Søk læreplass i Kongsvinger

Ansettelsesprosessen

Februar / Mars

 • Ledige læreplasser utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger - Kongsvinger kommune
 • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
 • Søknadsfrist for hoved inntak er i utgangspunktet 1. mars hvert år. Dette kan variere alt ettersom når vi får tilgang til søkerne gjennom Vigo så husk å registrere deg der også. Søknader som kommer inn etter fristen til hoved inntaket blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget du søker til.

Mars/April

 • Aktuelle søkere innkalles til individuelt intervju.

Mai/Juni

 • Tilbud om læreplasser sendes ut.
 • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli.

August

 • Kontraktsmøte med faglig ledere
 • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes Innlandet fylkeskommune for godkjenning.
 • Oppstart læretid – vi starter med en felles oppstartsamling

Fordeler med å bli lærling

Lønn under utdanning

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Læreforløpet i Kongsvinger kommune er normalt sett toårig og her vil du få 50 % lønn under hele opplæringsperioden. Dette tilsvarer en årslønn på ca. kr. 175.400 = kr. 14.616 pr måned før skatt. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Muligheter for deler av læretiden i utlandet

om lærling i Kongsvinger kommune kan du søke om å få ca. tre måneder av læretida i utlandet. En opplevelse du sent vil glemme!

Utvekslingsprogrammet Erasmus+

I samarbeid med Innlandet fylkeskommune kan du gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ søke om å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa. Utdanningsprogrammet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Her får du muligheten til å tilegne deg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir deg personlig utvikling.

Programmet legger til rette for utveksling av lærlinger, og du får bedre språkkunnskaper og bredere faglig kompetanse i tillegg til en unik kompetanse du får glede av resten av livet. Dette gjelder alle fag.

OBS! På grunn av covid-19 er ikke utveksling aktuell før tidligst høsten 2022

Stipend og lån

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend på: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/

Hvem kan få læreplass?

Kongsvinger kommune har ambisjoner om å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for unge og voksne mennesker med mål om å bidra til redusert utenforskap og vi har ulike veier som kan føre til et fagbrev.

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av videregående utdanning og utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Du blir ansatt midlertidig på en arbeidsplass og har samme rettigheter og plikter som en arbeidstaker. Du får lønn under læretiden og har krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fagprøve.

Kriterier til deg som skal søke:

Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).

Vi legger også stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, motivasjon til faget og egnethet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat
Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis du har manglende beståtte fag fra videregående men ønsker deg ut i jobb i fagområdet. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer gjennom en lærebedrift og du har krav på individuell opplæring, veiledning og vurdering underveis. Læretiden er stort sett den samme som i et ordinært læreforløp.  Her får du muligheten til å tilegne deg arbeidserfaring gjennom et praksisforløp og kompetansebygging underveis i løpet.

Fagbrev på jobb ordningen

Fagbrev på jobb ordningen er en vei til fagbrev for voksne mennesker som er i arbeid. Målet er å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta et fagbrev og styrke kompetansen i egen enhet. Arbeidsgivere vil få muligheten til å øke kompetansen for sine medarbeidere i enheten.

Fagbrev på jobb ordningen er et samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Senter for voksnes læring i tråd med HR- enheten.

Modulstrukturert opplæring 

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturerte fag- og yrkesopplæring for voksne i yrkesfag. Hensikten med forsøket er å bidra til at flere voksne som mangler kompetanse deltar i videregående opplæring og at det utvikles en fleksibel vei frem til fag- og svennebrev for voksne.

Målgruppen er primært personer uten varig tilknytning til arbeidslivet. Dette kan være unge voksne som verken er i jobb eller i utdanning, eller personer med for lav utdanning og/eller svake norskferdigheter til å kunne oppfylle kravene i arbeidslivet.

Modulene blir utformet slik at de i størst mulig grad gjennomføres i en praksissituasjon.

Kontaktperson for ordningen: HR- rådgiver Mary Synnøve Kordahl tlf: 40408326

Lærefag

Vi har læreplasser ved ulike enheter i kommunen. Det er behov for faglært arbeidskraft innen flere tjenesteområder. Det varierer fra år til år hvilke fag og hvor mange læreplasser vi utlyser.

 • Helsearbeiderfaget

Hva gjør en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du kunne yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet. Du hjelper også pasienten eller brukeren med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker.

Helsefagarbeider er et yrke for fremtiden. Kongsvinger kommune skisserer et stort bemanningsbehov for dette yrke i fremtiden. 

Hvor kan du jobbe?

I Helse og mestring jobber du i ulike enheter innenfor sykehjem, bofellesskap, tjenester til utviklingshemmede, dagsenter og hjemmebaserte tjenester.

Personlige egenskaper

Som helsefagarbeider må du like å jobbe og omgås mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Du vil også samarbeide med pårørende og andre yrkesgrupper så gode samarbeidsevner er viktig.  

Utdanning

Helsefaget: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.

 • Barn og ungdomsfagarbeidet

Hva gjør en barn og ungdomsarbeider?

Som barn og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor kan du jobbe?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i alle arenaer der barn og ungdom ferdes. Eksempler er barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre forbyggende tiltak.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Mange velger å bli barn og ungdomsarbeider fordi de er glade i barn og har et brennende engasjement for at barn og unge skal ha det bra. Det viktigste når man er barn og ungdomsarbeider er å være en nær, varm, kjærlig og god voksenperson som bidrar til at barn og unge kjenner seg viktig og verdifull. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Utdanning

Barn- og ungdomsarbeiderfaget: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.  

 • KKE: Byggdrifterfaget

Hva gjør en byggdrifter?

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Yrket ble tidligere kalt vaktmester. En byggdrifter sørger for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låssystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som det skal. En byggdrifter kan også ha ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner fungerer som det skal. Jobben som byggdrifter er i sterk endring. I dag innebærer yrket et betydeligere større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere.

Hvor kan du jobbe?

En byggdrifter kan jobbe ved de fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, industri- og forretningsbygg. Kongsvinger kommune har byggdrifter tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne evne til å jobbe selvstendig, men også i team og ha evne til å samarbeide med andre. Du vil møte alle typer tjenester innen fagområdet som også innebærer at du møter mange kunder/mennesker som har behov for at du er service innstilt og glad i å omgås mennesker.

Utdanning

Byggdrifterfag: 1 + 3 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

1 år på skole og 3 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.  

 • KOKK

Hva gjør en kokk?

En kokk jobber med å lage mat og gjør den klar for servering. Vanlige arbeidsoppgaver for en kokk kan være å lage varm og kald mat, planlegge innkjøp og beregne pris, behandle råvarer, planlegging av menyer, vask og renhold av kjøkken samt kunde- og brukerkontakt. Jobber du i et stort kjøkken vil du gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og som har ansvar for innkjøp og planlegging. Ved mindre kjøkken gjør kokken dette selv.

Hvor kan du jobbe?

Som kokk kan du arbeide på for eksempel restauranter, kafeer, bedriftskantiner, i store og små offentlige institusjoner, innenfor dagligvarehandelen og i næringsmiddelindustrien. Man skiller ofte mellom yrkesbetegnelsene ernæringskokk/institusjonskokk og kokk. Ernærings/institusjonskokkene har kompetanse innen diett og ernæring. De arbeider ofte ved institusjonskjøkken.

Personlige egenskaper

Du bør interesse deg for mat, være strukturert, være kreativ og ha estetisk sans. Som kokk må du kunne jobbe selvstendig og samtidig være god på å samarbeide med andre. Det er viktig å ha kunnskap om råvarer, behandling av råvarer og tilberedningsteknikker. Næringsinnhold, matsikkerhet allergier og intoleranser, regelverk innenfor hygiene og HMS er også viktig å ha kunnskap om når du skal jobbe som kokk.

Utdanning

Kokkefag: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.  

 • Renholdsoperatør

Hva gjør en Renholdsoperatør?

En renholdsoperatør utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Du har varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Vanlige arbeidsoppgaver er rengjøring av overflater med metoder som støv tørking, vask, polering og boning og råd om valg av materialer ut fra slitasje og vedlikeholdsbehov.

Hvor kan jeg jobbe?

Renholdsoperatører jobber i både offentlig og privat sektor. Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholds firma som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter og i private hjem. Eksempler på vanlige arbeidsplasser i kommunale og offentlige sektorer kan være skoler, barnehager og sykehus.

Personlige egenskaper

Som renholdsoperatør bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons og samarbeidsegenskaper kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Jobben kan være fysisk krevende så du bør være i normalt god form.

Utdanning

Renholdsoperatørfag: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.   

Opplæringsverktøy

Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsplattform (OLKWEB).

I OLKWEB ligger diverse skjemaer, maler på halvårprøver og lærlingens læreplan med kompetansemål og refleksjonsoppgaver. Lærling og veileder jobber kontinuerlig med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet.

Brukernavn og passord fås på mail som en velkomstmelding samtidig som opplæring i bruk av systemet gis av lærebedriften.

For Veiledere

Alle lærlinger får hver sin veileder/instruktør som er ansatt som fagarbeider ved læreplassen. Veilederen har ansvar for oppfølging og opplæring av lærlingen sammen med øvrige ansatte i enheten. Det er kun veileder som kan dokumentere og har tilgang til lærlingen i opplæringsplattformen OLKWEB.

Veilederne deltar i oppstartsamlinger og faglige samlinger i regi av lærebedriften.

Kurs for veiledere

I tråd av Innlandet fylkeskommune er det muligheter for å tilegne seg grunnleggende og dypere veilederkompetanse. Fylkeskommunen tilbyr både nettkurs, webinar og fagdager både som arrangement og nettbasert.  

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet har lansert en ny kompetansepakke for lærebedrifter. Målgruppen er nye og erfarne faglige ledere, instruktører og veiledere. Du får en innføring i nye læreplaner i vg3 opplæring i bedrift, som gjelder fra høsten 2022. Målet er å skape felles forståelse av begreper og innhold i de nye læreplanene. Gjennomført kompetansepakke er grunnlaget for deltakelse på fagdager.

Du finner mer informasjon om kurs og fagtilbudene her:

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/godkjent-larebedrift/ - Kurs for lærebedrifter!

 

Kontaktinfo

 

Kontaktinfo faglig ledere:

Barn og ungdomsarbeiderfaget:
Gry Heidi Løvlibråten Tlf: 97171458

Gry.Heidi.Lovlibraten@edu.kongsvinger.kommune.no

Helsearbeiderfaget:
Camilla Moen Tlf: 48125809

Camilla.Moen@kongsvinger.kommune.no

 

KKE/Byggdrifterfaget:
Arild Falk- Danielsen Tlf: 48957760                                         

Arild.Falck-Danielsen@kongsvinger.kommune.no


Kokkefaget:
Vebjørn Thingnes Tlf: 90719890
Vebjorn.Thingnes@kongsvinger.kommune.no

 

 • Overordnet:

Lærling koordinator

Mary Synnøve Kordahl: mary.synnove.kordahl@kongsvinger.kommune.no 

 

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER