Bruker og pårørendeundersøkelsen 2020 - Helse og mestring

Bruker- og pårørendeundersøkelsen gir kommunen kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene. Resultatene skal benyttes til kvalitetsarbeid, og tilbakemeldingene vil bli brukt ved prioritering og planlegging av nye tjenester.

bilde av en blomst med blå bakgrunn

Følgende enheter og tjenester har deltatt i 2020:

Enhet/tjeneste

Brukerundersøkelse

Pårørendeundersøkelse

Ergo- og fysioterapitjenesten

X

 

Helsestasjon

X

 

Dagsenter for mennesker med demenssykdom

X

 

Hjemmebaserte tjenester

X

 

Sykehjem

X

X

Psykisk helse og rusomsorg

X

 

Tjenester til utviklingshemmede

X

X

Helsestasjonstjenesten

X

 

På tross av pågående pandemi ble undersøkelsen gjennomført som planlagt. Dette med god bistand fra frivilligheten. Brukere og pasienter ved sykehjem og på dagsenter ble intervjuet av frivillige, mens de øvrige brukergruppene samt pårørende besvarte spørreskjema på nett eller per post. I både bruker- og pårørendeundersøkelsen er det den enkeltes subjektive opplevelse som kartlegges. Det er ikke vurdert hvordan pågående pandemi har påvirket svarene, men enkelte pårørende har kommentert at det oppleves som utfordrende å uttale seg sikkert om brukerens/pasientens opplevelser siden kontakten gjennom 2020 har vært svært begrenset.

Svarprosenten er betydelig høyere der frivillige har gjennomført intervju, og lavest innen brukere av helsestasjonstjeneste og psykisk helse og rus. Kommunalområdet vil arbeide og tilrettelegge for at enda flere gjennomfører undersøkelsen neste gang.

Det var jevnt over gode resultater og en tydelig forbedring fra forrige gjennomførte undersøkelse. Helse- og mestring ser at de punktene som krever forbedring er sammenfallende med de allerede vedtatte tiltakene i strategidokumentene.

Resultater fra undersøkelsen viste at flere brukere og pårørende opplevde at de ikke benyttet eller var klar over aktivitetstilbud på institusjonene. Kommunalområdets erfaring er at det daglig gjennomføres mange aktiviteter, men at det bør evalueres om disse er i tråd med brukernes ønsker og mestringsnivå. Det kan også være behov for å kommunisere bedre de aktivitetene som er tilgjengelige. 

Aktivitet- og bistandsenheten vil følge opp resultatene med noe lavere score på brukermedvirkning og selvbestemmelse gjennom enda tettere oppfølging av brukernes uttrykte ønsker og behov. Enheten skal styrke pårørendesamarbeid samt informasjonsdeling til både brukere og pårørende. 

I hjemmebaserte tjenester skal det iverksettes tiltak som sikrer mer informasjon ut til brukerne om velferds- og mestringsteknologi. Nye arbeidslister skal redusere antall medarbeidere som er hos den enkelte bruker.

Alle enheter og tjenestesteder skal fortsatt arbeide kvalitetsrettet med kontinuitet i tjenesten og kommunikasjon med brukere og pårørende.  


Du kan se hele bruker og pårørendeundersøkelsen fra 2020 her.

Lenke til Strategidokumentene:

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER