Eiendomsskatt

I Kongsvinger kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

eiendomsskatt

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Nemnd

Det er valgt ei sakkyndig nemnd, takstnemnda, som har fastsatt takstverdiene, og ei ankenemnd, som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

 

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi pr 01.01.2015 slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2: ”Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Skattesatsen for eiendomsskatten skal være mindre enn 7 promille av takstgrunnlaget. 

Fra skatteåret 2020 er det gjort endringer i eiendomsskatteloven. Dette innebærer at skattegrunnlaget er redusert med 30% av taksten for bolig- og fritidseiendommer.

Eksempel på eiendomsskatt:

For en boligeiendom som er taksert til 2.000.000 kroner vil eiendomsskatten bli eksempelvis ved en promillesats på 3,75:

Eiendomsskatt = 2.000.000 * 70% * 3,75 ‰ = 5.250 kroner.

Beløpet fordeles på fire fakturaer/terminer.

 

Er eiendomsskattetakst og ligningsverdi det samme?

Eiendomsskattetaksten må verken forveksles med skatteetatens formuesgrunnlag eller ligningsverdi som fremkommer på selvangivelsen.

Om grunnlaget:

Retningslinjer som takstnemnda har vedtatt legges til grunn ved takseringen. I tillegg benyttes opplysninger fra matrikkelen som er landets offisielle eiendomsregister. Takstnemnda har gjort skjønnsmessige vurderinger for å komme frem til antatt markedsverdi/takst.

 Bygningsarealene som benyttes i matrikkelen er bruksarealer (BRA) som er areal innenfor ytterveggene, målt fra ytterveggens innside. Nærmere opplysninger om dette kan leses i ”Arealmåling i forbindelse med eiendomsskatt.”

 

Klage på taksten?

I perioden 1. mars - 12. april vil eieren ha anledning til å klage på taksten. Klagen må være sendt kommunen innen fristen. Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer (samt eventuelt festenummer eller seksjonsnummer) og en nærmere begrunnelse for hvorfor den fastsatte taksten er feil. Benytt elektronisk skjema eventuelt send brev pr post eller e-post.

Klageretten gjelder dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klager behandles først i takstnemnda. Hvis takstnemnda ikke tar klagen til følge, går saken til ankenemnda. Endring av takst hos klagenemnda kan i verste fall ende opp med en høyere takst.

Du kan klage her.

 

Taksering av landbruk 

Eiendom som "vert dreven som gardsbruk eller skogbruk" skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter ikke våningshus, kårboliger, hytter og annen næringsvirksomhet enn landbruk. 

For våningshus og kårboliger har takstnemnda lagt til grunn samme takseringsprinsipper som for tilsvarende ordinære boliger i samme område.

 

Taksering av næringseiendommer 

Næringseiendom takseres av besiktigelsesmann etter en antatt omsetningsverdi. Dette utføres på bakgrunn av tekniske verdier og kapitalisering av leiepriser i området. Tomteverdi verdsettes etter hva som er normalt i området. Kapitaliseringsrente på den enkelte eiendommen fastsettes av nemnda etter skjønn.

Ubebygde næringstomter takseres basert på størrelsen av tomten, og vil normalt ikke besiktiges.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30