Søke startlån

Formålet med startlånet er å bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Tildelingen av startlån er økonomisk behovsprøvd og kan gis til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

bilder av penger som det vokser grønne små planter på

Hvem kan få startlån

 Kongsvinger kommune prioriterer følgende grupper i tildelingen av startlån:

 • Husstander med barn og lav inntekt
 • Personer med funksjonsnedsettelse og behov for tilpasning av bolig
 • Husstander med lav inntekt

Kommunen vil i sin saksbehandling legge vekt på om søkeren: 

 • forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
 • I tillegg til den økonomiske behovsprøvingen vil andre viktige forhold rundt søkerens livs- og bosituasjon bli vektlagt i behandling av søknader om startlån.

Det stilles krav til at søkeren klarer å betjene startlånet. Det vil si at søkeren har økonomisk evne til å betjene startlånet over tid og fortsatt ha igjen midler til nødvendig livsopphold.

Hva kan finansieres med startlån?

Kommunen kan gi lån til:

 • Kjøp av bolig
 • Utbedring og tilpasning av bolig
 • Oppføring av ny bolig 
 • Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen 

Boligen som finansieres med startlånsmidler skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Andre forhold:

 • Kongsvinger kommune har krav til to års botid i kommunen før søknader om fullfinansiering av boligkjøp med startlånsmidler kan vurderes.
 • Ved manglende botid kan finansiering vurderes hvis søker har 15 prosent egenkapital og selv kan dekke omkostninger ved eventuelt kjøp.
 • Får du boliglån i vanlig bank, er ung i etableringsfasen eller i en situasjon hvor du kan spare, er du normalt ikke i Husbankens i målgruppe

BOSTØTTE: Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. Her kan du lese mer om bostøtte.

Hvordan søke startlån?

Det er kommunen/NAV som behandler søknaden din, men søknad sendes elektronisk på Husbanken sine nettsider:

Har du spørsmål, ta kontakt med:

 • NAV Kontaktsenter på telefon: 55 55 33 33.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER