Fv 391 Bæreiavegen, gang- og sykkelveg (201803)

Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan for Fv. 391 Bæreiavegen gang- og sykkelveg, ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 1 2.1 0.

Bilde av skog og en veg i fugleperspektiv

Bæreiavegen, gang- og sykkelveg -offentlig ettersyn

Reguleringsplan 201803 Fv 391

Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan for Fv. 391 Bæreiavegen gang- og sykkelveg, ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 1 2.1 0.

 

Prosjektets mål

Prosjektet har som mål å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse fra Blomstervegen ved eksisterende gang- og sykkelveg til kryss med Utsiktsvegen, og sikre tilstrekkelig areal for fremtidig vedlikehold av fv.391.

Tiltaket er prioritert av kommunen og fylkeskommunen i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21(23). Tiltaket er oppført med bevilgning for byggestart i løpet av 2020. Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region øst. Statens vegvesen er også tiltakshaver for prosjektet. Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Kongsvinger kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen. Dokumentene gjøres også tilgjengelig på Kongsvinger Rådhus, Kongsvinger bibliotek, og på www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Send inn merknader

Merknader sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no eller som brev til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer. Merk oversendelsen merkes «Reguleringsplan for fv 391 Bæreiavegen, gang- og sykkelveg, saksnr: 18/94850».

Frist for innsending

Frist for innsending av merknader og innspill er 05.02.2019

Start Plandialog over reguleringsplanen Fv. 391 Bæreiavegen gang- og sykkelveg her.

Spørsmål kan rettes til: Knut Westerbø, Statens vegvesen, tlf: 97467438 E-post: knut.westerbo@vegvesen.no

«Her finner du en veileder for hvordan du bruker PlanDialog.» (PDF, 449KB)

bilde av kart

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30