Kontakt

Vi er samlokalisert med Skatteetaten i Fjellgata i Kongsvinger. 

Besøksadresse:
Fjellgata 9

Postadresse:   
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor  
Postboks 900
2226 Kongsvinger

E-post:
Her kan du sende oss E-post.

Telefonnummer:
Servicetorget: 62 87 40 00
Telefaksnummer: 62 87 40 66

Lenker

Åpningstider

 • Mandag - Fredag: -
 • Lørdag, Søndag: Stengt hele dagen.
Vår telefontid er fra kl 08:00-15:30

Kart

Fjellgata 9
Kongsvinger
Norge

Arbeidsgivere

Her finner du all informasjon for arbeidsgivere når det gjelder forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, A-melding, A-ordningen, skattetrekkskonto, gjennomføring av utleggstrekk, skatt for upersonlige skatteytere, restskatt for upersonlige, solidaransvar, generelle innfordringstiltak og informasjon, utleggsforretning, ettergivelse av skatt, skatteattest, penger til gode og når kommer skatteoppgjøret. Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor

Viser bilde av en kontorpult med skrivesaker.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å trekke skatt (forskuddstrekk) og beregne arbeidsgiveravgift hver gang du utbetaler lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse eller gir en naturalytelse (fri bil, bolig osv.) til en arbeidstaker. Dette gjelder også i kortvarige arbeidsforhold. Arbeidstakeren trenger ikke være ansatt hos deg.

Lønnsarbeid i hjemmet og frivillige organisasjoner

For pass av barn, skattefrie institusjoner og for friviliige og ideelle organisasjoner er det spesielle regler og beløpsgrenser.

Forskuddstrekk trekkgrunnlag

Du skal gjennomføre forskuddstrekk i skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser, styregodtgjørelse osv. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som du utbetaler.

Unntak og begrensninger

Noen skattepliktige ytelser skal du ikke trekke i selv om de er skattepliktige, for eksempel feriepenger som du utbetaler i ferieåret (året etter opptjeningsåret) og del av lønn før jul. Det finnes også noen skattepliktige naturalytelser som ikke er trekkpliktige, for eksempel fri bruk av arbeidsgivers motorsykkel.

Utbetaler du bilgodtgjørelse eller andre utgiftsgodtgjørelser, er dette trekkfritt hvis arbeidstakeren leverer reiseregning som oppfyller visse vilkår. Det finnes egne satser for hvor stor godtgjørelsen kan være.

I Lønns-ABC finner du hvilke ytelser som er trekkpliktige og trekkfrie.

Fradrag i trekkgrunnlaget

Fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd som du har trukket i arbeidstakerens lønn, skal trekkes fra før du beregner forskuddstrekket.

Beregning av forskuddstrekk

Forskuddstrekket gjennomfører du ved å beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen senest første virkedag etter lønnsutbetalingen.

Kontantprinsippet

Hovedregelen er at du skal beregne trekket på det tidspunktet arbeidstakeren får lønnen eller godtgjørelsen utbetalt eller naturalytelsen stilles til disposisjon. Dette kalles kontantprinsippet. I lønns-abc kan du lese mer om når du skal ta en ytelse/godtgjørelse med til i trekkberegning.

Skattekort

Du beregner forskuddstrekket etter arbeidstakerens skattekort. På skattekortet er det oppgitt hvilken prosentsats eller hvilket tabelltrekk du skal bruke. Skattekortet henter du elektronisk her.
Har ikke arbeidstakeren frikort eller skattekort, må du trekke 50 % (30 % i pensjonsforhold).

Naturalytelser

Mottar arbeidstakeren naturalytelser, skal du gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er forskuddstrekket høyere enn de kontante ytelsene, skal du melde fra til skattekontoret.

Dokumentasjon av forskuddstrekk

Ved hver lønnsutbetaling skal du gi arbeidstakeren en kvittering for foretatt forskuddstrekk, vanligvis en lønnsslipp. Kvitteringen skal blant annet inneholde.
Lønnsslippen skal blant annet inneholde:
•    arbeidstakerens navn og fødselsnummer
•    trekkperioden
•    hvilken tabell eller prosentsats det er trukket etter
•    bruttolønnen
•    beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med spesifikasjon av fradrag i trekkgrunnlaget
•    størrelsen på foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk
•    arbeidsgiverens navn og organisasjonsnummer
Du skal gi arbeidstakeren dokumentasjon på det samlede forskuddstrekket når inntektsåret er slutt (årsoppgave til arbeidstakeren som viser totalt forskuddstrekk og ytelser som er innrapportert på a-meldingene for året).

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes på bakgrunn av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats.
Kommunen der virksomheten har sitt hovedkontor avgjør hvilken sats du skal bruke. Den varierer mellom 0 % og 14,1 %. 

Avgiftsgrunnlag

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som du skal innrapportere på a-meldingen for kalendermåneden.

 • Du skal ikke redusere avgiftsgrunnlaget selv om du har gjort fradrag i trekkgrunnlaget for fagforeningskontingent, pensjonsinnskudd mv.
 • Du skal beregne arbeidsgiveravgift selv om beløpet er fritatt for opplysningsplikt på grunn av beløpets størrelse (under 1000 kroner i løpet av inntekståret)

Du skal også beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelser (bil, bolig osv.) og utgiftsgodtgjørelser (bilgodtgjørelse, kostgodtgjørelse osv.) som er trekkpliktige. Du skal ikke beregne arbeidsgiveravgift hvis naturalytelsen eller utgiftsgodtgjørelsen er trekkfri.

Har du betalt tilskudd til livrente- og pensjonsordninger, skal du beregne arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverens andel av innbetalingen. Dette gjelder selv om det ikke skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker på a-meldingen.

I Lønns-ABC kan du lese mer om hvilke ytelser du skal beregne arbeidsgiveravgift av. For mer informasjon om beregning av arbeidsgiveravgift, se skattedirektoratets melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Frister for innrapportering og betaling

Du skal levere a-melding for hver kalendermåned den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser. Forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften skal du betale til Kemnerkontoret annenhver måned som i dag. Frister for rapportering og betaling.

A-melding

Hver kalendermåned skal du sende en a-melding med opplysninger om gjennomført forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Du skal rapportere gjennomført forskuddstrekk med beløp og beskrivelsen «Forskuddstrekk» på den enkelte arbeidstakeren, og det skal inngå i rapporteringen av «Sum forskuddstrekk å betale» for arbeidsgiveren.

Du skal ta med alle avgiftspliktige ytelser i rapporteringen av avgiftsgrunnlaget for aktuell beregningsenhet. Beregnet avgift skal inngå i rapporteringen av «Sum arbeidsgiveravgift å betale».
A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betalingsinformasjon

Når du leverer a-meldingen, får du en tilbakemelding med betalingsinformasjon. Du må summere beløpene for begge månedene, men KID-nummeret er det samme for de to månedene.

A-ordningen

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen for ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

A-melding

Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Frister og betaling i a-meldingen.

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betaling

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal innbetale til du Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor annenhver måned og arbeidsgiver har plikt til å ha skattetrekkskonto eller en garanti for skattetrekk.

Mer informasjon

skatteetaten.no finner du blant annet:

Lønns-ABC for a-ordningen

Oslo kemnerkontoret har i samarbeid med Skattedirektoratet utarbeidet Lønns-ABC. Den viser hvordan de vanligste ytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen.

Rapportering for 2014 og tidligere

A-ordningen gjelder for lønn, ytelser mv. du utbetaler fra 1. januar 2015. Hvis du skal endre opplysninger for inntektsåret 2014 eller tidligere år, må du rapportere dette via terminoppgave/lønns- og trekkoppgave/årsoppgave. Du kan ikke rapportere dette via a-meldingen.

Skattetrekkskonto

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn må sette forskuddstrekket inn på en egen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om frigivelse. Ønsker du ikke å benytte skattetrekkskonto må du ha en skattetrekksgaranti.

Skattetrekkskonto

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn eller pensjoner, må sørge for innbetaling av skattetrekk. Trukket forskudds- eller utleggstrekk skal settes inn på egen skattetrekkskonto. Dette må gjøres senest dagen etter lønnsutbetalingen. 

Frigivelse av beløp på skattetrekkskonto

Penger som er satt inn på skattetrekkskonto kan kun overføres til kemnerkontoret eller til en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om å få de tilbake. Her kan du sende E-post til Kemnerkontoret for Eidskog og Kongsvinger. 

Ved gjennomføring av forskuddstrekk skal arbeidsgiver oppbevare trukne midler i samsvar med gjeldende bestemmelser etter skattebetalingsloven § 5-12. 

Skattetrekksgaranti

Hvis selskapet ikke ønsker å bruke skattetrekkskonto, kan det stilles en garanti for skattetrekket. Det vanligste er at skattetrekksgarantien stilles av en bank, men også andre foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet kan stille garanti. Garantien må være godkjent av Kemnerkontoret før lønnsutbetalingen.Vi godtar ikke garantier fra banker og andre finansieringsforetak fra land utenfor EØS-området.

Følgende må fremgå av skattetrekksgarantien:

 • hvem som er garantist (bank) og garantidebitor (foretak med org.nr.)
 • hvem garantien er til fordel for, (Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor)
 • beløp (størrelsen på garantien)
 • lovhenvisning til skattebetalingsloven § 5-12 (3) , jf. § 16-20
 • at garantien fortsetter å gjelde, etter oppsigelse eller utløp, til skattetrekket for alle lønnsutbetalinger foretatt i garantitiden er betalt.

Unntak

Private arbeidsgivere som benytter den forenklede oppgjørsordningen og frivillige eller ideelle organisasjoner skal betale inn skattetrekket første virkedag etter lønnsutbetalingen og trenger derfor ikke skattetrekkskonto.

Straff

Skattetrekket er de ansattes penger, og kan derfor ikke disponeres av arbeidsgiveren. Det er straffbart å ikke gjennomføre og håndtere skattetrekket riktig.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at dersom arbeidsgiver har hatt disponible midler til å innbetale forskuddstrekket, men i stedet har benyttet midlene til å betale andre kreditorer og leverandører, så vil dette forholdet komme inn under bestemmelsene i Straffelovens §§ 255 og 256 vedrørende underslag. 

Aktuelt lovverk

Gjennomføring av utleggstrekk

Kemnerkontoret kan pålegge arbeidsgivere å trekke et beløp fra en ansatts lønnsutbetaling, hvis skatte- og avgiftskrav ikke blir betalt til rett tid. Dette kalles utleggstrekk. Utleggstrekk er et innfordringsmiddel og skal gjennomføres uavhengig av arbeidstakerens samtykke.

Pålegg om trekk/utleggstrekk

Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et pålegg om trekk. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til Kemnerkontoret.

Du skal foreta utleggstrekk slik det står i pålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

Prioritetsreglene

Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, har kravene følgende prioritet:

 • krav på lovbestemt forsørgelsesplikt
 • krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
 • krav på bøter
 • krav på skatt eller offentlig avgift
 • andre krav

Frister for innrapportering og betaling

Følger samme frister som for innbetaling av forskuddstrekk.

Oppgjørsliste

Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake via ordinær post. Det skal sendes nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til Kemnerkontoret.

Oppgjørsliste kan lastes ned fra skatteetatens sider.

Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjonen finner du på oppgjørslisten som blir tilsendt hver termin. Har du ikke denne tilgjengelig betaler du slik: 

Solidaransvar

Når en arbeidstaker leies ut til andre, har både oppdragsgiver (den som leier inn) og oppdragstaker (den som leier ut) ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Dette kalles solidaransvar. Oppdragsgiver og oppdragstaker har et felles ansvar for å beregne og betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og for å sende inn a-meldinger. Skattemyndighetene kan forholde seg til både oppdragsgiver og oppdragstaker ved innkreving.

Enkeltpersonforetak omfattes også av reglene om solidaransvar hvis de driver med arbeidsutleie.

Fritak fra solidaransvaret

Oppdragsgiver og oppdragstaker kan avtale hvem av dem som skal ha arbeidsgiveransvaret, men en slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige. Fritak fra arbeidsgiveransvaret kan kun innvilges av Kemnerkontoret etter søknad. Det må søkes før arbeidet starter. Det kan ikke gis fritak bakover i tid.

Enkelt fritak

Fritaket gjelder kun arbeidstakere som er spesifisert i kontrakt.

Utvidet enkelt fritak

Fritar på bakgrunn av en rammeavtale. Det er ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.

Generelt fritak

Innebærer at en oppdragstaker innvilges fritak for alle sine oppdragsgivere. Denne typen fritak er forbeholdt selskaper som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyråer. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Søknad om fritak må inneholde

 • kopi av skriftlig avtale mellom partene
 • opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver
 • opplysninger om når de utleide arbeidstakerne skal starte arbeidet
 • oppdragets varighet
 • navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut
 • bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om oppbevaring av skattetrekk.

Skatt for upersonlige skatteytere

Forskuddsskatt upersonlige

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av fastsettingsopplysninger fra tidligere år. 
Virksomheten mottar en forskuddsskatteseddel i januar som viser hvor mye dere skal betale. Beregnes skatten til under kr 2000, skrives det ikke ut forskuddsskatt.

Betale forskuddsskatt

Betalingsgiro sendes til adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret. Forskuddsskatten betales i to terminer. Hovedregelen er at beløpet i hver termin er lik halvparten av den sist utliknede skatten.
De to terminene har samme forfallsdato hvert år:

 • 15. februar
 • 15. april

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

 • Betalingsinformasjon
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.
 • Det er også mulig å betale kontant ved oppmøte på Fredrikstad kemnerkontor.

Hvis du betaler for sent

Hvis virksomheten betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.
Hvis virksomheten ikke betaler har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.
Virkemidlene er:
•    motregning
•    utleggsforretning
•    tvangssalg
•    konkursbegjæring
Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene eller inntekten er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd før 31. mai. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten.

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Restskatt upersonlige

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen, får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til Kemnerkontoret. 

Betalingsfrist

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.
For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten

Du mottar i god til før forfallsfristen faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

 • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.
Betaler du ikke ved forfall, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene kemnerkontoret har er:

 • Motregning
 • Utleggsforretning 
 • Tvangssalg
 • Konkursbegjæring

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Generelle innfordringstiltak og informasjon

Endre kontonummer

Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette i Altinn innen oppgitte frister.

Hvis fristen for å endre kontonummer i Altinn har utløpt eller du ikke finner kontonummeret her, kan du gjøre dette hos Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet.

Dersom du ikke har fått skatteoppgjøret

Husk å kontrollere om beløpet har kommet inn på bankkontoen din før du tar kontakt. Det er svært mange skatteoppgjør som skal sendes ut samtidig. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Du bør undersøke om du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret. Flytter du innen Norge skal du sende flyttemelding til Folkeregisteret innen åtte dager.

Upersonlige skattytere må kontakte Brønnøysundregistrene.

Betalingsvansker skatt

For deg som ikke kan betale skatten nå, og vil søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Hovedregel: Skatten skal betales ved forfall

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.
Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning 

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale. Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter

Er du lønnsmottaker, pensjonist eller driver enkeltpersonforetak er du personlig skattyter. Da må du sende en skriftlig søknad til kemnerkontoret og fylle ut skjemaet for økonomisk oversikt, som fåes ved å kontakte kemnerkontoret.

 • Søker du elektronisk må du laste opp alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.
 • Kontoutskrift siste 3 mnd
 • Opplåning i bank eller annen finansinstitusjon skal være prøvd. 

Søknad per post:

Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. 

Søknad om betalingsavtale ved midlertidig betalingsvansker på grunn av sykdom, dødsfall mv.

Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.
Skal du søke om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv., kontakt oss.

Har du andre økonomiske problemer?

Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere. Disse må sende skriftlig søknad til kemnerkontoret.
Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

 • siste årsregnskap
 • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
 • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Det inngås ikke betalingsavtaler for skyldig forskuddstrekk.

Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.
Du blir motregnet hvis du skylder

 • skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år
 • skatt til andre kommuner
 • barnebidrag
 • merverdiavgift eller eiendomsskatt
 • andre krav til stat eller kommune

 Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du dem utbetalt. Du får en oversikt som viser hva pengene har blitt brukt til, men det kan ta noen uker fra skatteoppgjøret er sendt ut til saken din er ferdig behandlet.

Klage på motregning

Du kan klage på motregningen innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet

Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har kemnerkontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan vurdere å selge for å dekke kravet. Da vil vi avholde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Varsel om utleggsforretning

Vanligvis bestemmer vi i god tid hvor og når vi skal holde utleggsforretningen, slik at du får mulighet til å betale kravet. Tidspunkt og sted står i varselet. Vi gjennomfører utleggsforretningen selv om du ikke er til stede. Mener vi at det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan denne bli avholdt uten varsel. Du vil da få beskjed om utleggsforretningen etter at den er gjennomført.

Pant i eiendeler

Vi tar vanligvis pant i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan også ta pant i alt du eller bedriften eier som kan selges. Vi tar aldri pant i mer enn det som er nødvendig for å få dekket kravet.
For privatpersoner tar vi ikke pant i:

 • Klær, innbo og andre personlige ting, så lenge de ikke har veldig høy verdi.
 • Penger til nødvendig livsopphold frem til neste gang du får utbetalt lønn eller trygd.
 • Bil som er verdt mindre enn 2/3 G hvis du trenger den i jobb eller utdanning.

Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta pant i.

Betalingsanmerkning

Du får en betalingsanmerkning når utleggsforretningen er registrert i Løsøreregisteret og vi har funnet noe å ta utlegg i.

 • Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, får du ikke betalingsanmerkning.
 • Hvis utleggsforretningen avsluttes med «intet til utlegg» (dvs. at vi ikke finner noe å ta pant i), blir registreringen stående i tre år eller til du har betalt hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen.
 • Hvis utleggsforretningen avsluttes med at vi tar pant i eiendeler, blir registreringen stående til du har betalt hele kravet inklusive påløpte renter og gebyr.

Når hele kravet er betalt, får de aktuelle registrene beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes, og dette skjer normalt i løpet av en til tre uker.

Ta kontakt med Løsøregisteret eller Statens kartverk hvis betalingsanmerkningen ikke er slettet når det har gått mer enn tre år siden utleggsforretning med «intet til utlegg», eller hvis hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen er betalt. Kontakt kemnerkontoret hvis registeret ikke har fått melding om at kravet er betalt, eller hvis betalingsanmerkningen gjelder utleggstrekk fra kemnerkontoret.

Etter utleggsforretningen

Har vi tatt pant i bankkontoen din, må du sende oss en fullmakt slik at vi får overført det sperrede beløpet. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt. Da slipper du et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.
Betaler du ikke kravet, forbereder vi salg av/utbetaling avhengig av hva vi har tatt pant i. Tingretten og namsfogden står for salget. Det er ikke for sent å finne en løsning. Ta kontakt med oss!

Klage på utleggsforretning

Har vi tatt pant i eiendelene dine, kan du klage på utleggsforretningen, så lenge vi ikke har bedt tingretten om å selge dem. Vil du klage på hvilke eiendeler vi har valgt å ta pant i, må du gjøre dette innen en måned etter at pantet ble tatt. Klagen må underskrives av deg og sendes Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor. For mer informasjon se tvangsfullbyrdelseslovens § 5-16.

Betale krav for å slippe utleggsforretning

Du må betale det du skylder pluss renter og omkostninger i god tid før utleggsforretningen holdes.
Betaler du samme dag som utleggsforretningen skal avholdes må du sende oss kvittering på innbetalingen på faks 62 87 40 66 eller vår E-post her.

Ettergivelse av skatt

Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om ettergivelse av skatt. Ettergivelse av skatt betyr at hele eller deler av skattegjelden din slettes. Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som skyldner. Hvis du bare skylder restskatt for siste inntektsår, er det ikke sannsynlig at du oppfyller vilkårene for ettergivelse.

Ettergivelse av skatt for personlige skattytere

Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

Dersom du også har gjeld til andre kreditorer enn Kemnerkontoret, bør du først søke om gjeldsordning gjennom Namsmannen før du søker om ettergivelse av skatt.

Hvis du får en gjeldsordning, vil den også omfatte skattegjelden din.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Ettergivelse av hensyn til det offentlige betyr at vi vil få bedre dekning av skattekravet ved at du gir oss et betalingstilbud, enn det vi kan oppnå ved å kreve inn skattegjelden. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon av inntekter og utgifter.

Da må du sende en skriftlig søknad til kemnerkontoret på skjema som fås hos oss. Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1 og 3.3.

Ettergivelse av hensyn til skyldneren

Ettergivelse av hensyn til deg som skyldner kan gis hvis du har fått betalingsvansker på grunn av død, sykdom eller lignende årsaker.
Sykdommen må være alvorlig og varig. Du må dokumentere at du er syk, og at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine. Du kan benytte dette skjemaet som fås hos oss ved søknad om ettergivelse. Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1, 3.2 og 3.3.

Skattehjelpen

Mener du skattegjelden din er feil etter å ha blitt skjønnsfastsatt, ta kontakt med Skattehjelpen før du søker om ettergivelse.

Ettergivelse av skatt for upersonlige skattytere

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere. Ettergivelse vil si at hele eller deler av skatte- og avgiftsgjelden slettes. Hvis selskapet også har gjeld til andre kreditorer, kan dere søke om tvangsakkord eller frivillig gjeldsordning. Les mer om dette i Skattedirektoratets melding 9/11 i punkt 3.5.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Dette forutsetter blant annet at vi får et betalingstilbud som gir oss bedre dekning enn fortsatt innfordring av skatte- og avgiftsgjelden. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding 9/11 i punkt 3.3.

Ettergivelse av hensyn til skyldner

Ettergivelse av hensyn til skyldner er sjeldent aktuelt for selskaper. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding nr. 3/12 i pkt. 3.1, 3.2 og pkt. 3.3.

Skatteattest

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.
Her kan du bestill attest for skatt og merverdiavgift

Penger til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt. Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30