Valg 2019

Her finner du informasjon om valget 2019. Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 var mandag 9. september. Når informasjon om neste kommune- og fylkestingsvalg er klart til 2023, vil vi publisere dette på denne siden.

Viser bilde av valgurne

Stemmerett

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett

Norske statsborgere som:

  • Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er, eller noen gang har vært, folkeregistrert, ført som bosatt i Norge.
  • Er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand. De har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett

Alle som har stemmerett til stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de er

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er,eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet

Når utenlandsoppholdet har vart i mer enn 10 år, opphører den automatiske manntallsføringen. De som da ønsker å delta ved valget, må sende søknad om å bli innført i manntallet. Søknaden sendes den kommunen der vedkommende sist var registrert som bosatt.

Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevd med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, jf. valgloven § 2- 4 tredje ledd. Søknader som er feilsendt må sendes til rett kommune.

Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 9. september kl. 21.00.

Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Se skjema her (må legge inn link til dokument)

Manntallet er lagt ut til ettersyn

Manntaller blir lagt ut til offentlig ettersyn 11. juli 2019, i Kongsvinger bibliotek, Rådhusplassen 6

Stemmelokaler

Oversikt over stemmelokaler og stemmetider ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Krets nr. Krets Stemmested Klokkeslett
       
1 Sentrum Vest Langeland skole 10:00 - 21:00
2 Sentrum Nord Kongsvinger ungdomsskole, Tråstadhallen 10:00 - 21:00
3 Sentrum Øst Vennersberg skole 10:00 - 21:00
4 Sentrum Syd Holthallen 10:00 - 21:00
5 Austmarka Austmarka skole 10:00 - 20:00
6 Lundersæter Lundersæter samfunnshus 10:00 - 20:00
7 Roverud Roverud barneskole 10:00 - 20:00
8 Brandval Bøndernes hus, Brandval 10:00 - 20:00

 

Tidligstemmegivning

Gjelder perioden 1. juli til 9. august

Tidligstemmegivning er en ordning for de som ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndstemmeperioden fra 12. august.

Ønsker du å stemme i perioden 1. juli til 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Tidligstemmegivning foregår i Kongsvinger bibliotek.

Husk ta med gylding legitimasjon når du skal avgi stemme.

Sted:

Kongsvinger bibliotek

Forhåndsstemming

Ønsker du å forhåndstemme,  kan du gjøre det i Kongsvinger bibliotek, Rådhusplassen 6 i perioden 12. august - 6. september.

  • hverdager mellom kl. 11:00 - 18:00
  • lørdager mellom kl. 11.00 - 15:00

Forhåndstemmingen avsluttes fredag 6. september kl. 15.00

Tilhørighet i annen kommune

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Husk legitimasjon og valgkort!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.

Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Oppholder du deg i utlandet?

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme. Les om hvordan du forhåndsstemmer i utlandet.

Forhåndstemme institusjoner og ambulerende stemmegivning

Forhåndstemmegivning ved institusjon

Her vil det bli mulighet til å forhåndstemme for brukere, pårørende, ansatte og naboer.

Stemmested: Dag: Dato: Tid:
Holt bofellesskap Mandag 26. august 11:00-13:00
Hov bofellesskap Mandag 26. august 14:00-15:00
Roverudhjemmet Tirsdag 27. august 09:00-12:00
John Ruudsveg omsorgsbolig Tirsdag 27. august 13:00-15:00
Skyrud Onsdag 28. august 11:00-13:00
Astbo Torsdag 29. august 09:00-12:00
Kongsvinger sykehus Fredag 30. august 09:00-12:00
Langelandhjemmet Mandag 2. september 09:00-12:00

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30