Politisk ledelse

Informasjon om lokaldemokrati, kommunestyret, ordfører, varaordfører, formannskap, komiteer, råd, utvalg og politiske partier.

Lokaldemokrati

Vi er alle innbyggere i en kommune og møter den kommunale virksomheten i alle livets faser. Kommunen skal løse en del oppgaver, og det er de folkevalgte som har ansvaret for at innbyggerne får tilgang til de kommunale tjenestene.

Folkevalgte skal i sitt arbeid ivareta flere roller, blant annet:

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

Politikk handler om å forvalte samfunnets fellesansvar og bidra til at man har en tjenesteproduksjon og utvikling som kommer alle kommunens innbyggere til gode. Det er i mellomrommet mellom det lovpålagte og de klart definerte regler at rommet for skjønn som lokalpolitikk kan praktiserer. De beste resultatet finner man som oftest gjennom åpne konstruktive diskusjoner og prosesser. Hele kommunestyret har både rett og plikt til å bidra til dette, og har et felles mål om å utvikle Kongsvinger.

Kommunestyret

 • Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.
 • I Kongsvinger kommune består kommunestyret av 33 representanter.
 • Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i kommunestyret.

Se kommunestyret direkte her.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter. 

Ordfører - Sjur Strand

Bilde av ordfører Sjur Strand

Sjur Arnfinn Strand fra Arbeiderpartiet er valgt som ordfører i Kongsvinger i perioden 2015-2019.
Telefon: 90 09 88 54
E-post til ordfører

Varaordfører - Margrethe Haarr

Margrethe Haarr

Margrethe Haarr fra Senterpartiet er valgt som varaordfører i Kongsvinger i perioden 2015-2019
Telefon: 93 45 95 30
E-post til varaordfører

Formannskapet

Formannskapet har 9 medlemmer, valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet har blant annet disse oppgavene:

 • Kommuneplan og kommunedelplaner
 • Saker knyttet til samfunnsutvikling utover oppgaver delegert til komiteen
 • Saker vedrørende internasjonalt, internasjonalt og regionalt samarbeid
 • Behandling av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 • Helhetlig virksomhets- og målstyring
 • Organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk
 • Bevilgningssaker
 • Saker vedrørende oppfølging av kommunens eierinteresser og selskaper
 • Eiendomsforvaltning
 • Saker vedrørende samferdsel, kommunikasjon og rammevilkår
 • Saker for å sikre en helhetlig og samordnet drift og utvikling v kommunens tjenestetilbud.

Listen er ikke uttømmende.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i formannskapet.

Klagenemd

Formannskapet er også kommunens klagenemd. Klagenemden sin oppgave er å behandle klager på enkeltvedtak.

Komiteene

Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, har Kongsvinger kommune valgt å ha ulike komiteer med tildelte ansvarsområder. Komiteene velges av kommunestyret, og skal arbeide med oppgaver gitt av kommunestyret. Komiteen innstiller til kommunestyret og har ikke vedtaksmyndighet.

Komiteene har tre type saker:

 • Saker som fremmes av administrasjonen for videre innstilling til kommunestyret
 • Saker som er gitt fra kommunestyret
 • Saker som komiteen selv har satt på dagsordenen

Komité for oppvekst 

Leder: Margrethe Haarr

Komite for oppvekst har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av tjenestene innenfor hele oppvekstområdet; tjenestetilbudet til alle innbyggerne fra 0-19 år

 • Barnehageområdet
 • Grunnskolen inkludert skolefritidsordning
 • Samordning med videregående skole og andre skoletilbud
 • Forebyggende arbeid for barn og unge
 • Barnevernet

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for oppvekst.

Komité for helse- og omsorg

Leder: Tove Stangnes

Komite for helse- og omsorg har et spesielt ansvar for oppfølging av kommunens tjenester innenfor kommunens tjenestetilbud innenfor helse-, pleie- og sosialområde.

 • Helsetjenester
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Folkehelse
 • Sosialtjenester

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for helse og omsorg.

Komité for samfunnsutvikling

Leder: Ole Martin Knashaug

Komite for samfunnsutvikling har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor:

Næring:

 • Næringsutvikling
 • Kommunens næringsutviklingsarbeid

Kultur:

 • Kommunens egne kulturtilbud
 • Samarbeid med frivillig sektor
 • Idrett, samarbeid med idretten og idrettsanleggene
 • Kongsvinger som regionalt kultursentrum

Miljø/tekniske tjenester

 • Bærekraftig utvikling
 • Klima og energi
 • Vann, avløp, renovasjon
 • Veger, gang- og sykkelveger

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for samfunnsutvikling.

Planutvalget

Leder: Elin Såheim Bjørkli

Planutvalget har ansvar for saker etter plan og bygningsloven. Utvalget arbeider innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret gjennom kommuneplanen og andre retningslinjer. Utvalget fatter vedtak i prinsipielle saker etter følgende lover:

 • Jordloven
 • Skogloven
 • Konsesjonsloven
 • Motorferdselloven
 • Viltloven

Planutvalget har beslutningsmyndighet i de saker som er delegert til utvalget av kommunestyret.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av planutvalget.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget leder: Øystein Østgaard

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. §§ 76-77, § 80), og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
 • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
 • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
 • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
 • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Sekretariat for kontrollutvalget er Glåmdal sekretariat IKS

Kommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS, E-post

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av kontrollutvalget.

Råd og utvalg

Eldres råd

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår.

Eldrerådets medlemmer:

Medlemmer Varamedlemmer
May Jørgensen - Leder 1. Mimi Trømborg
Arne L. Hanestad - Nestleder 2. Randi Ryan
Esther Sandbæk 3. Thor Ringsbu
Reidar Tangen 4. Ola Svorken
Anne Lise Gulvik 5. Svanhild Strand
Hans Reum 6.
Dag Lennart Høgberg  

Reglement for eldrerådet i Kongsvinger kommune. (PDF, 92KB)

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av eldres råd.

Funksjonshemmedes råd

Funksjonshemmedes råd skal være et rådgivende organ for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker av betydelse for målgruppen.

Funksjonshemmedes råd medlemmer:

Medlemmer Personlig varamedlemmer
Tove Stanges Berit Stolt
Louise Erchsen - Nestleder Astrid Dammen
Svein Bjørklund Liv S. Engom
Britt Helene Rymoen Anne Margrethe Ekren
Torill Melgård - Leder Ann-Lise Sund
Irene Svendsrud Ole Martin Knashaug
Svein Kristiansen Sverre Wold

Vedtekter for funksjonshemmedes råd i Kongsvinger kommune. (PDF, 64KB)

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av funksjonshemmedes råd.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Kongsvinger. Involvering i de demokratiske prosesser gir ungdommer reell mulighet til medbestemmelse og innflytelse, samt bidrar til å øke ungdommenes samfunnsengasjement. Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser, og være et høringsorgan i de saker som gjelder ungdom og deres miljø.

Ungdomsrådets medlemmer:

Arbeidsutvalget(AU):

 • Live Mastad (leder)
 • Jenny Løfsgaard (nestleder)
 • Gaute L. Nytrøen
 • Frida Norevik
 • Mia Nybakk

 Følgende representant har talerett i kommunestyret:

 • Ella E. Engebretsen
 • Gaute L. Nytrøen
 • Mia Nybakk – 1. vara
 • Oskar Torgersrud – 2. vara
 • Tuva Nordøy – 3. vara
 • Guro Sønstebø – 4. vara

Følgende representant har talerett i komite for oppvekst:

 • Live Mastad 
 • Isabella M. Valdal
 • Ella Engebretsen - vara
 • Tuva Nordøy - vara

Følgende representant har talerett i komite for helse og omsorg:

 • Tuva Nordøy
 • Jesper H. Stømstad

Følgende representant har talerett i planutvalget:

 • Tuva Nordøy

Følgende representant har talerett i komite for samfunnsutvikling:

 • Tobias H. Åslie
 • Mathias Vikertorpet
 • Isabella M. Valdal - vara
 • Tuva Nordøy - vara

Ungdomsrådets representanter i ungdommens fylkesting 2018 - 2020:

 • Oskar Torgersrud ble valgt til fast representant i UFT for 2 år fra 1. mars 2019.
 • Frida Norevik, vara, er fast representant til 28. februar 2019.
 • Guro Sønstebø har 1 år igjen av sin periode i UFT.

Vararepresentanter:

 • Frida Norevik
 • Ella E. Engebretsen
 • Mia Nybakk
 • Tuva Nordøy

Andre representanter:

 • Representanter i arbeidet ny ungdomsskole(KUSK): Jenny Løfsgaard, Live Mastad og vara Mia Nybakk.
 • Representanter i arbeidet med Ungdata: Mia Nybakk og Tobias H. Åslie
 • Representanter i arbeidet med forebyggende tiltak: Jenny Løfsgaard og Tuva Nordøy.
 • Cecilie Nguyen er representant i Utvikling av Gjemselund. Vara representanter er Guro Sønstebø og Live Mastad.
 • Representanter i arbeidet utsmykking av ny ungdomsskole: Jenny Løfsgaard og Live Mastad.
 • Representanter i arbeidet sentrumsutvikling og Kongsvinger anno 2050: Jenny Løfsgaard og Live Mastad.

SLT – koordinator Tor Inge With er veileder og sekretær for ungdomsrådet.

Vedtekter for ungdomsrådet i Kongsvinger. (PDF, 94KB)

Politiske partier

Tidligere ordførere

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30