Politisk ledelse 2019 - 2023

Informasjon om lokaldemokrati, kommunestyret, ordfører, varaordfører, formannskap, komiteer, råd, utvalg og politiske partier.

Lokaldemokrati

Vi er alle innbyggere i en kommune og møter den kommunale virksomheten i alle livets faser. Kommunen skal løse en del oppgaver, og det er de folkevalgte som har ansvaret for at innbyggerne får tilgang til de kommunale tjenestene.

Folkevalgte skal i sitt arbeid ivareta flere roller, blant annet:

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

Politikk handler om å forvalte samfunnets fellesansvar og bidra til at man har en tjenesteproduksjon og utvikling som kommer alle kommunens innbyggere til gode. Det er i mellomrommet mellom det lovpålagte og de klart definerte regler at rommet for skjønn som lokalpolitikk kan praktiserer. De beste resultatet finner man som oftest gjennom åpne konstruktive diskusjoner og prosesser. Hele kommunestyret har både rett og plikt til å bidra til dette, og har et felles mål om å utvikle Kongsvinger.

Kommunestyret

 • Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.
 • I Kongsvinger kommune består kommunestyret av 33 representanter.
 • Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i kommunestyret.

Se kommunestyret direkte her.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter. 

Ordfører - Margrethe Haarr (SP)

Ordfører Margrethe Haarr
Telefon: 93 45 95 30
E-post til Ordfører

Varaordfører - Eli Wathne (H)

Varaordfører Eli Wathne

Telefon: 91 61 09 59
E-post til varaordfører

Formannskapet

Formannskapet har 9 medlemmer, valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet har blant annet disse oppgavene:

 • Kommuneplan og kommunedelplaner
 • Saker knyttet til samfunnsutvikling utover oppgaver delegert til komiteen
 • Saker vedrørende internasjonalt, internasjonalt og regionalt samarbeid
 • Behandling av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 • Helhetlig virksomhets- og målstyring
 • Organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk
 • Bevilgningssaker
 • Saker vedrørende oppfølging av kommunens eierinteresser og selskaper
 • Eiendomsforvaltning
 • Saker vedrørende samferdsel, kommunikasjon og rammevilkår
 • Saker for å sikre en helhetlig og samordnet drift og utvikling v kommunens tjenestetilbud.

Listen er ikke uttømmende.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i formannskapet.

Klagenemd

Formannskapet er også kommunens klagenemd. Klagenemden sin oppgave er å behandle klager på enkeltvedtak.

Komiteene

Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, har Kongsvinger kommune valgt å ha ulike komiteer med tildelte ansvarsområder. Komiteene velges av kommunestyret, og skal arbeide med oppgaver gitt av kommunestyret. Komiteen innstiller til kommunestyret og har ikke vedtaksmyndighet.

Komiteene har tre type saker:

 • Saker som fremmes av administrasjonen for videre innstilling til kommunestyret
 • Saker som er gitt fra kommunestyret
 • Saker som komiteen selv har satt på dagsordenen

Komité for oppvekst og læring

Leder: Eli Wathne (H)

Komite for oppvekst og læring har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av tjenestene innenfor hele oppvekstområdet; tjenestetilbudet til alle innbyggerne fra 0-19 år

 • Barnehageområdet
 • Grunnskolen inkludert skolefritidsordning
 • Samordning med videregående skole og andre skoletilbud
 • Forebyggende arbeid for barn og unge
 • Barnevernet

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for oppvekst og læring.

Komité for helse og mestring

Leder: Tommy Smedtorp (SP)

Komite for helse og mestring har et spesielt ansvar for oppfølging av kommunens tjenester innenfor kommunens tjenestetilbud innenfor helse-, pleie- og sosialområde.

 • Helsetjenester
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Folkehelse
 • Sosialtjenester

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for helse og mestring.

Komité for miljø og samfunnsutvikling

Leder: Inger Noer (V)

Komite for miljø og samfunnsutvikling har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor:

Næring:

 • Næringsutvikling
 • Kommunens næringsutviklingsarbeid

Kultur:

 • Kommunens egne kulturtilbud
 • Samarbeid med frivillig sektor
 • Idrett, samarbeid med idretten og idrettsanleggene
 • Kongsvinger som regionalt kultursentrum

Miljø/tekniske tjenester

 • Bærekraftig utvikling
 • Klima og energi
 • Vann, avløp, renovasjon
 • Veger, gang- og sykkelveger

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for miljø- og samfunnsutvikling.

Arbeidsutvalg for miljø

Leder: Henrik Mohn (MDG)

Planutvalget

Leder: Siw Christel Berg (SP)

Planutvalget har ansvar for saker etter plan og bygningsloven. Utvalget arbeider innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret gjennom kommuneplanen og andre retningslinjer. Utvalget fatter vedtak i prinsipielle saker etter følgende lover:

 • Jordloven
 • Skogloven
 • Konsesjonsloven
 • Motorferdselloven
 • Viltloven

Planutvalget har beslutningsmyndighet i de saker som er delegert til utvalget av kommunestyret.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av planutvalget.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget leder: Alf Tore Pedersen (AP)

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. §§ 76-77, § 80), og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
 • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
 • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
 • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
 • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Sekretariat for kontrollutvalget er Glåmdal sekretariat IKS

Kommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS, E-post

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av kontrollutvalget.

Råd og utvalg

Eldres råd

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår.

Eldrerådets medlemmer:

Medlemmer Varamedlemmer
Arne L. Hanestad - leder 1. Helge Enger
Hans Reum - nestleder 2. Bjarne Jevne
Esther Sandbæk  
Reidar Tangen  
May Jørgensen  
Dag Lennart Høgberg (FRP) Eva Snare (H)
Reidun Hagerud (PP) Aud Ingrid Olstad (SV)

Reglement for eldrerådet i Kongsvinger kommune. (PDF, 92KB)

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av eldres råd.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal være et rådgivende organ for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker av betydelse for målgruppen.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse:

Medlemmer Personlig varamedlemmer
Tormod Asle Jarsve - Leder Ann-Lise Sund
Irene Svendsrud Britt Helene Rymoen
Wenche Bergersen  
Eva Nyland Berit Stolt
Anders Nupen Hansen  
Åse Wisløff Nilsen (KRF) - nestleder Dag Tommy Tomteberget (SP)
Svein Bjørklund (AP) Astrid Snare (PP)

Vedtekter for Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Kongsvinger kommune. (PDF, 64KB)

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Kongsvinger. Involvering i de demokratiske prosesser gir ungdommer reell mulighet til medbestemmelse og innflytelse, samt bidrar til å øke ungdommenes samfunnsengasjement. Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser, og være et høringsorgan i de saker som gjelder ungdom og deres miljø.

Ungdomsrådets medlemmer:

 • Leder
 • Nestleder

Vedtekter for ungdomsrådet i Kongsvinger. (PDF, 94KB)

Politiske partier

Tidligere ordførere

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30