Selskaper

Kommunen er eier i ulike selskaper med forskjellige formål. De folkevalgte og administrasjonen har et ansvar for oppfølgingen av disse selskapene. Kommunens styring av selskaper og eierinteresser styres på overordnet nivå gjennom dokumentene «Eierskapsmelding» og «God selskapsstyring i Kongsvingerregionen».

Bilde av en minimalistisk bygning

Kommunestyret har det overordna ansvaret i forhold til kommunens eieroppfølging, men formannskapet utøver eierrollen/følger opp selskapene som kommunen er eier i.

Valgte representantskapsmedlemmer eller ordfører representerer kommunens interesser i selskapene.

God selskapsstyring i Kongsvingerregionen

 • Kommunene i Kongsvingerregionen samarbeider på en rekke tjenesteområder og flere av disse samarbeidene er organisert som selskaper. Dokumentet «God selskapsstyring i Kongsvingerregionen» er rammene for felles styring av selskapene i regionen, og skal legges til grunn ved styring av selskapene i regionen.
 • Fra og med sommeren 2019 etableres det et administrativt eiersekretariat som har ansvar for å følge opp kommunens eierskap. Eiersekretariatet ledes av nyopprettet stilling kommuneadvokat og etableres når denne er tilsatt. Sekretariatet består foruten kommuneadvokaten av økonomisjef, formannskapssekretær og representasjon fra kommunalområdet Samfunn.

 • Sekretariatet har ansvar for:

  • Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker. Dette ivaretas ved at det legges fram saker av særlig prinsipiell karakter til drøfting i Formannskapet før saker behandles i representantskap eller generalforsamling.

  • Å etablere og følge opp retningslinjer for kontroll og evaluering i selskapene.

  • Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og representantskap, samt rådmannens deltakelser på eiermøter som støtte for ordfører/ kommunens representant.

  • Å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling og representantskap, herunder dialogmøter med Formannskapet.

  • Vedlikehold av kommunens eiermelding, og legge denne fram for politisk behandling årlig.

  • Deltakelse i regionens arbeid med felles retningslinjer for god selskapsstyring.

Selskaper der Kongsvinger kommune er eiere

(Denne listen er ikke uttømmende)

Interkommunale selskaper:

Vertskommunesamarbeid

Aksjeselskap:

Stiftelser:

Andre:

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30