Planer og strategier

Her finner du kommunens planer, styringsdokumenter og strategier. Dette omfatter alt fra kommuneplan til reguleringsplaner.

bildet viser en mann med ark og en datamaskin foran seg

Kommunal planstrategi

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden.

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et mer detaljert nivå.Den kan være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema.

Kommuneplaner:

 1. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 (PDF, 16MB)
 1. Kommuneplanens arealdel 2010-2021 (PDF, 2MB)
  1. Kommunedelplan Austmarka (PDF, 551KB)
  2. Kommunedelplan Brandval (PDF, 1MB)
  3. Kommunedelplan Kongsvinger by (PDF, 3MB)
  4. Kommunedelplan Lundersæter (PDF, 784KB)
  5. Kommunedelplan Roverud (PDF, 955KB)
  6. Kommunedelplan F-området (PDF, 2MB)
  7. Kommunedelplan oversiktskart (PDF, 27MB)
  8. Kommunedelplan tegnforklaring (PDF, 50KB)
  9. Bakgrunnsdokumenter
   1. Vurdering av nye hytteområder (PDF, 1MB)
   2. Egnethetsanalyse for området «Holtbergveien-oversiden av Utsiktveien» (PDF, 15MB)
   3. ROS analyse for området «Holtbergveien-oversiden av Utsiktveien» (PDF, 138KB)
   4. Konsekvensutredning av Kommuneplanens arealdel (PDF, 224KB)
   5. Vurdering av nye boligområder mai 2008 (PDF, 5MB)
   6. Vurdering av nye industri- og næringsområder (PDF, 1MB)
   7. Vurdering av boligområder på Hokåsen (PDF, 656KB)
   8. Vurdering av aktivitetsområder (PDF, 557KB)
   9. Vurdering av boligområder knyttet til den begrensede høringen i mai 2009 (PDF, 1MB)
   10. Konsekvensutredning knyttet til den begrensede høringen i mai 2009 (PDF, 397KB)

Kommunedelplaner:

 1. Energi- og klimaplan for Kongsvinger 2009-2020 (PDF, 703KB)
 2. Kommunedelplan for Helse og Omsorg 2010-2020 (PDF, 897KB)
 3. Kommunedelplan for Oppvekst 2010-2021 (PDF, 397KB)
 4. Kommunedelplan for Kongsvinger sentrum
  1. Planbeskrivelsen (PDF, 10MB)
  2. Kart, planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 5MB)
  3. Temanotat Byrom og grønnstruktur (PDF, 53MB)
  4. Temanotat Trafikk og gatebruk (PDF, 23MB)
  5. Stedsananlyse (PDF, 21MB)
  6. Notat om verneverdig bebyggelse (PDF, 1MB)

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

 1. Fargeplan for Glommengata (PDF, 2MB)
 2. Fattigdomsplan (PDF, 793KB)
 3. Formingsveileder for gater og plasser i Kongsvinger sentrum (PDF, 9MB)
 4. Grøntanleggsplan for Kongsvinger (PDF, 9MB)
 5. Kongsvinger2050 (PDF, 8MB)
 6. Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 (PDF, 1MB)
 7. Trafikksikkerhetsplan 2018-2020 (PDF, 1MB)
 8. Veileder for Øvrebyen (PDF, 25MB)
 9. Fargeundersøkelse i Øvrebyen (PDF, 669KB)
 10. Hovedplan for sykkel (PDF, 59MB)

Budsjett, økonomiplan og betalingsregulativ.

Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten.

Perspektivmelding 2018 - 2030  (PDF, 7MB)

Hensikten med perspektivmelding er å skape et godt diskusjonsgrunnlag for økonomiarbeidet og den årlige budsjettprosessen.

Årsmelding, årsberetning - årsregnskap

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.

I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskapet og årsberetningen. Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått.

Regionale planer

Planer som ivaretar regionale løsninger utarbeidet i regi av Glåmdal Regionråd, Hedmark fylkeskommune, Hedmark IKT etc.

 1. Veteranplan for Kongsvingerregionen (PDF, 1MB)
 2. Arealstrategi for næringsområder (PDF, 840KB)
   

Kommunikasjonsstrategi 

Dette strategidokumentet skal bidra til et helhetlig kommunikasjonsarbeid i Kongsvinger kommune.

Tydelig, samordnet og strategisk bruk av kommunikasjon skal sikre at kommunen når sine mål som utvikler, tjenesteleverandør og forvaltningsorgan.

Dokumentet skal være et verktøy for ledelse og ansatte i alle virksomheter i kommunen og legger føringer for kommunikasjon og informasjonsarbeid.

Kommunikasjonsstrategi 2019-2021

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30