Revisjon av kommuneplanens arealdel for Kongsvinger kommune pågår

Alle kommuner skal ifølge Plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsinstrument og gir rammer for kommunens planer og tiltak. Kommuneplanen skal ha et planperspektiv på 12 år, men kan også ta for seg utviklingstrekk som strekker seg utover disse årene.Kongsvinger kommune er nå inne i en prosess med å revidere kommuneplanens arealdel. 

Bilde av Bæreia i et droneperspektiv

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 16MB) skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og for kommuneorganisasjonen. Kommuneplanens arealdel skal bygge på vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de målene som er vedtatt for kommunens utvikling.

Arealdelen fastsetter hva de forskjellige arealene i kommunen skal brukes til.  Når fremtidige planer er i tråd med kommuneplanen  blir det  lettere å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder, og det kan raskt og enkelt fattes beslutninger i enkeltsaker. 

Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan for arealbruken i hele kommunen. Planen består av en planbeskrivelse og av et plankart med tilhørende utfyllende bestemmelser og retningslinjer. 

Innspill til planarbeidet

Private har vært invitert til å komme med forslag til arealdisponeringer i kommuneplanen, og det har vært dialogmøter i de ulike tettstedene. Totalt har det kommet inn i underkant av 30 arealinnspill til planarbeidet. Forslagene til nye utbyggingsområder blir nå konsekvensutredet og vurdert i forhold til både nasjonale, regionale og kommunens egne arealstrategier.  

Arbeidsmøter

Arealdelen tar for seg mange ulike temaer. I løpet av høsten er det derfor satt av tre arbeidsmøter hvor kommunens politikere, administrasjon og andre interessegrupper vil sette seg ned å drøfte ulike temaer:  

  • Tema fritidsbebyggelse og bygging i landbruks-, natur-, og friluftsområder (LNF)
  • Tema parkeringsstrategi
  • Tema bolig- og næringsutvikling

 

Fremdriftsplan

Kommuneplanens arealdel skal etter planen legges ut på høring i mars 2019 og vil vedtas i juni samme år. I forbindelse med høringsperioden vil det bli arrangert åpent informasjonsmøte. 

Informasjon om det pågående planarbeidet

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet eller prosessen kan du ta kontakt med rådgiver Hilde Nygaard, tlf: 99790803, e-post:  Hilde.Nygaard@kongsvinger.kommune.noeller enhetsleder for Areal- og byutvikling Ingunn C. Brøndbo Moss,  tlf: 95859265, e-post: ingunn.camilla.brondbo.moss@kongsvinger.kommune.no.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30