Høring: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Formålet med kartleggingen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag over hvilke områder i kommunen som benyttes til friluftsliv og hvor viktige de ulike områdene er.

Bildet viser et friluftsområde med vann, skog og benk.

Arbeidet følger en statlig veileder fra Miljødirektoratet, «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder»

Resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir tilgjengelig i Miljødirektoratets naturbase og kommunens kartgrunnlag. 

Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen, og temaet blir ikke vurdert opp i mot andre interesser. Det ligger heller ingen bindinger eller føringer i kartet, da arbeidet er en temakartlegging og ikke en plan eller prioritering. 

Kommunen har utarbeidet utkastet til kartgrunnlag. Informasjonen er hentet fra tidligere registreringer, det har kommet innspill fra innbyggerne gjennom lokale grendemøter (i forbindelse med kommuneplanrullering), tilbakemelding fra lag og foreninger og supplerende kartlegging av stier og grøntområder. 

Kartleggingen består av to kart. Det ene viser områdetype, og skal forklare hvordan områdene i dag brukes til friluftsliv, eksempelvis nærturterreng, leke- og rekreasjonsområder, grønnkorridorer, strandsone, turområder med og uten tilrettelegging og særlige kvalitetsområder. 

Det andre kartlaget viser verdsetting av områdene, en rangering av hvor viktige de ulike områdene er for friluftslivet. Det skilles mellom svært viktige områder, viktige områder, registrerte områder og ikke klassifiserte områder.

Verdivurderingen er i stor grad basert på hvor mange som bruker områdene eller om områdene har mange spesielle opplevelseskvaliteter. Også områder med lang tradisjon som turmål, regionalt viktige områder (områder man er villig til å reise langt for å besøke) eller områder som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede vil verdsettes høyt. 

Nå trenger kommunen din hjelp til å kvalitetssjekke kartet!

  1. Zoom deg inn i kartet ved å trykke på plusstegnet i høyre hjørne
  2. Du flytter deg i kartet ved å klikke og dra med musepekeren. 
  3. I venstre hjørne kan du velge kartlag og se tegnforklaring. 
  4. Sjekk om de områdene du bruker til friluftsliv er tatt med i registreringen og om avgrensningene er riktige. Med friluftsliv menes ikke bare den tradisjonelle søndagsturen, men for eksempel ettermiddagsturer med hunden, barna som leker i nærområdet, skiturer, bading, skøytegåing og andre typer aktiviteter i friluft der man bruker de grønne områdene i kommunen.
  5. Gi samtidig tilbakemelding dersom dere opplever at et område er viktigere eller mindre viktig enn det som er foreslått i verdikartet. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål

Frist for innspill er 28. februar 2019. 
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30