Storgata – Parkveien – Tommelstadsgate

Mindre endring av reguleringsplan 8604-C Storgata – Parkveien – Tommelstadsgate - høring Kongsvinger kommune har sendt planen ut på høring til aktuelle høringsinstanser og berørte parter. Formålet med planendringen er å legge til rette for at gjenværende tomt kan bygges ut med et leilighetsbygg med publikumsrettede funksjoner i 1. etasje.

Reguleringsendringen består i:

  • Endret formålsgrense mellom felles leke og uteoppholdsområde (D1) og kombinert byggeområde for bolig/forretning/kontor (A1). På eiendommen gnr.73, bnr.214 flyttes formålsgrensen 3,5 meter mot vest. Dette medfører tilsvarende økning i byggeområdet og reduksjon i leke- og uteoppholdsområdet. 
  • Endrede byggegrenser for det kombinerte byggeområdet (A1). Byggegrensen flyttes ytterligere 4meter mot vest. Byggegrensen mot nord trekkes sørover til eiendomsgrensen mellom bnr.14 og bnr.210 (studentblokka). Byggegrensen mot sør trekkes ca. 3 meter mot nord. 
  • Endret reguleringsbestemmelse 3.1.5. Spesifisering av tillatt takform. 
  • Endret reguleringsbestemmelse 3.1.6. Parkeringskrav for forretning er endret fra en plass pr. 50 m2forretningsareal til en plass pr. 100 m2forretningsareal.
  • Ny bestemmelse 3.1.8. Utkragede balkonger inntil 1,8 meter over byggegrense i nord og sør, og inntil 3 meter for balkonger/uteboder over byggegrense i vest. 
  • Ny bestemmelse 3.1.9. Gangforbindelse fra Storgata til fellesområde D1.
  • Ny bestemmelse 4.1.2. Tillatt oppløft for nedkjøring til parkeringskjeller.   

Høring/Frist for sending

Eventuelle merknader til omsøkt endring kan sendes Kongsvinger kommune innen fredag 05.april 2019,

Merknader og innpsill sendes inn gjennom Plandialog her. 
Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.  Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

«Her finner du en veileder for hvordan du bruker PlanDialog.» (PDF, 449KB)

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30