Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering for gang-/sykkelveg til Sæter

I medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven, kunngjøres herved oppstart med arbeid med detaljreguleringsplan for gang-/sykkelveg langs vestsiden av fv.210 Vestre Solørveg fra Glomstad til Sæter i Kongsvinger kommune.

viser bilde av en som sitter på en pult og lager planer

Statens vegvesen, i samarbeid med Kongsvinger kommune, varsler oppstart av reguleringsarbeid. Formålet med dette planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs vestsiden av fylkesveg 210 Vestre Solørveg, fra Glomstad til Sæter. Det planlegges å videreføre dagens gang- og sykkelvei med grøft videre til Sæter. I sørøst avgrenses planområdet mot reguleringsplan for Glomstad 54/28 m.fl., i sør mot reguleringsplan for Kongsvinger festning og i sørvest er eiendommer berørt av den planlagte gang- og sykkelvegen tatt med sin helhet. Planområdet dekker et areal på ca. 86,4 daa og berører følgende gårds- og bruksnummer 161/6, 161/7, 54/32, 54/35, 54/191, 54/39, 54/29, 54/3, 54/30, 54/65, 54/173, 54/67, 54/76, 54/74, 54/175, 54/75, 54/86, 54/107, 54/117, 54/176, 54/178, 54/177, 54/174, 54/3, 202/7, 54/5, 54/43, 54/23, 54/41, 54/84, 54/1, 54/24, 54/42, 54/12, 54/3, 54/89, 54/207 og 54/28.
 

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017 §§ 6 og 8. Arbeidet med detaljreguleringen kommer ikke inn under noen av tiltakene i vedlegg I jf. § 6 bokstav b. Planen kan heller ikke anses å komme innunder planer som i h.h.t. § 8 skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planen vurderes derfor å ikke være utredningspliktig.

Informasjonsmøte

Det blir informasjonsmøte for sektormyndigheter og berørte parter i kantina i Kongsvinger Rådhus, tirsdag 21. mai, kl. 18-21.

Kontakt

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved

Kari Laaverud Mangset, tlf: 97 65 60 37,  kari.mangset@ramboll.no eller Kongsvinger kommune ved Martin Steinbekken, tlf: 93 00 94 40, e-mail: martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no

Innspill

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til kari.mangset@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Høringsperiode

Høringsperioden settes fra 09.05.2019 til 11.06.2019.

Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. De samme partene blir da bedt inn til nytt møte.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30