Kongsvinger brannstasjon - Varsel om oppstart av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Kongsvinger brannstasjon i Kongsvinger.

Planområdet ligger på nordsiden av Glomma langs FV 381, Øvre Langelandsveg, like vest for avkjøring til FV 392, Vardåsvegen. Planområdet avgrenses av gang- og sykkelveg langs FV 381, FV 392 mot øst og boligområder mot nord og nordvest. Planen omfatter gnr./bnr. 51/93 og 184/4.

Området er uregulert. I gjeldende kommuneplan er området disponert til erverv/næring. I ny kommuneplan, som er under arbeid, er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. En nord-sør-gående gjennomgang i vestre del av planområdet er avsatt til friområde. 

Hensikten med planen er primært å legge til rette for ny brannstasjon. Eksisterende bygninger tilhørende gamle Kongsvinger trafikkstasjon skal rives. I friområdet skal snarveg opprustes. 

Planen vurderes å ikke utløse krav om utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredning. Beskrevne tiltak vurderes å ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 

Viser bilde av tiltenkt tomt for Brannstasjonen

Planomriss er omtrentlig og kan avvike noe når formelt planforslag blir lagt ut på høring. 

Alternativt sendes innspill på e-post til kommunens postmottak her.

Brev:
Kongsvinger kommune
Enhet for arealplan og byutvikling
Postboks 900, 2226 Kongsvinger. 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Kongsvinger kommune v/ Even Skaarseth Enger.
Her kan du sende melding til Even Skaarseth Enger

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30