Fv. 391 Bæreiavegen, Blomstervegen - Utsiktsvegen - Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Kongsvinger har vedtatt følgende reguleringsplaner, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12:

Fv. 391 Bæreiavegen, Blomstervegen – Utsiktsvegen (Plan-ID 201803)

Hensikten med planen er å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse langs Bæreiavegen, mellom Blomstervegen og Utsiktsvegen, og sikre tilstrekkelig areal for fremtidig vedlikehold av fv. 391. Dette tiltaket vil forlenge sykkelvegnettet til boligområdene i Lia samt inngå i trasè mellom byen og friluftsområdene i Bæreia.

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12  og forvaltningsloven § 28. 

  • Klagefrist er 3 uker fra annonsedato.
  • Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse».

Brev
Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00. 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30