Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 fremmes nå til sluttbehandling i kommunestyret.

Arealdelen har vært ute til høring i to runder. I andre høringsrunde kom det inn 22 høringsuttalelser, inkludert to nye innsigelser knyttet til utleggelsen av boligområdene Bråtan/Øvre Badstuveg (B496) og Ryllikvegen (B497). 
Det er gjennomført prosesser med de ulike innsigelsesmyndighetene for å avklare innsigelsene til planforslaget. Innsigelser som ikke lot seg løse ble gjenstand for mekling med Fylkesmannen i Innlandet 4. september. Meklingsprotokollen ligger med saken som nå er fremmet. 

Rådmannen vurderer at planforslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 som nå legges fram til sluttvedtak vil bli et funksjonelt styringsverktøy for å nå kommunens målsettinger og vil gi god informasjon til innbyggere og utbyggere i Kongsvinger kommune om rammer for videre utvikling. 
 
Planen tar opp i seg politiske ambisjoner og gir samtidig forutsigbarhet og rammer for grunneiere, næringsliv  og innbyggere knyttet til den arealmessige utviklingen framover. Arealdelen legger til rette for vekst, at Kongsvinger kan utvikle seg som et attraktivt regionsenter og at Kongsvingerregionen kan ta  posisjonen som Norges grønne hjerte.    

Formannskapet har planen til sluttbehandling 18. september, mens kommunestyrets sluttbehandling er 26. september. 

Nedenfor finner du dokumentene som er knyttet til sluttbehandlingen:

_________________________________________________________________________________

Her kan du se tidligere framdriftsplan for Arealdelen:

2. gangs høring av arealdelen.

Formannskapet vedtok 12. juni 2019 å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs høring.

Planforslaget til Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 15.3.-1.5.2019. Kommunen mottok omlag 125 uttalelser og innspill til planforslaget. I det justerte planforslaget er en del av merknadene hensyntatt. Til sammen er endringene av et slikt omfang at det betinger ny høring på arealdelen.  Det er kun endringene som nå skal høres.

  • Høringsperioden er fram til 15. august 2019.
  • Målet er å sluttbehandle planen i kommunestyret i september 2019.

Nedenfor finner du dokumentene som er knyttet til andre gangs høring:

Innspill

Innspillene kan gis på følgende måter:

Merk innspillet Arealdelen 2. gangs høring.

Revidert framdriftsplan

  • 15. august: Høringsfrist begrenset høring.
  • 18. september: 3. gangsbehandling av arealdelen i formannskapet.
  • 26. september: Kommunestyret sluttbehandler planforslaget. Dersom mekling på gjenstående innsigelser ikke har ført frem skal hele planen etter vedtak i kommunestyret sendes til fylkesmannen som så skal sende planen videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for godkjenning.

Tidligere prosess

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 som lå til grunn for 1. gangs høring.

Det er også utarbeidet en rekke fagrapporter som en del av arbeidet som kan leses her:

Presentasjon fra åpent møte 23.04.19

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30