Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - 2. gangs høring

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 har formannskapet i møte 12.06.2019, sak 79/19 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Kongsvinger kommune 2019-2030 ut til 2. gangs høring.

2. gangs høring av arealdelen.

Formannskapet vedtok 12. juni 2019 å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs høring.

Planforslaget til Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 15.3.-1.5.2019. Kommunen mottok omlag 125 uttalelser og innspill til planforslaget. I det justerte planforslaget er en del av merknadene hensyntatt. Til sammen er endringene av et slikt omfang at det betinger ny høring på arealdelen.  Det er kun endringene som nå skal høres.

  • Høringsperioden er fram til 15. august 2019.
  • Målet er å sluttbehandle planen i kommunestyret i september 2019.

Nedenfor finner du dokumentene som er knyttet til andre gangs høring:

Innspill

Innspillene kan gis på følgende måter:

Merk innspillet Arealdelen 2. gangs høring.

Revidert framdriftsplan

  • 15. august: Høringsfrist begrenset høring.
  • 18. september: 3. gangsbehandling av arealdelen i formannskapet.
  • 26. september: Kommunestyret sluttbehandler planforslaget. Dersom mekling på gjenstående innsigelser ikke har ført frem skal hele planen etter vedtak i kommunestyret sendes til fylkesmannen som så skal sende planen videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for godkjenning.

Tidligere prosess

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 som lå til grunn for 1. gangs høring.

Det er også utarbeidet en rekke fagrapporter som en del av arbeidet som kan leses her:

Presentasjon fra åpent møte 23.04.19

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30