Omsorgsboliger Holt - Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Kongsvinger har vedtatt følgende reguleringsplaner, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12:

Omsorgsboliger Holt (Plan-ID 201808)

Planområdet er på ca. 12 daa. og omfatter deler av gnr. 28, bnr. 227. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av heldøgnsbemannede omsorgsboliger. 

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12  og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist settes til 14. august 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at  planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse».

Eller som brev til:

Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00. 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30