Huvnes - Gulli - Varsel om oppstart av detaljregulering

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Asplan Viak på vegne av Bane NOR SF oppstart av arbeid med detaljregulering for kryssingsspor Galterud, Huvnes - Gulli i Kongsvinger kommune.

Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor øst for nedlagte Galterud stasjon for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Kryssingssporet vil etableres nord for hovedsporet. For å få plass til sporet foreslås det en utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.

Det er avholdt oppstartsmøte med Kongsvinger kommune 10. september 2019.

Området er i hovedsak uregulert bortsett fra ved E16 over Glomma. I kommuneplanen for Kongsvinger kommune er områdene satt av til bl.a. vei, jernbaneformål og LNF med spredt bebyggelse.

Tiltaket anses ikke som KU-pliktig ved at det ikke vil overskride investeringskostnader på mer enn 750 mill. kr. (jf. KU-forskriftens § 7 og vedlegg I nr. 7e), og det vurderes at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. KU-forskriftens § 10).

Foreløpig plangrense er vist i figur 1 (PDF, 565KB), og angir områder hvor det vurderes alternative løsninger. Endelig plangrense vil bli justert inn i løpet av planprosessen.

Det planlegges et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte. Tid og sted vil avklares senere, berørte parter vil bli invitert.

Innspill til planarbeidet sendes innen 23.november 2019 til:

Asplan Viak AS v/Erik Sivertsen
Postboks 24
1300 Sandvika

eller

E-post til: Erik.Sivertsen@asplanviak.no

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til: Erik Sivertsen, Asplan Viak, tlf: 911 688 38

Vedlegg:

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30