Del 1 - Politisk hovedstruktur

Politisk reglement for Kongsvinger kommune - Del I Politisk hovedstruktur er vedtatt av kommunestyret den 24.10.2019 i vedtak 120/19. Ihht til kommunestyrets vedtak i sak 12019 er den delen av reglementene som omhandler eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne inntil videre ikke trådt i kraft. For disse rådene gjelder inntil videre tidligere vedtatte reglement.

Viser bilde av forside hvor det står politisk reglement

Her kan du laste ned brosjyren og skrive ut Politisk reglement - Del 1 (PDF, 926KB)

1. Politisk hovedstruktur

1.1 Hovedprinsipper i politisk hovedstruktur

1.1.1 Politisk organisering
Kommunestyret kan selv opprette folkevalgte organer i tråd med kommuneloven (2018) kapittel 5.
Bestemmelsene om hvilke folkevalgte organer som kommunestyret kan velge å opprette når kommunen ikke skal ha parlamentarisk styringsform, fremgår av kommuneloven (2018) § 5-1 andre ledd.

1.1.2 Gjennomgående representasjon
Hovedstrukturen for Kongsvinger kommunes folkevalgte organer skal være formannskap, tre komiteer, planutvalg, samt et administrasjonsutvalg (1partssammensatt utvalg - Et formelt organ hvor både tillitsvalgte og politikere sitter).
Det skal sikres gjennomgående representasjon i komiteene ved at alle 33 medlemmer av kommunestyret, med unntak av ordfører, får plass i en av de tre komiteene eller i kontrollutvalget.
Ved valg av andre representanter enn medlemmer av kommunestyret er det bare kandidater på lister til kommunestyrevalget som kan velges.

1.1.3 Folkevalgte organer og antall medlemmer

 • Kommunestyret
  • 33 medlemmer
 • Formannskapet
  • 9 medlemmer
 • Administrasjonsutvalget
  • 13 medlemmer
 • Planutvalget
  • 9 medlemmer
 • Komité for Oppvekst og læring
  • 10 medlemmer
 • Komité for Helse og mestring
  • 10 medlemmer
 • Komité for Miljø og samfunnsutvikling
  • 11 medlemmer
 • Arbeidsutvalg for miljø
  • 5 medlemmer fra komité for Miljø og samfunnsutvikling
 • Valgkomité
  • En representant fra hvert parti som er representert i kommunestyret
 • Kontrollutvalget
  • 5 medlemmer
 • Valgstyret (formannskapet)
  • 9 medlemmer
 • Eldrerådet
  • 7 medlemmer
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • 7 medlemmer
 • Ungdomsråd
  • 28 medlemmer

1.2 Folkevalgte organer

Kommunestyret fastsetter selv reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, jf. kommuneloven (1992) §39 nr.1 og kommuneloven (2018) § 11-12.
Saksbehandling i folkevalgte organer framgår av bestemmelsene i kommuneloven (2018) kapittel 11.

1.2.1 Kommunestyret
Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i Kongsvinger kommune, jf. kommuneloven (2018) § 5-3.
Kommunestyrets medlemmer velges etter reglene i valgloven mm., jf. kommuneloven (2018) § 5-5 + kap. 7.
Kommunestyret skal ha 33 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i tråd med kommuneloven, jf. kommuneloven § 5-5.

1.2.2 Formannskapet
Kongsvinger kommune skal ha et formannskap med 9 medlemmer.
Kommunestyret velger selv formannskapet, jf. kommuneloven (2018) § 5-6 første ledd.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret, jf. kommuneloven (2018) § 5-6 andre ledd.
Formannskapet har myndighet til saksbehandling av kommuneplan og kommunedelplaner, jf. pbl. § 3-3.

1.2.3 Komiteer
Kommunestyret kan selv opprette komiteer (kommunestyrekomiteer) for kommunale formål og deler av den kommunale virksomheten, jf. kommuneloven (2018) § 5-1 andre ledd bokstav g) og § 5-9.
Komiteene skal settes sammen forholdsmessig etter kjønnsfordelingen i kommunestyret. Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte.
Kongsvinger kommune skal ha 3 komiteer (kommunestyrekomiteer).
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til komiteene, jf. kommuneloven (2018) § 5-9 andre ledd.

1.2.4 Utvalg
Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale formål og deler av den kommunale virksomheten, jf. kommuneloven (2018) § 5-1 andre ledd bokstav d, e og k og § § 5-7 og 5-11.

1.2.4.1 Planutvalg
Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10-12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen, jf. pbl. § 3-3.
Planutvalget er kommunens utvalg for saker etter plan- og bygningsloven, så langt loven tillater det, jfr. kommuneloven § § 5-3 og 5-7. Delegeringen gjelder ikke saksbehandling av kommuneplan og kommunedelplaner (delegert til formannskapet).

1.2.4.2 Administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg)
Kongsvinger kommune skal ha et administrasjonsutvalg med 13 medlemmer. Administrasjonsutvalgets medlemmer skal være formannskapets medlemmer samt 4 ansatte, jf. kommuneloven(2018) § 5-11. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.
Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

1.2.4.3 Kontrollutvalg
Kongsvinger kommune skal ha et kontrollutvalg med 5 medlemmer.
Kommunestyret velger selv kontrollutvalget som skal føre løpende kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret, jf. kommuneloven (2018) § 23-1 første og andre ledd.
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder og flertallet i utvalget kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
Kontrollutvalgets medlemmer velges i tråd med bestemmelsene i kommuneloven om hvem som er utlukket fra valg, jf. Kommuneloven (2018) § 23-1 tredje ledd.

1.2.5 Nemnder

1.2.5.1 Klagenemnd
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen), jf. forvaltningsloven § 28 første ledd.
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner, er klageinstansen i Kongsvinger kommune, formannskapet, jf. § 28 andre ledd.

1.2.6 Valgstyre
Kommunen skal ha et valgstyre som velges av kommunestyret selv, jf. valgloven § 4-1.
I Kongsvinger kommune skal valgstyrets medlemmer være formannskapet.
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til valgstyret.

1.2.7 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av en representant fra hvert parti som er representert i kommunestyret.

1.2.8 Råd

1.2.8.1 Eldreråd
Kommunestyret skal selv velge et eldreråd, jf. kommuneloven (2018) § 5-12.
Eldrerådet i Kongsvinger kommune skal ha 7 medlemmer – 2 folkevalgte og 5 foreslått av organisasjoner for eldre.
Flertallet av medlemmene skal være fylt 60 år på valgtidspunktet.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet.
Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

1.2.8.2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Kommunestyret skal selv velge et råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. kommuneloven (2018) § 5-12.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Kongsvinger kommune skal ha 7 medlemmer – 2 folkevalgte og 5 foreslått av organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

1.2.8.3 Ungdomsråd
Kommunestyret skal selv velge et ungdomsråd, jf. kommuneloven (2018) § 5-12. Ungdomsrådet skal ha 28 representanter.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet.
Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

2.  Folkevalgte organers ansvarsområder

2.1 Generelt om ansvar og myndighet

Ansvarsområdene angitt i Del I – Politisk hovedstruktur gjelder generell politisk oppfølging.
Vedtaksmyndighet og innstillingsrett reguleres i Politisk reglement - Del III – Reglement for delegering.

2.2 Kommunestyret

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke noe annet følger av lov, jf. kommuneloven (2018) § 5-3 andre ledd.
Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller direktør, videre omtalt som rådmann, innenfor rammene av kommuneloven eller annen lov, jf. kommuneloven (2018) § 5-3 tredje ledd, § 5-4, se del III - Reglement for delegering.

2.3 Formannskapet

Kommunestyret tildeler vedtaksmyndighet til formannskapet, jf. kommuneloven (2018) §5-6 femte ledd, se del III - Reglement for delegering.

2.4 Komité

2.4.1 Generell delegering til komiteer
Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer som saksforberedende organer for kommunestyret, jf. kommuneloven § 5-9.
Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer. Komiteene har ikke vedtaksmyndighet.

2.4.2 Komité for Oppvekst og læring
Innenfor de rammer som gjelder for komiteenes generelle oppgaver, skal komité for Oppvekst og læring ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor oppvekstområdet, se del III - Reglement for delegering.

2.4.3 Komité for Helse og mestring
Innenfor de rammer som gjelder for komiteenes generelle oppgaver, skal komité for Helse og mestring ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor Helse- og omsorgsområdet, se del III - Reglement for delegering.

2.4.4 Komité for Miljø og samfunnsutvikling
Innenfor de rammer som gjelder for komiteenes generelle oppgaver, skal komité for Miljø og samfunnsutvikling ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av ulike samfunnsområder, se del III - Reglement for delegering.

2.4.4.1 Arbeidsutvalg for miljø
Innenfor de rammer som gjelder for arbeidsutvalg opprettet etter kommunelovens § 5-9 6.ledd skal Arbeidsutvalg for miljø ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor området miljø, se del III – Reglement for delegering.

2.5 Utvalg

2.5.1 Administrasjonsutvalget
Kommunestyret tildeler vedtaksmyndighet til administrasjonsutvalget, jf. kommuneloven (2018) § 5-11 og § 5-7, se del III - Reglement for delegering.

2.5.2 Planutvalget
Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplanen og retningslinjer ellers gitt av kommunestyret, del III - Reglement for delegering.

2.5.3 Kontrollutvalget
Kontrollutvalgets ansvarsområder er regulert i forskrift om kontrollutvalg i kommunene, i kommuneloven (2018) §§ 23-2, 23-3, 23-4, 23-6 og forskrifter som vil bli gitt med hjemmel i denne loven.

2.6 Nemnder

2.6.1 Klagenemnd
Politisk reglement for Kongsvinger kommune – Del I Politisk hovedstruktur punkt 1.2.6 bestemmer at formannskapet er klagenemnd for klager over enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd første punkt.

2.7 Styre

2.7.1 Valgstyret
Valgstyrets oppgaver følger av valgloven med forskrifter.

2.8 Valgkomité

Valgkomiteens oppgave er å foreslå representanter i de sammenhenger hvor kommunestyret skal oppnevne disse, herunder foreslå suppleringer eller erstatninger dersom noen blir fritatt eller av andre grunner ikke kan skjøtte sine plikter i det vervet de er valgt til.

2.9 Råd

2.9.1 Eldrerådet
Eldrerådet er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre, jf. kommuneloven (2018) § 5-12.

2.9.2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser, jf. Kommuneloven (2018) § 5-12.

2.9.3 Ungdomsrådet
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen, jf. kommuneloven (2018) § 5-12.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30