Del 3 - Reglement for delegering

Politisk reglement for Kongsvinger kommune– Del III Delegeringsreglement er vedtatt av kommunestyret den 24.10.2019 i vedtak 120/19

Bildet viser tekst med Politisk reglemt, Del 3 - Reglement for delegering

Her kan du laste ned brosjyren og skrive ut Politisk reglement - Del 3 (PDF, 919KB)

1    Formål

Kommunestyret skal sørge for at innbyggerne i kommunen får riktig tilpassede tjenester, og at det er etablert klare ansvarsforhold om hvilke fullmakter kommunalområdene har å operere innenfor.  
Formålet med reglementet er å:

 • Sikre en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom politiske organer og administrasjonen ved rådmannen
 • Sikre at saker som videreutvikler kommunen som organisasjon og samfunn behandles politisk, mens saker som er av formell eller gjennomførende karakter behandles administrativt
 • Sikre administrasjonen nødvendig handlefrihet for å kunne utvikle og levere gode tjenester til innbyggerne  
 • Bidra til en åpen forvaltning

Delegeringslinjen
All delegering tar utgangspunkt i kommunestyret. Kommunestyret delegerer til andre politiske utvalg og til administrasjonen ved rådmannen. 
All delegering fra politiske organer til administrasjonen skal skje til rådmannen. Er det i formen delegert til andre i administrasjonen, skal det likevel tolkes som om det har skjedd til rådmannen. 
Den myndighet kommunestyret har delegert til underinstans eller til rådmannen kan kommunestyret når som helst ta tilbake.  Delegering av myndighet innebærer ikke at kommunestyret beskjærer sin egen myndighet.

1.1    Krav til utøvelse av delegert myndighet

Delegering av myndighet skal være skriftlig. Delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover og forskrifter, retningslinjer og planer gitt av overordnet organ, politiske vedtak og øvrige administrative retningslinjer og instrukser og innenfor vedtatt budsjett.

1.2    Adgang til videredelegering

Myndighet som er delegert til politisk organ eller rådmannen kan delegeres videre så langt det er lovlig adgang til dette, og annet ikke er bestemt av kommunestyret.  
Delegert myndighet kan ikke delegeres videre til kommunale foretak, interkommunalt samarbeid eller til organ utenfor kommunen, med mindre annet er bestemt av kommunestyret.

1.3    Rett til å la være å gjøre bruk av delegert fullmakt

Et underordnet organ eller administrativ leder i delegeringslinjen kan overlate til det overordnede organ, eller administrativ leder, å fatte avgjørelse i spesielle saker der kommunen mangler retningslinjer eller presedens.

1.4    Tilbakekall av delegerte fullmakter i enkeltsaker

Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet.  Det organ som har delegert myndighet kan til enhver tid trekke fullmakten tilbake, eller kreve å få seg forelagt delegert enkeltsak som et underordnet politisk organ eller administrasjonen har til behandling. Dersom endelig vedtak er fattet, kan det delegerende organet selv også fatte vedtak i saken.  Det samme prinsipp gjelder ved delegering fra rådmannen til navngitte ledere/medarbeidere i organisasjonen.

1.5    Dokumentasjon av delegerte beslutninger

Alle delegerte saker behandles etter forvaltningsloven og regler fastsatt for saksbehandlingen i kommunen.  Alle delegeringsvedtak skal være skriftlige og journalføres i kommunens sak-/arkivsystem, og det skal finnes en oppdatert oversikt over alle delegerte fullmakter i kommunens elektroniske kvalitetssystem (Kvaliteket). 

1.6    Rapportering og internkontroll

Rådmannen, vedkommende utvalg, revisjonen, kontrollutvalget eller kommunestyret kan når det måtte ønske det, be om å få rapporter og utredninger over de delegeringsvedtak som er fattet. 

1.7    Administrative fullmakter i lovverket

Reglementet omfatter myndighet som er tillagt kommunens politiske nivå og ikke myndighet, fullmakter og plikter som er tillagt administrasjonen direkte i lov eller forskrift.

2    Kommunestyret 

2.1    Kommunestyrets myndighet 

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov.
Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organ, ordføreren og rådmannen innenfor rammene av kommuneloven og annen lov.

2.2    Saker av prinsipiell betydning

Kommuneloven skiller mellom hvilken myndighet som kan delegeres til kollegiale folkevalgte organ og hvilken myndighet som kan delegeres til enkeltpersoner (ordfører, lederen av utvalg og rådmannen).
Det er ikke adgang til å delegere myndighet til enkeltpersoner til å treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning, og det  er bare folkevalgte organ som skal behandle og treffe vedtak i prinsipielle saker.

2.3    Delegering til rådmannen

Kommunestyret og ingen andre folkevalgte organ kan delegere myndighet til rådmannen, med unntak av valgstyret.

2.4    Delegering til andre rettssubjekter

Kommunestyret kan delegere myndighet til andre rettssubjekter å treffe vedtak i saker som gjelder lovpålagte oppgaver, så langt lovgivningen åpner for det.
For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til andre rettssubjekter å treffe vedtak, hvis saken ikke har prinsipiell betydning.

2.5    Forskrifter og gebyrregulativ

Kommunestyret skal selv fastsette alle lokale forskrifter, dvs. vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jf. forvaltningsloven § 2c.
Kommunen kan på enkelte områder kreve inn gebyr/avgift/egenandel for utførelse av lovpålagte tjenester. Flere av tjenestene er selvkosttjenester, med en øvre grense for hva som lovlig kan kreves i gebyr, mens andre tjenester er regulert av staten i form av vedtatte maks- eller minimumssatser. For flere av gebyrene er det vedtatt i særlover at kommunestyret selv må vedta gebyrregulativet.. 
Kommunestyret skal fastsette alle former for gebyrer/avgifter/egenandeler som samles i et betalingsregulativ som vedtas samtidig med økonomiplanen i desember hvert år.

3    Formannskapet

3.1    Formannskapets myndighet

Formannskapet skal behandle saker vedtatt i Politisk reglement for Kongsvinger kommune - Del I Politisk hovedstruktur.
Formannskapet har ansvar og oppfølging innenfor angitte områder, hvis ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift

 • Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 • Kommuneplan og kommunedelplaner
 • Styringsprinsipper og politisk organisering
 • Økonomi- og finansoppfølging
 • Eiendomsforvaltning
 • Eierskap/eierstyring
 • Administrativ omorganisering av prinsipiell art

3.2    Formannskapet og hastesaker

Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jf. Kommuneloven  11-8.
Melding om vedtak skal legges frem i det neste møtet i kommunestyret.

3.3    Formannskapets innstilling i økonomisaker

Formannskapet innstiller til kommunestyret vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Det samme gjelder for endringer i økonomiplan og årsbudsjettet.
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Dette gjelder likevel ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

3.4    Formannskapets delegering til rådmannen

Formannskapet kan ikke delegere videre egen myndighet til rådmannen.

3.5    Særlovsdelegering

Formannskapet er kommunens særlovsorgan, og behandler alle enkeltsaker etter særlov som må behandles politisk, og som kommunestyret har anledning til å delegere.  Unntak fra dette er saker etter særlover delegert til planutvalget. Formannskapet skal kun behandle saker av prinsipiell karakter, da alle andre saker er delegert til rådmann.

4    Ordfører  

4.1    Generelt om ordfører

Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet.
Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer. I kontrollutvalget har ordfører bare møte- og talerett.
Ordføreren har bare stemmerett i organer der ordføreren er valgt medlem.
Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret representere seg i de organene som ordføreren ikke er medlem av.

4.2    Kommunestyrets delegering til ordfører 

4.2.1    Ordfører og hastesaker
Ordføreren har ikke myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, formannskapet eller et utvalg, når det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle organet til møte. Formannskapet er gitt denne myndighet i punkt 3.2.

4.2.2    Representasjon i generalforsamling
Ordfører er delegert myndighet til å representere kommunen i alle aksjeselskaper hvor kommunen er eier/deleier. Ordfører kan videre delegere denne myndigheten. Ordfører skal orientere formannskapet om selskapets status fortløpende etter avholdte generalforsamlinger.

4.3    Rapportering om bruk av delegert myndighet

Ordføreren skal rapportere til formannskapet om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.

5    Komité 

5.1    Generelt om komiteer 

Komiteene opprettes av kommunestyret, og skal være saksforberedende organer for kommunestyret. De skal i alle saker innstille direkte til kommunestyret, med unntak av saker som har økonomisk betydning. Disse sakene behandles i formannskapet før kommunestyrebehandling. Primært skal komiteene arbeide med langsiktige saker av prinsipiell karakter. For å bestille nye saker/utredninger fra rådmannen må komiteene  gå veien om kommunestyret. 
Som ledd i komiteens oppfølging av sine ansvarsområder, skal rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan framsendes til komiteene for drøfting.  

5.2    Komité for Oppvekst og læring

Innenfor de rammer som gjelder for komiteenes generelle oppgaver, skal komité for Oppvekst og læring ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor hele oppvekstområdet, herunder: 

 • Barnehager
 • Grunnskole, inkludert skolefritidsordningen
 • Samordning med videregående skole og andre skoletilbud
 • Forebyggende arbeid for barn og ungdom
 • Barnevern

5.3    Komité for Helse og mestring

Innenfor de rammer som gjelder for komiteenes generelle oppgaver, skal komité for Helse og mestring ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor hele helse-, omsorg- og pleieområdet, med unntak av integrering, herunder:

 • Helsetjenester
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Forebyggende helsevern 
 • Folkehelse

5.4    Komité for Miljø og samfunnsutvikling

Innenfor de rammer som gjelder for komiteenes generelle oppgaver, skal komité for Miljø og samfunnsutvikling ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor samfunnsområdet, herunder:

 • Næring (Næringsutvikling, Kommunens næringsutviklingsarbeid)
 • Byutvikling (Byutviklingsstrategi, Bymiljø)
 • Kultur (Kommunens egne kulturtilbud, Samarbeid med frivillig sektor, Idrett, samarbeid med idretten og idrettsanleggene, Kongsvinger som regionalt kultursentrum, Miljø/tekniske tjenester)
 • Bærekraftig utvikling (Klima og miljø, naturmangfold, vann, avløp, renovasjon)
 • Integrering (Bosetting og integrering av flyktninger)
 • Arbeidsrettede tjenester (sosialfaglig oppfølging)

5.4.1    Arbeidsutvalg for miljø
Innenfor de rammer som gjelder for arbeidsutvalg opprettet etter kommunelovens § 5-9 6. ledd skal Arbeidsutvalg for miljø utrede saker innen miljø som legges frem for komité for Miljø og samfunnsutvikling. 

6    Utvalg

6.1    Generelt om utvalg

Kommunelovens bestemmelser i § 5-7 om delegering til administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg) og kontrollutvalget gjelder så langt ikke annet er bestemt i loven.

6.2    Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har ansvar og oppfølging innenfor angitte områder hvis ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift

 • Forhold mellom ansatte og kommunen som arbeidsgiver
 • Kommunens likestillingsutvalg
 • Overordnet arbeidsgiverpolitikk
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Rammer, reglementer og retningslinjer for administrasjonens personalfunksjon
 • Mål og rammer for kommunens opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
 • Personvern- og personopplysninger

6.3    Planutvalg

Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplanen og retningslinjer gitt av kommunestyret. Utvalget fatter vedtak i prinsipielle saker etter følgende lover:

 • Plan- og bygningsloven
 • Kulturminneloven
 • Naturmangfoldloven
 • Friluftsloven
 • Vannressursloven
 • Jordloven
 • Skogloven
 • Konsesjonsloven
 • Vegloven
 • Vegtrafikkloven
 • Motorferdselloven
 • Viltloven

Planutvalget har tilsvarende funksjon i saker etter disse lovene som for plan- og bygningsloven. Utvalget kan gi retningslinjer innenfor sitt arbeids- og ansvarsområde for rådmannens håndtering av enkeltsaker.

6.4    Kontrollutvalg 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med kommunens virksomhet på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal utføre de oppgavene som følger av kommuneloven, og skal ikke ha andre funksjoner enn dette.
Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmål ved kommunens virksomhet som er knyttet til utvalgets kontrollansvar.

7    Nemnd

7.1    Klagenemnd

Klagenemndas behandling av saker som klageinstans skal følge forvaltningslovens regler med forskrifter.
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak hvor kommunestyret er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.

8    Styre

8.1    Valgstyre

Kommunestyret delegerer myndighet etter valgloven med forskrifter til valgstyret, hvis ikke annet er bestemt i lov.
Valgstyret kan selv gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.

9    Valgkomité

Valgkomiteens oppgave er å foreslå:

 • Representanter i sammenhenger hvor kommunestyret skal oppnevne dem
 • Suppleringer eller erstatninger dersom noen blir fritatt eller av andre grunner ikke kan skjøtte sine plikter i det vervet de er valgt til

10    Råd

10.1    Eldreråd

Rådet skal ha mulighet til å uttale seg i alle aktuelle saker for eldre som behandles i kommunens folkevalgte organer.

10.2    Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet skal ha mulighet til å uttale seg i alle aktuelle saker for personer med funksjonsnedsettelser som behandles i kommunens folkevalgte organer

10.3    Ungdomsråd

Ungdomsrådet skal ha mulighet til å uttale seg i alle aktuelle saker for ungdom som behandles i kommunens folkevalgte organer. Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å ta opp egne saker.  

11    Administrasjonen

11.1    Administrasjonen generelt

Kommunestyret ansetter selv en rådmann, som skal være leder av kommunens administrasjon.
Bare kommunestyret og ingen andre folkevalgte organ kan delegere myndighet til rådmannen, med unntak av valgstyret. 
Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i alle enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell karakter (generell delegering). I vurderingen skal det tas hensyn til tidligere praksis og retningslinjer. For saksområder der kommunene mangler overordnede strategier, forventes rådmannen å bruke sin delegeringsfullmakt mer forsiktig. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til andre personer i administrasjonen.
Representanter for ansatte i kommunen har møte- og talerett i folkevalgte organer når de behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, med de unntak som er gitt i kommuneloven § 13-4. Kommunestyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes møterett.

11.2    Rådmannens ansvarsområder

11.2.1    Ledelse av administrasjonen
Rådmannen skal lede den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. Rådmannen har derfor anvisningsmyndighet for hele kommunen.  
Rådmannen er bundet av de økonomiske rammer som kommunestyret vedtar, men har fullmakt til å overføre beløp mellom vedtatte budsjettrammer som fremgår av økonomireglementet, og som det enkelte år blir vedtatt i tilknytning til årsbudsjett og budsjettrevisjoner.

11.2.2    Forsvarlig utredning og iverksetting av vedtak
Rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Rådmannen skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis rådmannen blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket, skal rådmannen gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette.

11.2.3    Møte- og talerett
Rådmannen har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organ, med unntak av kontrollutvalget. Rådmannen kan velge å delegere videre denne retten til en av sine underordnete, som vil utøve denne retten på rådmannens vegne.

11.2.4    Personalansvar
Rådmannen har det løpende personalansvaret for alle ansatte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
Kommunestyret har det overordnede ansvar for arbeidsgiver- og personalpolitikken, og hvilket reglement kommunen skal ha for pensjon, permisjon eller liknende.

11.2.5    Rådmannens innstillingsrett
Rådmannen kan fremme innstilling til vedtak i alle saker til første folkevalgte organ som skal behandle en sak, såfremt ikke annet fremgår av lov.

11.2.6    Rådmannens ansvar for internkontroll
Rådmannen er ansvarlig for at det er etablert en forsvarlig internkontroll med administrasjonens virksomhet, jf. kommuneloven § 25-1 og § 31-3.
Rådmannen skal minst én gang i året, rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30