Del 4 - Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Politisk reglement for Kongsvinger kommune - Del IV Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder er vedtatt av kommunestyret den 24.10.2019 i vedtak 120/19.

Bilde med tekst, Politisk reglement Del 4 - Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Her kan du laste ned brosjyren og skrive ut Politisk reglement - Del 4 (PDF, 1MB)

§ 1    Om forskriften

§ 1-1    Generelle bestemmelser

Kommuneloven(2018) § 5-1 angir hvilke organer som er folkevalgte organer. Kommunelovens bestemmelser om folkevalgtes rettigheter gjelder alle som er medlem av et folkevalgt organ.
Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som er valgt inn i et folkevalgt organ etter kommuneloven(2018) § 5-1 eller et annet kommunalt organ § 5-2.
Alle med kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Arbeidsgodtgjøringen er en kompensasjon for møtevirksomhet og forberedelser til møter.
Kommunelovens(2018) bestemmelser sier at kommunestyret selv skal regulere rettigheter og godtgjøring i forskrift. 

§ 1-2    Formal og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å regulere godgjøring og velferdsgoder til de folkevalgte i Kongsvinger kommune i henhold til kommuneloven.
Forskriften gjelder for folkevalgte i Kongsvinger kommune, deres rettigheter og deres godtgjøring og velferdsgoder.

§ 1-3    Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 24.10.2019, ved konstituering av nytt kommunestyre.

§ 2    Godtgjøring for folkevalgte

§ 2-1    Frikjøp som arbeidsgodtgjørelse

§ 2-1-1    Om frikjøp
Ordfører, varaordfører frikjøpes fra ordinært arbeid, og mottar en fast godtgjøring i stedet for arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven § 8-4 samt dekning av tapt inntekt etter kommuneloven § 8-3.
Folkevalgte som frikjøpes har ikke krav på arbeidsgodtgjøring og dekning av tapt inntekt utover den faste godtgjøringen. Varaordfører skal likevel få godtgjøringen som gruppeleder og leder for et utvalg, når de har disse vervene i tillegg.

§ 2-1-2    Frikjøp ordfører
Ordfører – frikjøpes i 100 % stilling.
Ordførers godtgjøring fastsettes til 100 % av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjøring.

§ 2-1-3    Frikjøp varaordfører
Varaordfører – frikjøpes i 50 % stilling.
Varaordførers godtgjøring fastsettes til 50 % av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjøring.
Varaordfører skal ha godtgjøring som ordføreren, hvis varaordfører fungerer som ordfører utover ordinær ferie og fungeringsperioden er minst en uke sammenhengende.

§ 2-2    Fast årlig arbeidsgodtgjørelse og møtegodtgjørelse
Fast årlig arbeidsgodtgjøring og møtegodtgjørelse for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn. 
Det utbetales møtegodtgjørelse for alle kategorier folkevalgte, med unntak av ordfører, varaordfører, komiteledere og utvalgsledere for møter i egen komite/eget utvalg. 
For å stimulere til generell samfunnsinteresse hos ungdommer i kommunen, og for at deltakerne i ungdomsrådet aktivt skal kunne arbeide for å påvirke i politiske saker som vedrører ungdom, ønsker Kongsvinger kommune å videreføre ordningen med et bredt sammensatt ungdomsråd. Det tilbys i utgangspunktet ingen individuell godtgjøring for arbeidet i rådet, men rådet vil tildeles eget fellesbudsjett som kan benyttes til arbeid for barn og unge. Eventuell tapt arbeidsinntekt for enkeltmedlemmer, vil kunne kompenseres særskilt. 
Godtgjørelse til leder av rådet for personer med funksjonsnedsettelse og eldres råd dekkes innenfor fastsatt budsjett til rådene.
Det gis ikke mer enn en møtegodtgjørelse til en folkevalgt, som deltar på flere møter samme dag.

Faste godtgjørelser har følgende fordeling:

Ordfører   100 %
Varaordfører   50 %
Komitéledere 20 %
Leder av Arbeidsutvalg for miljø 10 %
Leder av Planutvalg 20 %
Leder av Kontrollutvalg 15 %
Medlem av Formannskap 10 %
Leder av Råd for nedsatt funksjonsevne 1 %
Leder av Råd for eldre 1 %
Gruppeledere 4 %
Ungdomsråd Egen budsjettramme
   

Godtgjørelser pr møte har følgende fordeling:

Møtegodtgjørelse 0,14 %
Vararepresentant i enkeltsaker 0,07 %


§ 2-3    Erstatning for tap av inntekt

Erstatning for tap av inntekt for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn. 
Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av et kommunalt tillitsverv. Som dokumentasjon kreves bekreftelse fra arbeidsgiver på tapt inntekt, og om tapt beløp er inkludert feriepenger.
Erstatning for tap av inntekt gjelder ikke bare lønnsinntekt i ordinære ansettelsesforhold. 
Folkevalgte uten fast lønnet arbeid, som hjemmeværende, studenter, pensjonister mv. Kan også ha krav på erstatning for tapt inntekt. For å ha krav på erstatning for tapt inntekt, må den folkevalgte sannsynliggjøre at han eller hun må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsvervet.
Ved møter på dagtid hvor den folkevalgte har ordinært arbeid ettermiddags/kveldstid samme dag, gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for den påfølgende vakt. Dette gjelder også for nattevakter i forkant av et dagmøte. 

Maks dekningsbeløp pr dag har følgende fordeling:

Maks dekningsbeløp pr dag for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste 1 %
Maks dekningsbeløp pr dag for ikke-dokumentert tapt arbeidsfortjeneste 0,14 %


§ 2-4    Dekning av utgifter

§ 2-4-1    Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser
Folkevalgte i kommunen har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring i forbindelse med tillitsvervet. 
Godtgjøringen gjelder for alle reiser over 4 km én vei.
Godtgjøring gis etter satser i Statens reiseregulativ.

§ 2-4-2    Dekning av andre utgifter
Dekning av andre utgifter for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn. 
Det dekkes kun nødvendige utgifter, så som barnepass, stedfortreder, stell av syke og eldre og lignende. Kravet skal sannsynliggjøres og dokumenteres når dette er mulig.

Maks dekningsbeløp pr dag har følgende fordeling:

Maks dekningsbeløp pr time 0,018 %
Maks dekningsbeløp pr dag 0,14 %


§ 2-5    Dekning av telefon

Ordfører og varaordfører får fri kommunal telefon.

§ 2-6    Frister for innlevering av krav om dekning av tapt inntekt og utgifter

Krav om dekning av utgifter og tap av inntekt skal fremsettes for politisk sekretariat så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at kravet har oppstått og møtet har funnet sted.
Krav som er innlevert innen den 25. hver måned kan forventes utbetalt på neste lønnsutbetaling.

§ 2-7    Utbetaling av godtgjørelser

Faste godtgjørelser blir utbetalt hver måned i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte.
Møtegodtgjørelse pr møte innrapporteres fortløpende og utbetales måneden etter i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte..
Innleverte krav om dekning av skyss-, kost og overnattingsutgifter, tapt inntekt og andre utgifter behandles fortløpende og utbetales måneden etter i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte.

§ 3    Velferdsgoder for folkevalgte

§ 3-1    Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv

Folkevalgte i kommunen som har et verv som godtgjøres med 1/3 av full stilling eller mer, har krav på ettergodtgjøring ved fratredelse av vervet.
Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv.
Kommunen kan ikke gi ettergodtgjøring for lenger tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt opphørte. For øvrig gjelder reglene i kommuneloven(2018) § 8-6.

§ 3-2    Pensjonsordning

Folkevalgte i kommunen som har et verv som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller mer, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning for folkevalgte.

§ 3-3    Sykepenger

§ 3-3-1    Rett til sykepenger
Folkevalgte i kommunen som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller mer, har samme krav på sykepenger som ansatte i kommunen.

§ 3-3-2    Melding om sykdom
Folkevalgte med rett til sykepenger skal varsle ordfører ved sykdom. Ved ordførers sykdom, skal varaordfører varsles. I begge tilfeller skal også rådmannen varsles.
Rådmannen skal ved varsel om sykdom sørge for at den sykemeldte får utbetalt sykepenger fra kommunen i tråd med reglementet.

§ 3-3-3    Godtgjøring av sykepenger
Kommunen har ansvaret for å utbetale full godtgjøring i arbeidsgiverperioden fra 1. til 16. sykedag til de folkevalgte som har krav på sykepenger.
Kommunen har ansvaret for at folkevalgte med krav på sykepenger og som har en godtgjøring som overstiger det de har krav på utbetalt i sykepenger fra NAV (6G), får dekket forskjellen mellom sykepenger etter folketrygdloven og det den folkevalgte ville fått utbetalt i godtgjøring i samme perioden.

§ 3-4    Yrkesskade

Kommunen skal sørge for at folkevalgte som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller mer, blir meldt inn i kommunens poliser for yrkesskadetrygd og eventuelle andre tilleggsforsikringer som ansatte i kommunen har rettigheter til.

§ 3-5    Permisjoner

§ 3-5-1    Rett til permisjon
Folkevalgte som godtgjøres minst 1/3 av full stilling eller mer, har krav på permisjoner etter kommuneloven(2018) § 8-10.
Permisjonsrettighetene er knyttet til permisjoner etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til § 12-10, 12-12 og 12-15, og følger i hovedsak ansattes rettighet til permisjon i forbindelse med sykdom, fødsel og omsorg.

§ 3-5-2    Søknad om permisjon
Søknad om permisjon avgjøres av kommunestyret selv.

§ 3-5-3    Godtgjøring under permisjon
Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre den folkevalgte gir avkall på den.
Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom har likevel den folkevalgte rett til å beholde den faste godtgjøring etter samme regler som gjelder for ansatte i kommunen, for tilsvarende permisjoner.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30