Solbakken - Igangsetting av reguleringsarbeid

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid: 
Detaljregulering Solbakken, Planid 202002

Det varsles med dette oppstart av detaljregulering for Solbakken. Forslagstiller er Norconsult AS, på vegne av Norbohus. Det varses samtidig om oppstart av utbyggingsavtale i forbindelse med planlagt utbygging.

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nytt boligområde i tråd med kommuneplanen, et område hovedsakelig tiltenkt eneboliger. Reguleringsarbeidet skal inkludere grøntstruktur sør for Solbakken for å sikre at disse feltene i kommuneplanen, B19 og G155, sees i sammenheng. 

Adkomst til nytt boligområde vil skje via Gullbekkbakken i vest. Det tiltenkte boligområdet består i dag hovedsakelig av bar- og løvskog med stinett. Området ligger lengst øverst i sørvendt skråning nordøst for Kongsvinger sentrum. Planområdet utgjør totalt 120 daa, der 80 daa skal reguleres til frittliggende boligbebyggelse, og 40 daa til grøntstruktur.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til utarbeidelse av konsekvensutredning av området.

Frist for innspill: 25. august 2020

Informasjon om planarbeidet finner du her:

Befaring og orientering

Det inviteres til befaring og orientering i området sammen med plankonsulent og utbygger
tirsdag den 18. august kl. 18.00.
Oppmøtested er parkeringsplassen i krysset mellom Toresheimvegen og Barkvegen.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Norconsult AS, v/ Andreas Kaarbø,
tlf.: 45 28 61 01 eller e-post: andreas.kaarbo@norconsult.com.

Merknader/innspill

Merknader til varsel om oppstart sendes skriftlig innen 25.08.2020 til: andreas.kaarbo@norconsult.com (tlf.: 45286101), evt. Norconsult AS, Pb 26, 2051 Jessheim.
Det bes om at kopi sendes til: postmottak@kongsvinger.kommune.no, evt. i brev til Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30