Øvre Badstuvegen - detaljregulering og varsel om oppstart

Iht. plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Detaljregulering for Boliger Øvre Badstuvegen i Kongsvinger kommune. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og utredninger.

Varsel om oppstart av planarbeid:
Detaljregulering for Boliger Øvre Badstuvegen, Kongsvinger kommune, arealplan-ID: 202003.

Planavgrensning

Planområdet er ca. 18 dekar og omfatter og omfatter eiendommene gnr. 31 bnr. 15 og del av Øvre Badstuvegen
(gnr/bnr 31/36 og del av 31/68), samt mindre del av 31/111, 31/117, 31/118, 31/119, 31/149, 31/150, 31/151,
31/152, 31/153, 31/154 i Kongsvinger kommune. Området ligger nesten innerst i blindvegen Øvre Badstuvegen, ca.
450 meter sør for Marikollen skole og ca. 2 km. vest for Kongsvinger stasjon.
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Planavgrensningen kan bli justert noe underveis.

Formål/Utredningsbehov/Konsekvenser

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boliger m/tilhørende veger og anlegg.
Aktuelle reguleringsformål er byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger
med tilhørende veger og grønnstruktur.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

 • Området er en del av det større registrerte nærfriluftsområdet Bjønnmyrdammen. Det er viktig å ivareta forbindelsen fra Øvre Badstuvegen/boligbebyggelsen og ut i friluftsområdet.
 • Fjernvirkning fra sentrum må også vurderes ift. om utbygging av området vil kunne bryte silhuetten sett fra sentrum.

Ut over dette anses det at planarbeidet i liten grad vil få virkninger utenfor planområdet.

Tiltakshaver og forslagsstiller

Forslagsstiller er WITO AS på vegne av hjemmelshaver Bjørn Lindkjølen og Plan1 AS vil være plankonsulent.

Forhold til gjeldende planer

Området er uregulert, og er i «Kommuneplanens arealdel 2019-2030» avsatt til framtidig boligformål.
Detaljreguleringen vil dermed være i samsvar med kommuneplanen.

Konsekvensutredning

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 22.06.17, gjeldende fra 01.07.17. Et
planforslag vil være i samsvar med gjeldende kommuneplan, og kommer ikke inn under verken forskriftens

 • § 6: Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding,
 • § 7: Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding eller
 • § 8: Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

Det er derfor i samråd med kommunen kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning.
Aktuelle temaer vil imidlertid bli omtalt og vurdert i planbeskrivelsen.

Aktuelle dokukmenter

 1. Planinitiativ (PDF, 1MB)
 2. Notat ift KU-forskrift - et tillegg til planinitiativ (PDF, 24KB)
 3. Oppstartsmøtereferat - detaljregulering (PDF, 978KB)
 4. Kongsvinger 2050 - kortversjon (PDF, 1MB)
 5. Kongsvinger kommune - Langsiktig byvekstgrense (PDF, 987KB)
 6. Konsekvensutredning fra kommuneplan (PDF, 937KB)
 7. Analyserapport (PDF, 1MB)
 8. Kart med plangrense (PDF, 251KB)
 9. Detaljregulering og varsel om oppstart - brev (PDF, 144KB)
 10. Detaljregulering og varsel om oppstart - planavgrensning og oversiktskart (PDF, 872KB)

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle innspill til oppstart sendes Kongsvinger kommune, fortrinnsvis via ”Plandialog”.

Uttalelser kan alternativt sendes via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no

eller som brev til:
Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Kopi sendes til: Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, E-post: rag@p1.no.

First for å komme med merknader til planarbeidet er normalt 3-4 uker, men siden varslingen sammenfaller
med fellesferien settes fristen til 20.08.20.

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges frem til 1. gangsbehandling. Det blir normalt
ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Det vil bli mulighet for å komme med innspill/merknader til konkret reguleringsforslag når dette legges ut
på høring/offentlig ettersyn før sluttbehandling politisk i kommunen (Planutvalg/Kommunestyre).

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til forslagsstiller Plan1 AS v/Arealplanlegger Ragnhild
Storstein, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, E-post: rag@p1.no, Mob: 95920027.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte ligger på kommunes hjemmeside/Plandialog (vedlegges til
Statens vegvesen, fylkesammen og fylkeskommunen). Varslingene kan også sees på www.p1.no hvor
referat fra oppstartsmøtet samt planinitiativet også er tilgjengelig.

Ifm. varsel om oppstart av planarbeid vil det også avholdes et informasjonsmøte for naboer og andre
berørte eller interesserte. Møtet er den 12.08.20 med oppmøte ved planområdet kl. 18.00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30