Kongsvinger brannstasjon – vedtatt detaljplan

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 18.06.2020, KS-sak 050/20, reguleringsplan 201002 Kongsvinger brannstasjon, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon, og mulige fremtidige tilleggsfunksjoner på tomten. Følgende utbyggingsformål tillates innenfor området: privat og offentlig tjenesteyting. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist er 20. august.

Informasjon om rett til å klage og skjemaet ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak” kan ved behov fås ved henvendelse til kommunen.

Aktuelle dokumenter finner du her: 

  1. Plankart (PDF, 1MB)
  2. Illustrasjonsplan (PDF, 1MB)
  3. Reguleringsbestemmelser (PDF, 100KB)
  4. Planbeskrivelse (PDF, 30MB)
  5. Rosanalyse (PDF, 134KB)
  6. Snittdiagram høyder (PDF, 552KB)
  7. Solstudier (PDF, 763KB)
  8. Saksfremlegg (PDF, 647KB)

Eventuell klage sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no, eller som brev til
Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00 eller til:
Lone Kjersheim
By- og arealplanlegger
Tlf. direkte 45 22 36 50

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30