Kongsvinger sentrumshotell - Varsel om oppstart for reguleringsplan, Planid 201903

I henhold til plan– og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for sentrumshotell og kultur- og kinosenter i Kongsvinger kommune.

Planområdet avgrenses av Storgata, Markensvegen og Teatergata og tar med seg Byparken og parkering bak Rådhuset.  Planen omfatter gnr. 73, bnr. 247 og 388 og deler av gnr. 73, bnr.  286, 287,365, deler av gnr. 52, bnr. 5 og gnr. 161, bnr. 1.

Mulig tomt til hotell og kultursenter er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsområde S109.  Andre deler av planområdet er satt av til park, men tas med i planen for å gi en helhetlig vurdering.

Hensikten med planen er å etablere et hotell og kultur- og kinosenter i randsonen av Byparken.  Bygningene vil romme konferansefasiliteter og mulighet for forretninger eller publikumsrettede funksjoner ut mot Storgata.  Planarbeidet har mål om å opprettholde og utvikle kvalitetene i parken.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og det er derfor krav om konsekvensutredning av tiltaket. Det er ikke krav om planprogram.

Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver, Kongsvinger kommune og GIVAS vedrørende partenes ansvar knyttet til utviklingen av området.

Planomriss er omtrentlig og kan avvike noe når formelt planforslag blir lagt ut på høring.

Frist for merknader settes til 13. desember 2019.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Helge Hatland, tlf. 93469996, helge.hatland@linkarkitektur.no.

Ytterligere informasjon finnes på internett, www.sentrumshotell.no.

Alternativt via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til:

Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 KONGSVINGER.

Brev/e-post merkes «Reguleringsplan for Kongsvinger sentrumshotell, plan-ID 201903».

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30