Boliger Holt - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for 201904

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid for 201904 Boliger Holt i Kongsvinger kommune.

Planavgrensning

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter hovedsakelig eiendom gnr/bnr 28/227, samt 28/1, 28/14 og 28/125 i Kongsvinger kommune. I forbindelse med mulig opparbeiding/utvidelse av Eidskogveien og Tajevegen kan også eiendommene langs disse veiene bli berørt. Planavgrensningen kan bli justert noe underveis.

Formål/Utredningsbehov/Konsekvenser

Hensikten med planen er å legge til rette for en hensiktsmessig og fremtidsrettet utvikling av området i tråd med
kommuneplanen. Aktuelle reguleringsformål er boligbebyggelse samt idrettsanlegg og samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur.

Tiltakshaver og forslagsstiller

Tiltakshaver er Kongsvinger kommune og forslagsstiller er Stein Halvorsen Arkitekter AS.

Forhold til gjeldende planer

I kommuneplan er området avsatt til boligbebyggelse og idrettsanlegg. Området er uregulert.

Konsekvensutredning

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel og området er i samsvar med overordnet plan. Konklusjon er derfor at planforslaget ikke faller under  forskriftens virkeområde og derfor ikke utløser krav til konsekvensutredning.

lnnspill, samråd og medvirkning

Naboer, berørte parter og andre interesserte inviteres til medvirknings- og informasjonsmøte på Holt Stadion i Klubbhuset til Kongsvinger Skøyteklubb onsdag 20.11.2019 kl. 18:30 — 20:00.

Planarbeidet vil bli presentert av kommunen og forslagstiller.

lnnspill til oppstart sendes Kongsvinger kommune, fortrinnsvis via “Plandialog’.
Uttalelser kan alternativt sendes via e-post til postmottak@konqsvinger.kommune.no eller som brev til:
Kongsvinger kommune
ARBY
Postboks 900
2226 KONGSVINGER.

Fristen settes til 06.12.2019.

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges frem til 1. gangs behandling vedrørende offentlig ettersyn. Det blir ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
Det vil bli mulighet for å komme med innspill/merknader til konkret reguleringsforslag når dette legges ut på høring/offentlig ettersyn før sluttbehandling politisk i kommunen (Planutvalg/Kommunestyre).

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til forslagsstiller:
Stein Halvorsen Arkitekter AS
v/ Ingrid Eide Grepperud
Telefon: 21 60 91 68,
E-post: ingridg@sh-arkitekter.no

Med vennlig hilsen
Stein Halvorsen Arkitekter AS 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30