Gang- og sykkelveg Stømner langs E16

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR GANG- SYKKELVEG PÅ STØMNER LANGS E16, I KONGSVINGER KOMMUNE.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det herved oppstart av endring av reguleringsplanene Ny Rv 2 Fulu-Svartfossen-Kurusand – PlanID 9907, Kurud næringsområde – PlanID 201403, og Trygve Stokkes veg – PlanID 201107, i Kongsvinger kommune. Planområdet omfatter deler av Gnr/Bnr 156/10 (vegareal for E16), 30/520, 31/217 og 31/36.

Planarbeidet utføres av ANKR rådgivning AS, på oppdrag fra Byporten Kongsvinger AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en gang- sykkelveg fra det fremtidige næringsområdet Stømner i vest og med sammenknytning av øvrig gangsykkelvegnett ved kulvert under E16 i øst. Gang- sykkelvegen vil i det alt vesentligste ligge innenfor formål regulert til Annet trafikkareal i reguleringsplan for Ny Rv 2 Fulu-Svartfossen-Kurusand. Den vil også berøre mindre arealer regulert til Parkbelte i industriområde samt et areal regulert til Forretning/Industri i samme plan. Endringen vil i tillegg berøre noe areal regulert til Grønnstruktur i reguleringsplan for Kurud næringsområde. Planarbeidet utføres som en mindre reguleringsendring, men det varsles oppstart av planarbeid, for å sikre medvirkning i prosessen.

Planområdet er på ca 18 daa, og ligger langs søndre del av E16, vest for Kongsvinger sentrum. Gang- sykkelvegens utstrekning er på ca 1,0 km. Avgrensningen er vist på vedlagt kartskisse.

Planområdet er i dag sideterreng for E16, og det er for det meste skogkledt.

Gjeldende planer for området er reguleringsplanene nevnt over, samt Kommuneplanens arealdel for 2019-2030.

Endringen vil være i henhold til kommunens ønsker og overordnede planer, og det forventes ikke at den vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planen er derfor vurdert å ikke omfattes av krav om konsekvensutredning.

Her finner du aktuelle dokumenter:

  1. Varslingsbrev (PDF, 455KB)
  2. Utsnitt gleldende regulering (PDF, 881KB)
  3. Plangrense oppstart 1 (PDF, 888KB)
  4. Plangrense oppstart 2 (PDF, 961KB)
  5. Oversiktskart (PDF, 700KB)
  6. Utsnitt kommuneplanen (PDF, 889KB)

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 14. februar 2021.

Henvendelser og innspill rettes til:
ANKR rådgivning AS, Storgata 14, 2815 Gjøvik
eller pr e-post til:
post@ankr.no

Det vil bli anledning til å komme med tilbakemeldinger på det konkrete planforslaget senere, ved utlegging av dette til offentlig ettersyn.

Med hilsen
Nils Kristian Raddum
Arealplanlegger / Daglig leder

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30