Reguleringsplan Nedre Langerud

Kommunestyret i Kongsvinger har i møte 20.05.2021, KS-sak 029/21, vedtatt reguleringsplanNedre Langerud, Planid 201609, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering.

Planområdet er på ca 53 daa, omfatter hovedsakelig gnr. 26, bnr. 311 og ligger innerst i Tiurvegen, på begynnelsen av Skjønningsengvegen i Langerudberget på Vennersberg.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca 100 nye boenheter med en blanding av eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse, der 

hovedvekten er konsentrert småhusbebyggelse.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist settes til 25. juni 2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter og «Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak» kan ses påwww.kongsvinger.kommune.no/kunngjoringer eller arealplaner.no

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via denne siden, alternativt på e-post tilpostmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30