Holt boliger - varsel om oppstart

I henhold til PBLs §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for 201904 Boliger Holt, Kongsvinger kommune.

Forslag til planavgrensning er vist på underliggende kartutsnitt og omfatter hovedsakelig eiendom gnr./bnr. 28/227, samt 28/1, 28/14 og 28/125 i Kongsvinger kommune.

Planavgrensningen kan bli justert noe underveis. Området er i kommuneplanens arealdel disponert til boligbebyggelse (B62), idrettsanlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hensikten med planen er å legge til rette for en hensiktsmessig og fremtidsutrettet utvikling av området. I forbindelse med mulig opparbeiding/utvidelse av Eidskogvegen og Tajevegen kan eiendommene langs veiene bli berørt. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Kart Holt boliger

Medvirkningsmøte

Naboer, berørte og andre interessenter inviteres til medvirkningsmøte på tomta.

Møtet vil avholdes onsdag 18. august 2021 kl. 18.00‐19.00.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

Stein Halvorsen Arkitekter v/ Regine Rostad
Telefon: 93240123,
regine@sh-arkitekter.no.

Innspill sendes:

postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til:
Kongsvinger kommune, ARBY, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for merknader settes til 25.08.2021.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30