Holt boliger - varsel om oppstart

I henhold til PBLs §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for 201904 Boliger Holt, Kongsvinger kommune.

Forslag til planavgrensning er vist på underliggende kartutsnitt og omfatter hovedsakelig eiendom gnr./bnr. 28/227, samt 28/1, 28/14 og 28/125 i Kongsvinger kommune.

Planavgrensningen kan bli justert noe underveis. Området er i kommuneplanens arealdel disponert til boligbebyggelse (B62), idrettsanlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hensikten med planen er å legge til rette for en hensiktsmessig og fremtidsutrettet utvikling av området. I forbindelse med mulig opparbeiding/utvidelse av Eidskogvegen og Tajevegen kan eiendommene langs veiene bli berørt. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Kart Holt boliger

Medvirkningsmøte

Naboer, berørte og andre interesserte inviteres til digitalt medvirkningsmøte på Teams. Påmelding gjøres via e-post til
martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no. Møtet vil avholdes:

  • tirsdag 18. august 2021 kl. 18.00-19.00.

De påmeldte vil motta en kalenderinvitasjon til Teams-møtet i forkant.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

Stein Halvorsen Arkitekter v/ Regine Rostad
Telefon: 93240123,
regine@sh-arkitekter.no.

Innspill sendes:

postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til:
Kongsvinger kommune, ARBY, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for merknader settes til 25.08.2021.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30