Steinreisberget - varsel om oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Steinreisberget, Kongsvinger kommune - planID 202005 og saksnr 20/3417.

I hht. til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Steinreisberget, gnr. 141 bnr. 72 og del av bnr. 160 og 12. Planområdet er på ca. 78 dekar. Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av hytter etter konsept av mini-hus med innlagt vann, strøm og avløp. Noen av hyttene vil være permanente med fundament på grunn, og andre vil være på hjul eller stolper. Det vil i tillegg bli regulert inn areal for renseanlegg, kajakk-/kanohus/serviceanlegg, badeområde og flytebrygger. En mindre del skal være kombinert lunneplass for tømmer og parkeringsplass for hyttebeboerne.

Reguleringen er i all hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel.

Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift, men det skal utredes etter plan- og bygningsloven innenfor de ulike aktuelle temaene.

Frist for innspill til varselet er 30.08.2021.

Innspill sendes via ”Plandialog”, alternativt via epost til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

 

Spørsmål kan rettes til:

Natur, Plan og Utvikling,
Grensevn. 811, 2240 Magnor
Epost:
post@naturplanutvikling.no
Telefon: 93 28 72 55.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30